فهرس:إنجليزية/a1

من ويكاموس، القاموس الحر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

none

a

 1. -a suffix
 2. -a- infix
 3. a n article prep pronoun int abbr
 4. a- prefix
 5. A symbol abbr
 6. A- n
 7. A. abbr
 8. A* n
 9. A+ n
 10. A♯ n
 11. A0 n
 12. a1 adj
 13. A1 n adj proper
 14. A10 n
 15. a11y abbr
 16. A2 n
 17. A20 gate n
 18. A2S n
 19. A3 n
 20. A4 n proper
 21. A440 n
 22. A5 n
 23. A6 n
 24. A7 n
 25. A8 n proper
 26. A9 n
 27. a- -ing
 28. A. N. Other proper
 29. -a-palooza suffix
a aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am [[../a2#an|an]] [[../a2#ao|ao]] [[../a2#ap|ap]] [[../a2#aq|aq]] [[../a2#ar|ar]] [[../a2#as|as]] [[../a2#at|at]] [[../a2#au|au]] [[../a2#av|av]] [[../a2#aw|aw]] [[../a2#ax|ax]] [[../a2#ay|ay]] [[../a2#az|az]]

aa

 1. aa n
 2. AA init
 3. AAA symbol init
 4. AAAA init n
 5. aaaaagh int
 6. AAAAI init
 7. aaagh int
 8. AAAS init
 9. AAC init
 10. AACAP acronym
 11. AACD init
 12. Aachen proper
 13. AA cup n
 14. aad adj
 15. AAD init
 16. AADC init
 17. aad wife n
 18. AAFA init
 19. AAFP init
 20. AAFPRS init
 21. aagh int
 22. AAGP init
 23. aah int n v
 24. AAION init
 25. aak n
 26. AAKP init
 27. aal n
 28. AAL init
 29. AAL2 init
 30. AAL5 init
 31. Aalborg proper
 32. Aalenian proper adj
 33. aalii n
 34. aaliis n
 35. Aaliyah proper
 36. aam n
 37. AAM abbr
 38. AAMFT init
 39. AAMGA init
 40. A&B init
 41. A&E init
 42. A&M init
 43. AANBUS init
 44. aandblom n
 45. AANT acronym
 46. Aanya proper
 47. AAOS init
 48. AAP init
 49. AAPS init
 50. Aar proper
 51. AAR n
 52. Aarau proper
 53. aardvark n
 54. aardwolf n
 55. Aargau proper
 56. aargh int
 57. Aarhus proper
 58. Aari proper
 59. Aaron proper
 60. Aaronic adj
 61. Aaronite n
 62. Aaron's beard n
 63. Aaron's rod n
 64. aarti n
 65. Aarush proper
 66. AAS init
 67. Aasáx proper
 68. A'asia abbr
 69. AASLT init
 70. aasvogel n
 71. AAT abbr
 72. AAUW init
 73. AAVE acronym
 74. AAW init
a aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am [[../a2#an|an]] [[../a2#ao|ao]] [[../a2#ap|ap]] [[../a2#aq|aq]] [[../a2#ar|ar]] [[../a2#as|as]] [[../a2#at|at]] [[../a2#au|au]] [[../a2#av|av]] [[../a2#aw|aw]] [[../a2#ax|ax]] [[../a2#ay|ay]] [[../a2#az|az]]

ab

 1. -ab suffix
 2. a.b. init
 3. ab n abbr
 4. ab- prefix
 5. Ab symbol proper
 6. A/B init
 7. AB abbr n
 8. aba n
 9. ABA init
 10. abab n
 11. Ababil proper
 12. abac n
 13. ABAC n
 14. abaca n
 15. abacavir n
 16. abacinate v
 17. abacination n
 18. abaciscus n
 19. abacist n
 20. aback adv n
 21. abackward adv
 22. abacost n
 23. abacterial adj
 24. abacterially adv
 25. abactinal adj
 26. abactinally adv
 27. abaction n
 28. abactor n
 29. abaculus n
 30. abacus n
 31. abada n
 32. Abadan proper
 33. Abaddan proper
 34. Abaddon proper
 35. ABA form n
 36. abaft prep adv
 37. abafungin n
 38. Abaga proper
 39. abagovomab n
 40. abagun n
 41. abaht prep
 42. abaisance n
 43. abaiser n
 44. abaisse n
 45. Abai Sungai proper
 46. abaka n
 47. Abakan proper
 48. abalienate v
 49. abalienation n
 50. abalone n
 51. abamectin n
 52. abampere n
 53. Aban proper
 54. aband v
 55. abandon v n adv
 56. abandonable adj
 57. abandoned adj
 58. abandoned child syndrome n
 59. abandonedly adv
 60. abandonedness n
 61. abandoned property n
 62. abandonee n
 63. abandoner n
 64. abandoning n
 65. abandonly adv
 66. abandonment n
 67. abandonware n
 68. abandum n
 69. abanga n
 70. Abanga proper
 71. abannation n
 72. Abanyom proper
 73. abapical adj
 74. abapically adv
 75. abaptiston n
 76. Abar proper
 77. abarognosis n
 78. abarticular adj
 79. abarticulation n
 80. abase v
 81. abased adj
 82. abasedly adv
 83. abasedness n
 84. abasement n
 85. abaser n
 86. abash v
 87. abashed adj
 88. abashedly adv
 89. abashedness n
 90. abashless adj
 91. abashlessly adv
 92. abashment n
 93. abasi n
 94. abasia n
 95. abasic adj
 96. abasingly adv
 97. abasiophilia n
 98. abask adv
 99. abassi n
 100. abastard v
 101. abastardize v
 102. abatable adj
 103. abatacept n
 104. abate v n
 105. abatee n
 106. abatelement n
 107. abatement n
 108. abater n
 109. abathochroal adj
 110. abathochroally adv
 111. abating n
 112. abatis n
 113. abatised adj
 114. abatjour n
 115. abaton n
 116. abator n
 117. abattage n
 118. abattoir n
 119. abattoirlike adj
 120. abature n
 121. abat-vent n
 122. abatvoix n
 123. Abau proper
 124. abax n
 125. abaxial adj
 126. abaxially adv
 127. abay n
 128. abaya n
 129. Abaza proper
 130. abazi n
 131. abb n
 132. abba n
 133. abbacy n
 134. Abbas proper
 135. abbaser n
 136. Abbasi proper n
 137. Abbasid proper
 138. abbatial adj
 139. abbatical adj
 140. abbe n
 141. abbess n
 142. Abbeville proper
 143. Abbevillian adj proper
 144. abbey n
 145. Abbey proper
 146. abbeylike adj
 147. abbey-lubber n
 148. Abbeystead proper
 149. Abbi proper
 150. Abbie proper
 151. abbokinase n
 152. abbot n
 153. abbotcy n
 154. Abbot of Misrule n
 155. abbot of the people n
 156. abbotship n
 157. Abbottabad proper
 158. abbreviate v adj n
 159. abbreviated adj
 160. abbreviately adv
 161. abbreviation n
 162. abbreviationitis n
 163. abbreviative adj
 164. abbreviator n
 165. abbreviatory adj
 166. abbreviature n
 167. abbrevn abbr
 168. abb wool n
 169. abb-wool n
 170. Abby proper
 171. ABC init n
 172. ABC book n
 173. ABCCC init
 174. ABC Islands proper
 175. abciximab n
 176. abcoulomb n
 177. ABCP init
 178. ABCs n proper
 179. ABCS init
 180. ABD init
 181. abdabs n
 182. abdal n
 183. Abdallah proper
 184. Abdals proper
 185. abdelavi n
 186. Abdera proper
 187. Abderian adj
 188. Abderite proper
 189. abdest n
 190. Abdias proper
 191. abdicable adj
 192. abdicant adj n
 193. abdicate v
 194. abdicated v
 195. abdication n
 196. abdicative adj
 197. abdicator n
 198. Abdinasir proper
 199. abditive adj
 200. abditory n
 201. abdomen n
 202. abdominal adj n
 203. abdominal cavity n
 204. abdominal evisceration n
 205. abdominalia n
 206. abdominally adv
 207. abdominal ring n
 208. abdominal-thrust maneuver n
 209. abdominal wall n
 210. abdominocardiac adj
 211. abdominocentesis n
 212. abdominocyesis n
 213. abdominocystic adj
 214. abdominogenital adj
 215. abdominohysterectomy n
 216. abdominohysterotomy n
 217. abdominojugular adj
 218. abdominopelvic adj
 219. abdominoperineal adj
 220. abdominoplasty n
 221. abdominoscopy n
 222. abdominoscrotal adj
 223. abdominothoracic adj
 224. abdominous adj
 225. abdominovaginal adj
 226. abdominovesical adj
 227. Abdon proper
 228. abduce v
 229. abducens n
 230. abducens nerve n
 231. abducent adj n
 232. abduct v
 233. abductee n
 234. abduction n
 235. abductive adj
 236. abductively adv
 237. abductive reasoning n
 238. abductor n
 239. abductores n
 240. abductor oculi n
 241. Abdul proper
 242. Abdulaziz proper
 243. Abdullah proper
 244. Abdullatif proper
 245. Abdulmalik proper
 246. Abdunnasir proper
 247. Abe proper n
 248. Abé proper
 249. abeam adv adj prep
 250. abear v
 251. abearance n
 252. abearing n
 253. ABEC acronym
 254. abecedarian n adj
 255. abecedarium n
 256. abecedarius n
 257. abecedary n
 258. abecediary n
 259. abecedism n
 260. abed adv
 261. Abednego proper
 262. abegge v
 263. Abel proper
 264. Abelam proper
 265. Abelard proper
 266. abele n
 267. abelia n
 268. abelian adj
 269. Abelian n
 270. Abelian algebra n
 271. abelian group n
 272. abelianization n
 273. abelianized adj
 274. abelianness n
 275. abelisaur n
 276. Abelite n
 277. Abellen Ayta proper
 278. abelmosk n
 279. Abelonian n
 280. abelsonite n
 281. abelungu n
 282. abembryonic adj
 283. Abenaki proper
 284. abenakiite n
 285. abend n v
 286. abenteric adj
 287. abequose n
 288. abequosyltransferase n
 289. Aber proper
 290. Aberdeen proper
 291. Aberdeen Angus proper
 292. aber-de-vine n
 293. aberdevine n
 294. Aberdonian adj n
 295. Aberdonians proper
 296. Aberg proper
 297. Abergynolwyn proper
 298. aberic acid n
 299. abernathyite n
 300. Abernethy proper n
 301. aberr v
 302. aberrance n
 303. aberrancy n
 304. aberrant adj n
 305. aberrantly adv
 306. aberrate v
 307. aberrated adj
 308. aberration n
 309. aberrational adj
 310. aberrationless adj
 311. aberrative adj
 312. aberrometer n
 313. aberuncate v
 314. aberuncator n
 315. Aberystwyth proper
 316. abessive adj n
 317. abessive case n
 318. abet v n
 319. abetalipoproteinemia n
 320. abetment n
 321. abettal n
 322. abettee n
 323. abetter n
 324. abettor n
 325. abevacuation n
 326. ab extra adv
 327. Abey proper
 328. abeyance n
 329. abeyancy n
 330. abeyant adj
 331. Ab Fab proper
 332. abfarad n
 333. ABG init
 334. abgeschmackt adj
 335. abgusht n
 336. ABH init
 337. abhal n
 338. abhenry n
 339. abhesive adj n
 340. Abhishikt proper
 341. abhominable adj
 342. abhominal adj
 343. abhor v
 344. abhorrence n
 345. abhorrency n
 346. abhorrent adj
 347. abhorrently adv
 348. abhorrer n
 349. abhorrible adj
 350. abhorring n
 351. abhurite n
 352. abhydrolase n
 353. Abi proper
 354. Abib proper
 355. abibliophobia n
 356. abid n
 357. abidance n
 358. abide v
 359. abideable adj
 360. abide by v
 361. abider n
 362. abide with v
 363. abiding adj
 364. abidingly adv
 365. abidingness n
 366. abiding-place n
 367. Abidjan proper
 368. Abidji proper
 369. Abie proper
 370. abience n
 371. abient adj
 372. abietadiene n
 373. abietate n
 374. abietene n
 375. abietic adj
 376. abietic acid n
 377. abietin n
 378. abietinic adj
 379. abietite n
 380. abietol n
 381. abigail n
 382. Abigail proper
 383. Abigaille proper
 384. abigailship n
 385. abigeat n
 386. Abilene proper
 387. abiliment n
 388. -ability suffix
 389. ability n
 390. ability to pay n
 391. abime n
 392. Abimelech proper
 393. Abington proper
 394. ab initio adv
 395. ab intra adv
 396. abiocoen n
 397. abiogenesis n
 398. abiogenetic adj
 399. abiogenetically adv
 400. abiogenic adj
 401. abiogenist n
 402. abiogenous adj
 403. abiogeny n
 404. abiological adj
 405. abioseston n
 406. abiosis n
 407. abiotic adj
 408. abiotically adv
 409. abiotrophy n
 410. abiraterone n
 411. abirritant adj n
 412. abirritate v
 413. abirritation n
 414. abirritative adj
 415. abisetaoshi n
 416. abit v
 417. abite v
 418. Abitibi proper
 419. Abitibian adj
 420. Abiturient n
 421. abiu n
 422. abiyuch n
 423. abjad n
 424. abjad numeral n
 425. abject adj n v
 426. abjectedness n
 427. abjection n
 428. abjectly adv
 429. abjectness n
 430. abjoint v
 431. abjudge v
 432. abjudicate v
 433. abjudication n
 434. abjueror n
 435. abjugate v
 436. abjunction n
 437. abjunctive adj
 438. abjuration n
 439. abjuratory adj
 440. abjure v
 441. abjurement n
 442. abjurer n
 443. abkari n
 444. Abkhaz adj n proper
 445. Abkhazia proper
 446. Abkhazian adj n proper
 447. ablach n
 448. ablactate v
 449. ablactation n
 450. abland adj
 451. ablaqueate v
 452. ablaqueation n
 453. ablastemic adj
 454. ablastin n
 455. ablate v
 456. ablation n
 457. ablatitious adj
 458. ablatival adj
 459. ablative adj n
 460. ablative absolute n
 461. ablative case n
 462. ablatively adv
 463. ablativity n
 464. ablator n
 465. ablaut n
 466. ablauting adj n
 467. ablaze adj adv
 468. -able suffix
 469. able adj v
 470. able-bodied adj
 471. able-bodiedism n
 472. able-bodiedness n
 473. able-bodied seaman n
 474. able-bodyism n
 475. abled adj
 476. ablegate v n
 477. ablegation n
 478. ableism n
 479. ableist adj
 480. able-minded adj
 481. able-mindedness n
 482. ablen n
 483. ableness n
 484. ablepharia n
 485. ablepharon n
 486. ablepharous adj
 487. ablepsia n
 488. ablepsy n
 489. able rating n
 490. able seaman n
 491. ablet n
 492. able to get a word in edgewise adj
 493. abligate v
 494. abligurition n
 495. ablings adv
 496. abloom adv
 497. ablow adj
 498. ablude v
 499. abluent adj n
 500. abluminal adj
 501. ablush adj adv
 502. ablute v
 503. ablution n
 504. ablutionary adj
 505. ablutomania n
 506. ablutophilia n
 507. ablutophiliac adj n
 508. abluvion n
 509. -ably suffix
 510. ably adv
 511. ABM init
 512. ABN abbr init
 513. abnegate v
 514. abnegation n
 515. abnegative adj
 516. abnegator n
 517. Abner proper
 518. abnerval adj
 519. abnet n
 520. abneural adj
 521. abnormal adj n
 522. abnormalcy n
 523. abnormalism n
 524. abnormality n
 525. abnormalize v
 526. abnormally adv
 527. abnormalness n
 528. abnormal psychology n
 529. abnormity n
 530. abnormous adj
 531. abo n
 532. ABO init
 533. aboard adv prep
 534. abodance n
 535. abode n v
 536. abodement n
 537. aboding n
 538. abohm n
 539. aboideau n
 540. aboiement n
 541. aboil adj
 542. aboiteau n
 543. abolement n
 544. abolish v
 545. abolishable adj
 546. abolisher n
 547. abolishment n
 548. abolition n
 549. abolitionary adj
 550. abolitionism n
 551. abolitionist adj n
 552. abolitionistic adj
 553. abolitionize v
 554. aboma n
 555. abomasal adj
 556. abomasitis n
 557. abomasum n
 558. A-bomb n
 559. Abomey proper
 560. abominable adj
 561. abominableness n
 562. abominable snowman n
 563. abominably adv
 564. abominate adj v
 565. abominatio n
 566. abomination n
 567. abominationly adj
 568. abominator n
 569. abomine v
 570. Abon proper
 571. aboon prep adv
 572. aborad adv
 573. aboral adj
 574. aborally adv
 575. abord n v
 576. aboricultural adj
 577. aboriculturist n
 578. aboriginal adj
 579. Aboriginal adj n proper
 580. Aboriginal American n adj
 581. aboriginality n
 582. aboriginally adv
 583. aboriginalness n
 584. ab origine adj
 585. aborigine n
 586. Aborigine proper
 587. Aborigines proper
 588. aborn adj
 589. aborning adj
 590. aborsement n
 591. aborsive adj
 592. abort n v
 593. aborted adj
 594. abortee n
 595. aborter n
 596. aborticide n
 597. abortient n adj
 598. abortifacient adj n
 599. abortigenic adj
 600. abortion n
 601. abortional adj
 602. abortionism n
 603. abortionist n
 604. abortion pill n
 605. abortive adj n
 606. abortively adv
 607. abortiveness n
 608. abortment n
 609. abortogenic adj n
 610. abortorium n
 611. abortuary n
 612. abortus n
 613. abortus fever n
 614. aboulia n
 615. aboulic adj
 616. aboulomania n
 617. abound v
 618. aboundance n
 619. abound in v
 620. abounding adj
 621. aboundingly adv
 622. abound with v
 623. about prep adv adj
 624. about face n v
 625. about-face n v
 626. aboutness n
 627. about sledge n int
 628. about-sledge n
 629. about time
 630. about to adv
 631. about turn n v
 632. about-turn n v
 633. above prep adv adj n
 634. above all adv
 635. above and beyond prep adv
 636. above average adj
 637. above board adv
 638. above-board adj
 639. aboveboard adj
 640. above-cited adj
 641. abovedeck adj
 642. aboveground adj
 643. abovelisted adj
 644. above-mentioned adj
 645. abovementioned adj
 646. above-named adj
 647. above one's bend adv
 648. above one's paygrade adv
 649. abovesaid adj
 650. aboves'd contraction
 651. above-stairs adv
 652. abovestairs adj adv
 653. abovestated adj
 654. above the curve
 655. above the fold adj
 656. above the law adj
 657. above the salt adj
 658. above water adv
 659. ab ovo adv
 660. Abovyan proper
 661. abox adv adj
 662. Aboyne dress n
 663. abozzo n
 664. abporal adj
 665. ABR init
 666. abra n
 667. Abra proper
 668. abracadabra int n
 669. abrachia n
 670. abrachiocephalia n
 671. abrachiocephaly n
 672. abradable adj
 673. abradant n
 674. abrade v
 675. abrader n
 676. abradingly adv
 677. Abraham proper
 678. Abrahamic adj
 679. Abrahamic religion n
 680. Abrahamitic adj
 681. Abrahamitical adj
 682. Abraham Lincoln n
 683. Abraham man n
 684. Abraham's bosom n
 685. Abrahan proper
 686. abraid v
 687. Abram proper
 688. Abram cove n
 689. Abramov proper
 690. Abramsky proper
 691. abranchial adj
 692. abranchiata n
 693. abranchiate adj
 694. Abrasax proper
 695. abrase adj v
 696. abrash n
 697. abrasion n
 698. abrasion platform n
 699. abrasive adj n
 700. abrasive disc n
 701. abrasively adv
 702. abrasiveness n
 703. abrasive paper n
 704. abrasure n
 705. abraum n
 706. Abraum salts n
 707. abraxas n
 708. Abraxas proper
 709. abray v
 710. abreact v
 711. abreaction n
 712. abread adv
 713. abreast adv
 714. abrenounce v
 715. abrenunciation n
 716. abreption n
 717. abreuvoir n
 718. abricock n
 719. abridgable adj
 720. abridge v
 721. abridged adj
 722. abridgedly adv
 723. abridgement n
 724. abridger n
 725. abridgment n
 726. abrim adj
 727. abrin n
 728. abristle adj
 729. abroach v adv
 730. abroad adv n
 731. abrogable adj
 732. abrogate adj v
 733. abrogation n
 734. abrogative adj
 735. abrogator n
 736. Abron proper
 737. abrood adv
 738. abrook v
 739. abrosia n
 740. Abruka proper
 741. abrupt adj v n
 742. abruptest adj
 743. abruption n
 744. abruptly adv
 745. abruptly-pinnate adj
 746. abruptness n
 747. Abruzzi proper
 748. Abruzzo proper
 749. abs n
 750. ABS init
 751. Absalom proper
 752. absalonism n
 753. ABS brake proper
 754. abscess n v
 755. abscessed adj
 756. abscession n
 757. abscind v
 758. abscise v
 759. abscisic adj
 760. abscisic acid n
 761. absciss n v
 762. abscissa n
 763. abscissin n
 764. abscission n
 765. abscond v
 766. abscondence n
 767. absconder n
 768. absconding n
 769. abscondment n
 770. abscopal adj
 771. ABSD init
 772. abseil v n
 773. abseiler n
 774. absence n
 775. absence makes the heart grow fonder proverb
 776. absence of mind n
 777. absence seizure n
 778. absency n
 779. absent adj prep v
 780. absentaneous adj
 781. absentation n
 782. absentee n
 783. absentee ballot n
 784. absenteeism n
 785. absentee ownership n
 786. absentee voting n
 787. absenter n
 788. absentia n
 789. absentia epileptica n
 790. absently adv
 791. absentment n
 792. absent-minded adj
 793. absent-mindedly adv
 794. absent-mindedness n
 795. absent-minded professor n
 796. absentness n
 797. absent referent n
 798. absey n
 799. absey book n
 800. absey-book n
 801. absinth n
 802. absinthate n
 803. absinthe n
 804. absinthial adj
 805. absinthian adj
 806. absinthiate v
 807. absinthiated adj
 808. absinthic adj
 809. absinthin n
 810. absinthism n
 811. absinthium n
 812. absinthol n
 813. absist v
 814. absistence n
 815. absitively adv
 816. absitively posolutely adv
 817. absobloodylutely adv
 818. abso-fucking-lutely adv int
 819. absofuckinglutely adv
 820. absolue v
 821. absolut adj
 822. absolute adj n
 823. Absolute n
 824. absolute address n
 825. absolute advantage n
 826. absolute alcohol n
 827. absolute altimeter n
 828. absolute complement n
 829. absolute deviation n
 830. absolute drought n
 831. absolute error n
 832. absolute humidity n
 833. absolute instrument n
 834. absolutely adv int
 835. absolutely summable adj
 836. absolute magnitude n
 837. absolute majority n
 838. absolute mean n
 839. absolute monarchy n
 840. absoluteness n
 841. absolute pitch n
 842. absolute power n
 843. absolute space n
 844. absolute space-time n
 845. absolute superlative n
 846. absolute temperature n
 847. absolute time n
 848. absolute value n
 849. absolute zero n
 850. absolution n
 851. Absolution day proper
 852. absolutism n
 853. absolutist n adj
 854. absolutistic adj
 855. absolutive adj
 856. absolutive case n
 857. absolutization n
 858. absolutize v
 859. absolutory adj
 860. absolvable adj
 861. absolvatory adj
 862. absolve v
 863. absolvent adj n
 864. absolver n
 865. absolvitor n
 866. absonant adj
 867. absonous adj
 868. absorb v
 869. absorbability n
 870. absorbable adj
 871. absorbably adv
 872. absorbance n
 873. absorbancy n
 874. absorbate n
 875. absorbed adj
 876. absorbed dose n
 877. absorbedly adv
 878. absorbedness n
 879. absorbefacient adj n
 880. absorbency n
 881. absorbent adj n
 882. absorbently adv
 883. absorber n
 884. absorbifacient adj
 885. absorbing adj
 886. absorbingly adv
 887. absorbition n
 888. absorbtance n
 889. absorbtivity n
 890. absorptance n
 891. absorptiometer n
 892. absorptiometry n
 893. absorption n
 894. absorption band n
 895. absorption coefficient n
 896. absorption line n
 897. absorption of radiation n
 898. absorption spectrum n
 899. absorptive adj
 900. absorptively adv
 901. absorptiveness n
 902. absorptivity n
 903. absotively adv
 904. absquatulate v
 905. absquatulation n
 906. absquatulator n
 907. absque hoc phrase
 908. abstain v
 909. abstainer n
 910. abstainment n
 911. absteinous adj
 912. abstemious adj
 913. abstemiously adv
 914. abstemiousness n
 915. abstenance n
 916. abstenious adj
 917. abstention n
 918. abstention doctrine n
 919. abstentionism n
 920. abstentionist n
 921. abstentious adj
 922. abstentiousness n
 923. absterge v
 924. abstergent adj n
 925. absterse v
 926. abstersion n
 927. abstersive adj n
 928. abstersiveness n
 929. abstersory adj
 930. abstinence n
 931. abstinence only n
 932. abstinency n
 933. abstinent adj n
 934. abstinential adj
 935. abstinently adv
 936. abstorted adj
 937. abstract n adj v
 938. abstractable adj
 939. abstract algebra n
 940. abstract art n
 941. abstracted adj
 942. abstractedly adv
 943. abstractedness n
 944. abstracter n
 945. abstractest adj
 946. abstract expressionism n
 947. abstract harmonic analysis n
 948. abstracticism n
 949. abstract idea n
 950. abstractification n
 951. abstractify v
 952. abstraction n
 953. abstractional adj
 954. abstractionism n
 955. abstractionist adj n
 956. abstractionistic adj
 957. abstractitious adj
 958. abstractive adj
 959. abstractively adv
 960. abstractiveness n
 961. abstract language n
 962. abstractly adv
 963. abstract model n
 964. abstractness n
 965. abstract nonsense n
 966. abstract noun n
 967. abstract number n
 968. abstract of title n
 969. abstractor n
 970. abstract term n
 971. abstractum n
 972. abstract verb n
 973. abstrict v
 974. abstriction n
 975. abstringe v
 976. abstrude v
 977. abstruse adj
 978. abstrusely adv
 979. abstruseness n
 980. abstrusion n
 981. abstrusity n
 982. absume v
 983. absumption n
 984. absurd adj n
 985. absurdism n
 986. absurdist n adj
 987. absurdity n
 988. absurdly adv
 989. absurdness n
 990. abswurmbachite n
 991. abt init
 992. ABTA init
 993. abterminal adj
 994. Abu proper
 995. Abua proper
 996. Abu' Arapesh proper
 997. abubble adj
 998. Abu Dhabi proper
 999. abugida n
 1000. Abui proper
 1001. a-building adv
 1002. abuilding adv
 1003. Abuja proper
 1004. Abujmaria proper
 1005. abulic adj
 1006. Abun proper n
 1007. abuna n
 1008. abundance n
 1009. abundancy n
 1010. abundant adj
 1011. abundantly adv
 1012. abundant number n
 1013. abundary n
 1014. Abundius proper
 1015. abunidazole n
 1016. Abure proper
 1017. aburst adv
 1018. abusable adj
 1019. abusage n
 1020. abuse n v
 1021. abusee n
 1022. abuseful adj
 1023. abusefully adv
 1024. abusefulness n
 1025. abusement n
 1026. abuse of discretion n
 1027. abuse of distress n
 1028. abuse of process n
 1029. abuser n
 1030. abusio n
 1031. abusion n
 1032. abusive adj
 1033. abusively adv
 1034. abusiveness n
 1035. abustle adj
 1036. abut v
 1037. abutilon n
 1038. abutment n
 1039. abut on v
 1040. abuttal n
 1041. abutter n
 1042. abuzz adj
 1043. ABV init
 1044. abvolate v
 1045. abvolt n
 1046. abwatt n
 1047. Abxazo proper
 1048. aby v
 1049. abydocomist n
 1050. AB-yogurt proper
 1051. abysm n
 1052. abysmal adj
 1053. abysmally adv
 1054. abyss n
 1055. abyssal adj
 1056. abyssal fish n
 1057. abyssal plain n
 1058. Abyssinia proper int
 1059. Abyssinian adj n proper
 1060. abysslike adj
 1061. abyssomicin n
 1062. abyssopelagic adj
 1063. abzyme n
a aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am [[../a2#an|an]] [[../a2#ao|ao]] [[../a2#ap|ap]] [[../a2#aq|aq]] [[../a2#ar|ar]] [[../a2#as|as]] [[../a2#at|at]] [[../a2#au|au]] [[../a2#av|av]] [[../a2#aw|aw]] [[../a2#ax|ax]] [[../a2#ay|ay]] [[../a2#az|az]]

ac

 1. -ac suffix
 2. a/c abbr
 3. symbol
 4. ac- prefix
 5. Ac n abbr
 6. A/C init
 7. AC init abbr
 8. ACA init
 9. acacia n
 10. acacia gum n
 11. acacialike adj
 12. acacin n
 13. acad abbr
 14. academe n
 15. academese n
 16. academia n
 17. academial adj
 18. academian n
 19. academic adj n
 20. academical adj
 21. academically adv
 22. academically disadvantaged adj
 23. academicals n
 24. academic art n
 25. academic bulimia n
 26. academic discipline n
 27. academic freedom n
 28. academician n
 29. academicianship n
 30. academic institution n
 31. academicism n
 32. academicization n
 33. academicize v
 34. academics n
 35. academic year n
 36. academism n
 37. Academism n
 38. academist n
 39. academization n
 40. academize v
 41. academy n
 42. Academy Award n
 43. Academy Awards proper
 44. academy figure n
 45. Academy of Sciences n
 46. Acadia proper
 47. Acadian adj n proper
 48. açai n
 49. acai berry n
 50. acajou n
 51. acalculia n
 52. acalculiac n
 53. acalculous adj
 54. acaleph n
 55. acalephæ n
 56. acalephae n
 57. acalephan n
 58. acalephoid adj
 59. acalycine adj
 60. acalymmate adj
 61. acalysinous adj
 62. acamprosate n
 63. acampsia n
 64. acanaceous adj
 65. acanth n
 66. acantha n
 67. acanthaceous adj
 68. acanthamoeba n
 69. acanthamoebiasis n
 70. acanthella n
 71. acanthesthesia n
 72. acanthine adj
 73. acanthion n
 74. acanthite n
 75. acanthocarpous adj
 76. acanthocephaliasis n
 77. acanthocephalous adj
 78. acanthocyte n
 79. acanthocytosis n
 80. acanthodian n
 81. acanthoid adj
 82. acantholysis n
 83. acantholytic adj
 84. acanthoma n
 85. acanthomatous adj
 86. acanthophorous adj
 87. acanthopodious adj
 88. acanthopodium n
 89. acanthopteri n
 90. acanthopterous adj
 91. acanthopterygian adj n
 92. acanthopterygious adj
 93. acanthor n
 94. acanthorrhexis n
 95. acanthosis n
 96. acanthotic adj
 97. acanthrocyte n
 98. acanthrocytosis n
 99. acanthus n
 100. acapnia n
 101. acapnial adj
 102. acapnotic adj
 103. acapsular adj
 104. Acapulco proper
 105. acapulcoite n
 106. acarbia n
 107. acarbose n
 108. acardia n
 109. acardiac adj
 110. acardiacus n
 111. acardiacus acephalus n
 112. acardiacus amorphus n
 113. acardiacus anceps n
 114. acardiotrophia n
 115. acardite n
 116. acardius n
 117. acariasis n
 118. acaricidal adj
 119. acaricide n adj
 120. acarid n
 121. acaridan n
 122. acaridiasis n
 123. acarine adj
 124. acarinosis n
 125. acarminative n
 126. Acarnanian n
 127. acarodermatitis n
 128. acarodomatium n
 129. acaroid adj
 130. acaroid resin n
 131. acarologist n
 132. acarology n
 133. acarophobia n
 134. acarpellous adj
 135. acarpous adj
 136. ACARS acronym
 137. acarus n
 138. acaryote n
 139. ACAS acronym
 140. acatalasaemia n
 141. acatalasia n
 142. acatalectic adj n
 143. acatalepsy n
 144. acataleptic adj n
 145. acatamathesia n
 146. acataphasia n
 147. acater n
 148. acates n
 149. acathectic adj
 150. acathexia n
 151. acathexis n
 152. ACATS acronym
 153. acaudal adj
 154. acaudate adj
 155. acaulescent adj
 156. acauline adj
 157. acaulose adj
 158. acaulous adj
 159. acault n
 160. acausal adj
 161. acausality n
 162. acausally adv
 163. acc. abbr
 164. ACC init
 165. Accadian adj n
 166. accede v
 167. accedence n
 168. acceder n
 169. accedie n
 170. accel abbr
 171. accelerable adj
 172. accelerando n adv
 173. accelerant n
 174. acceleratable adj
 175. accelerate v adj
 176. accelerated depreciation n
 177. accelerated erosion n
 178. accelerated graphics port n
 179. accelerated motion n
 180. accelerating force n
 181. acceleratingly adv
 182. acceleration n
 183. accelerational adj
 184. acceleration clause n
 185. accelerative adj
 186. acceleratively adv
 187. accelerator n
 188. accelerator key n
 189. accelerator mass spectrometry n
 190. acceleratory adj
 191. accelerin n
 192. accelerogram n
 193. accelerograph n
 194. accelerometer n
 195. accelerometric adj
 196. accelerometry n
 197. acceleron n
 198. accend v
 199. accendibility n
 200. accendible adj
 201. accension n
 202. accensor n
 203. accent n v
 204. accent acute n
 205. accent grave n
 206. accentless adj
 207. accentlessly adv
 208. accentlessness n
 209. accentor n
 210. accentuable adj
 211. accentual adj
 212. accentuality n
 213. accentually adv
 214. accentuate v
 215. accentuation n
 216. accentuator n
 217. accept v adj
 218. acceptability n
 219. acceptable adj
 220. acceptableness n
 221. acceptably adv
 222. acceptance n
 223. acceptancy n
 224. acceptant adj n
 225. acceptation n
 226. acceptedly adv
 227. accepted pairing n
 228. acceptee n
 229. accepter n
 230. acceptilation n
 231. accepting adj
 232. acceptingly adv
 233. acception n
 234. acceptive adj
 235. acceptor n
 236. accept service v
 237. access n v
 238. accessarily adv
 239. accessariness n
 240. accessary n adj
 241. access code n
 242. access control n
 243. access control list n
 244. accessibility n
 245. accessible adj
 246. accessibleness n
 247. accessibly adv
 248. accession n v
 249. accessional adj
 250. accession country n
 251. accessions n
 252. accessit n
 253. accessive adj
 254. accessively adv
 255. accessless adj
 256. access modifier n
 257. accessor n
 258. accessorial adj n
 259. accessorially adv
 260. accessorial services n
 261. accessorily adv
 262. accessoriness n
 263. accessorise v
 264. accessorize v
 265. accessory adj n
 266. accessory after the fact n
 267. accessory before the fact n
 268. accessory breathing n
 269. accessory cloud n
 270. accessory equipment n
 271. accessory fruit n
 272. accessory mineral n
 273. access point n
 274. access road n
 275. access specifier n
 276. access time n
 277. access token n
 278. ACCH init
 279. acciacatura n
 280. acciaccatura n
 281. accidence n
 282. accident n
 283. accidental adj n
 284. accidentalism n
 285. accidentalist n
 286. accidentality n
 287. accidentally adv
 288. accidentally on purpose adv
 289. accidentalness n
 290. accidental point n
 291. accident and emergency n
 292. accident blackspot n
 293. accidently adv
 294. accident of birth n
 295. accident-prone adj
 296. accident waiting to happen n
 297. accidious adj
 298. accinge v
 299. accipenser n
 300. accipiter n
 301. accipitral adj
 302. accipitrary n
 303. accipitrine adj
 304. accismus n
 305. accite v
 306. acclaim v n
 307. acclaimable adj
 308. acclaimed adj
 309. acclaimer n
 310. acclamate v
 311. acclamation n
 312. acclamatory adj
 313. acclimatable adj
 314. acclimatation n
 315. acclimate v
 316. acclimated adj
 317. acclimatement n
 318. acclimation n
 319. acclimatisation n
 320. acclimatisation society n
 321. acclimatise v
 322. acclimatizable adj
 323. acclimatization n
 324. acclimatizational adj
 325. acclimatize v
 326. acclimatizer n
 327. acclimature n
 328. acclivated adj
 329. acclive adj
 330. acclivitous adj
 331. acclivity n
 332. acclivous adj
 333. accloy v
 334. accoast v
 335. accoil v
 336. accolade n v
 337. accoll v
 338. accoma n
 339. accombination n
 340. accombinations n
 341. accommodability n
 342. accommodable adj
 343. accommodableness n
 344. accommodate v adj
 345. accommodatedness n
 346. accommodately adv
 347. accommodateness n
 348. accommodating adj
 349. accommodatingly adv
 350. accommodation n
 351. accommodation address n
 352. accommodational adj
 353. accommodation bill n
 354. accommodationism n
 355. accommodationist n
 356. accommodation ladder n
 357. accommodative adj
 358. accommodatively adv
 359. accommodativeness n
 360. accommodator n
 361. accomodator n
 362. accompagnato n adv adj
 363. accompanable adj
 364. accompanier n
 365. accompaniment n
 366. accompanist n
 367. accompany v
 368. accompletive adj
 369. accomplice n
 370. accompliceship n
 371. accomplicity n
 372. accomplish v
 373. accomplishable adj
 374. accomplished adj
 375. accomplisher n
 376. accomplishment n
 377. accompt n v
 378. accomptable adj
 379. accomptant n
 380. accord n v
 381. accordable adj
 382. accordance n
 383. accordancy n
 384. accordant adj
 385. accordantly adv
 386. accorder n
 387. according adj adv
 388. according as adv
 389. accordingly adv
 390. according to prep
 391. according to Hoyle
 392. according to one's understanding
 393. according to plan
 394. accordion n adj v
 395. accordion file n
 396. accordionist n
 397. accordionlike adj
 398. accordion pleat n
 399. accordment n
 400. accost v n
 401. accostable adj
 402. accosted adj
 403. accosting n
 404. accostment n
 405. accouche v
 406. accouchement n
 407. accoucheur n
 408. accoucheuse n
 409. account n v
 410. accountability n
 411. accountability partner n
 412. accountable adj
 413. accountable cryptomaterial n
 414. accountable depot n
 415. accountable disbursing officer n
 416. accountable mail n
 417. accountableness n
 418. accountable officer n
 419. accountable property officer's bond n
 420. accountably adv
 421. accountancy n
 422. accountant n adj
 423. accountant general n
 424. accountantlike adj
 425. accountantship n
 426. accountant's lien n
 427. account book n
 428. account code n
 429. accounted-for adj
 430. accounter n
 431. account executive n
 432. account for v
 433. accountholder n
 434. accounting n
 435. accounting cost n
 436. accounting profit n
 437. account manager n
 438. accountment n
 439. account of v
 440. account receivable n
 441. accounts payable n
 442. accounts receivable n
 443. account statement n
 444. account to v
 445. accouple v
 446. accouplement n
 447. accourage v
 448. accourt v
 449. accouter v
 450. accouterment n
 451. accouterments n
 452. accoutre v
 453. accoutred adj
 454. accoutrement n
 455. accoutrements n
 456. accoy v
 457. Accra proper
 458. accrease v n
 459. accredit v
 460. accreditable adj
 461. accreditation n
 462. accredited adj
 463. accreditment n
 464. accreditor n
 465. accredit with v
 466. accrementitial adj
 467. accrementition n
 468. accresce v
 469. accrescence n
 470. accrescent adj
 471. accrete v adj
 472. accreter n
 473. accretion n
 474. accretional adj
 475. accretionary adj
 476. accretionary wedge n
 477. accretion disk n
 478. accretion of lithosphere n
 479. accretion shock n
 480. accretive adj
 481. accretor n
 482. accriminate v
 483. accrimination n
 484. Accrington proper
 485. accroach v
 486. accroachment n
 487. accroides n
 488. accruable adj
 489. accrual n
 490. accrual bond n
 491. accrue v n
 492. accruement n
 493. accruer n
 494. acct abbr
 495. accts abbr
 496. accubation n
 497. acculturate v
 498. acculturation n
 499. acculturational adj
 500. acculturative adj
 501. acculture v
 502. accumb v
 503. accumbency n
 504. accumbent adj
 505. accumber v
 506. accumulable adj
 507. accumulate v adj
 508. accumulated depreciation n
 509. accumulatio n
 510. accumulation n
 511. accumulation point n
 512. accumulative adj
 513. accumulatively adv
 514. accumulativeness n
 515. accumulator n
 516. accuracy n
 517. accurate adj
 518. accurately adv
 519. accurateness n
 520. accurize v
 521. accurse v
 522. accursed adj
 523. accursedly adv
 524. accursedness n
 525. accusable adj
 526. accusably adv
 527. accusal n
 528. accusant n
 529. accusatio n
 530. accusation n
 531. accusatival adj
 532. accusative adj n
 533. accusative case n
 534. accusatively adv
 535. accusativeness n
 536. accusator n
 537. accusatorial adj
 538. accusatorially adv
 539. accusatorily adv
 540. accusatory adj
 541. accusatrix n
 542. accuse v n
 543. accused n adj
 544. accuser n
 545. accusing adj
 546. accusingly adv
 547. accusive adj
 548. accustom v n
 549. accustomable adj
 550. accustomably adv
 551. accustomance n
 552. accustomarily adv
 553. accustomary adj
 554. accustomed adj
 555. accustomedness n
 556. accustomization n
 557. accustomize v
 558. AC/DC adj
 559. ACDNR init
 560. ace n v adj
 561. Ace proper
 562. ACE acronym
 563. -acea suffix
 564. -acean suffix
 565. aceanthrylene n
 566. acebutolol n
 567. acecainide n
 568. acecarbromal n
 569. aceclidine n
 570. acedapsone n
 571. acedia n
 572. acefylline n
 573. Aceh proper
 574. Acehnese proper
 575. ACE inhibitor n
 576. ace in the hole n
 577. Acela proper
 578. aceldama n
 579. acellular adj
 580. acelom n
 581. acelomate adj
 582. acelomatous adj
 583. acenaphthene n
 584. acenaphthoquinone n
 585. acenaphthylene n
 586. acene n
 587. acenesthesia n
 588. acenocoumarin n
 589. acenocoumarol n
 590. acentric adj
 591. acentromeric adj
 592. acentrous adj
 593. ace of aces n
 594. ace of clubs n
 595. ace of diamonds n
 596. ace of hearts n
 597. aceology n
 598. -aceous suffix
 599. acephal n
 600. acephalan n adj
 601. acephalgic adj
 602. acephali n
 603. acephalia n
 604. acephalic adj
 605. acephaline adj
 606. acephalism n
 607. acephalist n
 608. acephalobrachia n
 609. acephalocardia n
 610. acephalocheiria n
 611. acephalochiria n
 612. acephalocyst n
 613. acephalocystic adj
 614. acephalogasteria n
 615. acephalopodia n
 616. acephalorrhachia n
 617. acephalostomia n
 618. acephalothoracia n
 619. acephalous adj
 620. acephalously adv
 621. acephaly n
 622. acephate n
 623. acephenanthrene n
 624. acepromazine n
 625. acequia n
 626. aceramic adj
 627. acerata adj
 628. acerate n adj
 629. acerb adj
 630. acerbate adj v
 631. acerbation n
 632. acerber adj
 633. acerbest adj
 634. acerbic adj
 635. acerbically adv
 636. acerbitude n
 637. acerbity n
 638. acerebral adj
 639. aceric adj
 640. acerola n
 641. acerose adj
 642. acerous adj
 643. acerra n
 644. acerval adj
 645. acervate adj v
 646. acervately adv
 647. acervatio n
 648. acervation n
 649. acervative adj
 650. acervose adj
 651. acervuline adj
 652. acervulus n
 653. aces n
 654. aces and spaces n
 655. acescence n
 656. acescent adj n
 657. acesulfame n
 658. acesulfame K n
 659. acesulfame potassium n
 660. acetable n
 661. acetabular adj
 662. acetabular labrum n
 663. acetabulectomy n
 664. acetabuliferous adj
 665. acetabuliform adj
 666. acetabuloplasty n
 667. acetabulum n
 668. acetal n
 669. acetaldehyde n
 670. acetaldoxime n
 671. acetalic adj
 672. acetalization n
 673. acetamide n
 674. acetamidine n
 675. acetamido n
 676. acetamidoacrylate n
 677. acetamidobenzoate n
 678. acetamidocinnamate n
 679. acetaminophen n
 680. acetaminosalol n
 681. acetanilide n
 682. acetanisole n
 683. acetarious adj
 684. acetarsol n
 685. acetarsone n
 686. acetary n
 687. acetate n
 688. acetated adj
 689. acetazolamide n
 690. acetenyl n
 691. acetic adj
 692. acetic acid n
 693. acetic alcohol n
 694. acetic aldehyde n
 695. acetic anhydride n
 696. aceticoceptor n
 697. acetification n
 698. acetifier n
 699. acetify v
 700. acetilenic adj
 701. acetimeter n
 702. acetimetry n
 703. acetin n
 704. acetize v
 705. aceto- prefix
 706. acetoacetate n
 707. acetoacetic adj
 708. acetoacetic acid n
 709. acetoacetyl n
 710. acetochlor n
 711. acetoclastic adj
 712. acetoclastis n
 713. acetogen n
 714. acetogenesis n
 715. acetogenic adj
 716. acetogenin n
 717. acetohexamide n
 718. acetohydroxamic adj
 719. acetohydroxamic acid n
 720. acetoin n
 721. acetokinase n
 722. acetol n
 723. acetolactate n
 724. acetolactic adj
 725. acetolactic acid n
 726. acetolysis n
 727. acetomenaphthone n
 728. acetometer n
 729. acetonaphthone n
 730. acetone n
 731. acetonemia n
 732. acetonemic adj
 733. acetone peroxide n
 734. acetones n
 735. acetonic adj
 736. acetonide n
 737. acetonitrile n
 738. acetonuria n
 739. acetophenazine n
 740. acetophenetidin n
 741. acetophenide n
 742. acetophenone n
 743. acetorphine n
 744. acetose adj
 745. acetositie n
 746. acetosity n
 747. acetosoluble adj
 748. acetosulfone n
 749. acetosyringone n
 750. acetotartrate n
 751. acetous adj
 752. acetous acid n
 753. acetoxolone n
 754. acetoxy n
 755. acetoxyacetylaminofluorene n
 756. acetoxycrenulatin n
 757. acetoxyketobemidone n
 758. acetoxymethyl n
 759. acetract n
 760. acetrizoate n
 761. acetrizoic acid n
 762. aceturate n
 763. acetyl n
 764. acetylacetonate n
 765. acetylacetone n
 766. acetyladenylate n
 767. acetylajmaline n
 768. acetylamino n
 769. acetylaminofluorene n
 770. acetylaminopeptidase n
 771. acetylase n
 772. acetylate v
 773. acetylated adj
 774. acetylation n
 775. acetylcarbromal n
 776. acetylcarnitine n
 777. acetyl chloride n
 778. acetylcholine n
 779. acetylcholine chloride n
 780. acetylcholine receptor n
 781. acetylcholinesterase n
 782. acetylcysteine n
 783. acetyldigitoxin n
 784. acetyldigoxin n
 785. acetyldihydrocodeine n
 786. acetylene n
 787. acetylene black n
 788. acetylenediol n
 789. acetylene torch n
 790. acetylenic adj
 791. acetylesterase n
 792. acetylgalactosamine n
 793. acetylgalactosaminidase n
 794. acetylgalactosaminide n
 795. acetylgalactosaminyl n
 796. acetylgalactosaminylphosphotransferase n
 797. acetylgalactosaminyltransferase n
 798. acetylglucomannan n
 799. acetylglucosamine n
 800. acetylglucosaminephosphotransferase n
 801. acetylglucosaminidase n
 802. acetylglucosaminylglycopeptide n
 803. acetylglucosaminyltransferase n
 804. acetylhexosaminidase n
 805. acetylhydrolase n
 806. acetylide n
 807. acetylisoquinoline n
 808. acetyllactosamine n
 809. acetyllysine n
 810. acetylmannosamine n
 811. acetylmannosaminyltransferase n
 812. acetylmethadol n
 813. acetylmethionine n
 814. acetylmorphone n
 815. acetylmuramic adj
 816. acetylmuramic acid n
 817. acetylmuramidase n
 818. acetylmuramyl n
 819. acetylneuraminic adj
 820. acetylneuraminic acid n
 821. acetylome n
 822. acetylornithine n
 823. acetyloxy n
 824. acetylpolyamine n
 825. acetylpromazine n
 826. acetylpyridine n
 827. acetylsalicylate n
 828. acetylsalicylic adj
 829. acetylsalicylic acid n
 830. acetylserotonin n
 831. acetylspermidine n
 832. acetylspermine n
 833. acetyltannic adj
 834. acetyltannic acid n
 835. acetylthiocholine n
 836. acetyltransferase n
 837. ace up one's sleeve n
 838. acey-deucey n
 839. acft abbr
 840. ach n
 841. Achab proper
 842. Achaea proper
 843. Achaean n adj
 844. Achæan adj n
 845. Achaemenes proper
 846. Achaemenian adj n
 847. Achaemenid adj n
 848. Achaemenid Empire proper
 849. achaete n
 850. achaetous adj
 851. Achagua proper
 852. Achaius proper
 853. achalasia n
 854. Achall proper
 855. Achang proper
 856. achar n
 857. acharnement n
 858. acharya n
 859. achate n
 860. Achatinella pulcherrima n
 861. achatine snail n
 862. achatour n
 863. Achaz proper
 864. ache v n
 865. Ache proper
 866. ache for v
 867. acheful adj
 868. achefully adv
 869. acheilia n
 870. acheilous adj
 871. acheiria n
 872. acheiropody n
 873. acheiropoietic adj
 874. acheiropoieton n
 875. acheirous adj
 876. achelate adj
 877. acheless adj
 878. achelike adj
 879. achelor n
 880. achene n
 881. achenial adj
 882. achenium n
 883. acher n
 884. Acheron proper
 885. Acheron Fossae proper
 886. Acheronian adj
 887. acherontic adj
 888. Acheson proper
 889. Acheulean adj n
 890. Acheulian adj n
 891. Achi proper
 892. achiasmatic adj
 893. achievability n
 894. achievable adj
 895. achievance n
 896. achieve v
 897. achieved status n
 898. achievement n
 899. achiever n
 900. achieving n
 901. achillea n
 902. Achillean adj
 903. Achilles proper
 904. Achilles heel n
 905. Achilles tendon n
 906. achillobursitis n
 907. achillorrhaphy n
 908. achillotenotomy n
 909. achillotomy n
 910. achilous adj
 911. achily adv
 912. achimenes n
 913. Achinese proper
 914. achiness n
 915. aching adj
 916. achingly adv
 917. achiote n
 918. achira n
 919. achiral adj
 920. achirality n
 921. achiropody n
 922. achirotopic adj
 923. achlamydate adj
 924. achlamydeous adj
 925. ach-laut n
 926. achlorhydria n
 927. achlorhydric adj
 928. achlorophyllaceous adj
 929. achlorophyllous adj
 930. Acholi proper
 931. acholia n
 932. acholic adj
 933. acholous adj
 934. acholuria n
 935. acholuric adj
 936. Achomawi proper
 937. achondrite n
 938. achondritic adj
 939. achondrogenesis n
 940. achondroplasia n
 941. achondroplastic adj
 942. achoo int
 943. achor n
 944. achordal adj
 945. achordate adj
 946. achoresis n
 947. achrestic adj
 948. achroacyte n
 949. achroacytosis n
 950. achrodextrin n
 951. achromacyte n
 952. achromasia n
 953. achromat n
 954. achromatic adj
 955. achromatically adv
 956. achromaticity n
 957. achromatic lens n
 958. achromatin n
 959. achromatinic adj
 960. achromatise v
 961. achromatism n
 962. achromatization n
 963. achromatize v
 964. achromatocyte n
 965. achromatolysis n
 966. achromatophil n
 967. achromatophilia n
 968. achromatopia n
 969. achromatopsia n
 970. achromatopsy n
 971. achromatosis n
 972. achromatous adj
 973. achromaturia n
 974. achromia n
 975. achromic adj
 976. achromocyte n
 977. achromoderma n
 978. achromophil n
 979. achromophilic adj
 980. achromotrichia n
 981. achronal adj
 982. achronality n
 983. achronic adj
 984. achronological adj
 985. achronologically adv
 986. achroödextrin n
 987. achroous adj
 988. Achterhoeks proper
 989. Achuar-Shiwiar proper
 990. Achumawi proper
 991. achy adj
 992. achylia n
 993. achylic adj
 994. achylous adj
 995. achymous adj
 996. ACI init
 997. acibenzolar n
 998. acicula n
 999. acicular adj
 1000. acicularly adj
 1001. aciculate adj
 1002. aciculated adj
 1003. aciculiform adj
 1004. aciculite n
 1005. acid adj n
 1006. ACID acronym
 1007. acidaemia n
 1008. acidaemic adj
 1009. acidaminuria n
 1010. acid anhydride n
 1011. acidanthera n
 1012. acid-base equilibrium n
 1013. acid-base indicator n
 1014. acid drop n
 1015. acidergic adj
 1016. acid-fast adj
 1017. acid-free adj
 1018. acidhead n
 1019. acid house n
 1020. acidic adj
 1021. acidifed adj
 1022. acidiferous adj
 1023. acidifiable adj
 1024. acidific adj
 1025. acidification n
 1026. acidifier n
 1027. acidify v
 1028. acidimeter n
 1029. acidimetric adj
 1030. acidimetry n
 1031. acidity n
 1032. acidity function n
 1033. acidity regulator n
 1034. acidize v
 1035. acid jazz n
 1036. acidless adj
 1037. acidly adv
 1038. acidness n
 1039. acidocyte n
 1040. acid of air n
 1041. acid of amber n
 1042. acid of ants n
 1043. acid of apples n
 1044. acid of lemon n
 1045. acid of milk n
 1046. acid of salt n
 1047. acid of sugar n
 1048. acidogenic adj
 1049. acidogenicity n
 1050. acidol n
 1051. acidolysis n
 1052. acidophil n
 1053. acidophile n
 1054. acidophilic adj
 1055. acidophilus n
 1056. acidophyte n
 1057. acidopore n
 1058. acidosis n
 1059. acidosteophyte n
 1060. acidotic adj
 1061. acidotically adv
 1062. acidproof adj
 1063. acid rain n
 1064. acid rock n
 1065. acid test n
 1066. acidulant n
 1067. acidulate v
 1068. acidulation n
 1069. acidulent adj
 1070. acidulous adj
 1071. acidulously adv
 1072. acidulousness n
 1073. aciduria n
 1074. aciduric adj
 1075. acidy adj
 1076. acidyl n
 1077. acierage n
 1078. acierate v
 1079. acieration n
 1080. acies n
 1081. acifluorfen n
 1082. aciform adj
 1083. acinaceous adj
 1084. acinaces n
 1085. acinaciform adj
 1086. acinar adj
 1087. acinesia n
 1088. acinetae n
 1089. acinetiform adj
 1090. acinetobacter n
 1091. acinic adj
 1092. aciniform adj
 1093. acinitis n
 1094. acinose adj
 1095. acinote n
 1096. acinotubular adj
 1097. acinus n
 1098. acipenserine adj
 1099. ACIR init
 1100. acise n
 1101. acitretin
 1102. -acity suffix
 1103. aciurgy n
 1104. ack n int
 1105. ACK abbr
 1106. ack-ack n adj
 1107. ackee n
 1108. acker n
 1109. Ackermann proper
 1110. ackers n
 1111. Ackinchesacky proper
 1112. acknow v
 1113. acknowledge v
 1114. acknowledgeable adj
 1115. acknowledged adj
 1116. acknowledgedly adv
 1117. acknowledgement n
 1118. acknowledger n
 1119. acknowledge the corn v
 1120. acknowledgment n
 1121. acknown v
 1122. ACL init
 1123. aclarubicin n
 1124. aclasia n
 1125. aclasis n
 1126. aclastic adj
 1127. acleistocardia n
 1128. aclinal adj
 1129. aclinic adj
 1130. aclinical adj
 1131. ACLR init
 1132. ACLU init
 1133. acmatic adj
 1134. acme n
 1135. ACME proper
 1136. Acmeism n
 1137. Acmeist adj n
 1138. acmesthesia n
 1139. ACMI lease n
 1140. acne n
 1141. acned adj
 1142. acneform adj
 1143. acnegenic adj
 1144. acnemia n
 1145. acne rosacea n
 1146. acnestis n
 1147. acne vulgaris n
 1148. acnodal adj
 1149. acnode n
 1150. acock adv
 1151. acockbill adv
 1152. a-cock-horse adv
 1153. ACOD n
 1154. acoel n
 1155. acoelomate n adj
 1156. ACOG acronym
 1157. acognitive adj
 1158. Acol proper
 1159. acolasia n
 1160. acold adj
 1161. Acoli proper
 1162. acollinear adj
 1163. acollinearity n
 1164. acologic adj
 1165. acology n
 1166. acolous adj
 1167. acoloutha n
 1168. acolyctine n
 1169. acolyte n
 1170. acolyth n
 1171. acolythist n
 1172. Acoma proper
 1173. acomia n
 1174. aconative adj
 1175. Aconcagua proper
 1176. acondylous adj
 1177. aconidial adj
 1178. aconine n
 1179. aconital adj
 1180. aconitase n
 1181. aconitate n
 1182. aconite n
 1183. aconitia n
 1184. aconitic adj
 1185. aconitic acid n
 1186. aconitine n
 1187. aconitum n
 1188. acontextual adj
 1189. acontextuality n
 1190. acontextually adv
 1191. acontia n
 1192. acop adv
 1193. acopia n
 1194. acopic adj
 1195. acorea n
 1196. acormus adj
 1197. acorn n
 1198. acorn cup n
 1199. acorned adj
 1200. acornlike adj
 1201. acorn nut n
 1202. acorn-shell n
 1203. acorn squash n
 1204. acorn woodpecker n
 1205. acosmism n
 1206. acosmist n
 1207. acotyledon n
 1208. acotyledonous adj
 1209. acouasm n
 1210. acouchy n
 1211. acoumeter n
 1212. acoumetry n
 1213. acousma n
 1214. acousmatamnesia n
 1215. acousmatic adj
 1216. acoustic adj n
 1217. acoustical adj
 1218. acoustically adv
 1219. acoustic coupler n
 1220. acoustic emission n
 1221. acoustic energy n
 1222. acoustic guitar n
 1223. acoustic guitarist n
 1224. acoustician n
 1225. acoustic jamming n
 1226. acousticly adv
 1227. acoustic neuroma n
 1228. acousticofacial adj
 1229. acousticopalpebral adj
 1230. acousticophobia n
 1231. acoustics n
 1232. acoustic shock n
 1233. acoustoelectric adj
 1234. acoustoelectronic adj
 1235. acoustoelectronics n
 1236. acoustography n
 1237. acousto-optic effect n
 1238. acoustooptics n
 1239. ACP init
 1240. ACPA init
 1241. ACPR init
 1242. acqua alta n
 1243. acquaint v adj
 1244. acquaintable adj
 1245. acquaintance n
 1246. acquaintance rape n
 1247. acquaintanceship n
 1248. acquaintant n
 1249. acquainted adj
 1250. acquaintedness n
 1251. acquest n
 1252. acquiesce v
 1253. acquiescence n
 1254. acquiescency n
 1255. acquiescent adj
 1256. acquiescently adv
 1257. acquiescingly adv
 1258. acquiesence n
 1259. acquiet v
 1260. acquirability n
 1261. acquirable adj
 1262. acquire v
 1263. acquired adj
 1264. acquired immune deficiency syndrome n
 1265. acquired taste n
 1266. acquiree n
 1267. acquirement n
 1268. acquirer n
 1269. acquiring financial institution n
 1270. acquiry n
 1271. acquis n
 1272. acquis communautaire n
 1273. acquisite adj
 1274. acquisition n
 1275. acquisitional adj
 1276. acquisitionally adv
 1277. acquisition debt n
 1278. acquisitive adj
 1279. acquisitively adv
 1280. acquisitiveness n
 1281. acquisitor n
 1282. acquisitory adj
 1283. acquist n
 1284. acquit v
 1285. acquitment n
 1286. acquittal n
 1287. acquittance n v
 1288. acquitter n
 1289. acracy n
 1290. acral adj
 1291. acrania n
 1292. acranial adj
 1293. acranius n
 1294. acrasia n
 1295. acrasial adj
 1296. acraspeda n
 1297. acrasy n
 1298. acrawl adj
 1299. acre n
 1300. Acre proper
 1301. acreable adj
 1302. acreage n
 1303. Acre antshrike n
 1304. acred adj
 1305. acre foot n
 1306. acre-foot n
 1307. acrid adj
 1308. acridarsine n
 1309. acridine n
 1310. acridine orange n
 1311. acridinium n
 1312. acridinyl n
 1313. acridity n
 1314. acridly adv
 1315. acridness n
 1316. acridology n
 1317. acridone n
 1318. acridophosphine n
 1319. acriflavine n
 1320. acrimonious adj
 1321. acrimoniously adv
 1322. acrimoniousness n
 1323. acrimony n
 1324. acrinol n
 1325. acrisorcin n
 1326. acritarch n
 1327. acritical adj
 1328. acritically adv
 1329. acritochromacy n
 1330. acritude n
 1331. acrity n
 1332. acrivastine n
 1333. acro adj
 1334. acro- prefix
 1335. Acroá proper
 1336. acroaesthesia n
 1337. acroagnosis n
 1338. acroama n
 1339. acroamatic adj
 1340. acroamatics n
 1341. acroanaesthesia n
 1342. acroarthritis n
 1343. acroasphyxia n
 1344. acroataxia n
 1345. acroatic adj
 1346. acroatics n
 1347. acrobat n
 1348. acrobatic adj
 1349. acrobatically adv
 1350. acrobatics n
 1351. acrobatism n
 1352. acroblast n
 1353. acrobrachycephaly n
 1354. acrocarpous adj
 1355. acrocentric adj n
 1356. acrocephalia n
 1357. acrocephalic n adj
 1358. acrocephaline adj
 1359. acrocephalopolysyndactyly n
 1360. acrocephalosyndactylia n
 1361. acrocephalosyndactyly n
 1362. acrocephalous adj
 1363. acrocephaly n
 1364. acrochordon n
 1365. acrocinesia n
 1366. acrocirrid n
 1367. acrocontracture n
 1368. acrocoracohumeral adj
 1369. acrocoracohumeral ligament n
 1370. acrocoracoid n adj
 1371. acrocoracoid process n
 1372. acrocyanosis n
 1373. acrocyanotic adj
 1374. acrodactylum n
 1375. acro dance n
 1376. acrodermatitis n
 1377. acrodermatosis n
 1378. acrodont adj n
 1379. acrodynia n
 1380. acrodynic adj
 1381. acrodysesthesia n
 1382. acrodysostosis n
 1383. acrodysplasia n
 1384. acroedema n
 1385. acrofacial adj
 1386. acrogen n
 1387. acrogenous adj
 1388. acrogeria n
 1389. acrognosis n
 1390. acrogynous adj
 1391. acrohyperhidrosis n
 1392. acrokeratoelastoidosis n
 1393. acrokeratosis n
 1394. acrolect n
 1395. acrolectal adj
 1396. acrolectally adv
 1397. acroleic adj
 1398. acrolein n
 1399. acroleukopathy n
 1400. acrolith n
 1401. acrologic adj
 1402. acromegalia n
 1403. acromegalic adj n
 1404. acromegalogigantism n
 1405. acromegaloidism n
 1406. acromegaly n
 1407. acromelalgia n
 1408. acromelic adj
 1409. acromial adj
 1410. acromioclavicular adj
 1411. acromioclavicular joint n
 1412. acromiocoracoid adj
 1413. acromion n
 1414. acronarcotic adj
 1415. acronictionary n
 1416. acronomic adj
 1417. acronycally adv
 1418. acronym n
 1419. acronymic adj
 1420. acronymically adv
 1421. acronymist n
 1422. acronymization n
 1423. acronymize v
 1424. acronymous adj
 1425. acrook adv
 1426. acropetal adj
 1427. acrophase n
 1428. acrophilia n
 1429. acrophobe n
 1430. acrophobia n
 1431. acrophobic adj
 1432. acrophone n
 1433. acrophonic adj
 1434. acrophonical adj
 1435. acrophonically adv
 1436. acrophony n
 1437. acrophore n
 1438. acrophyll n
 1439. acrophysalidic adj
 1440. acrophyte n
 1441. acropodium n
 1442. acropolis n
 1443. Acropolis proper
 1444. acropolitan adj
 1445. Acropolitan adj
 1446. acroscopic adj
 1447. acrosin n
 1448. acrosomal adj
 1449. acrosome n
 1450. acrosomeless adj
 1451. acrospire n v
 1452. acrospore n
 1453. acrosporous adj
 1454. across prep adv n
 1455. across from prep
 1456. across the board adj
 1457. across-the-board adj
 1458. across the line adv
 1459. across the pond
 1460. across variable n
 1461. acrostatic adj
 1462. acrostic n
 1463. acrostical adj
 1464. acrostically adv
 1465. acrostichoid adj
 1466. acrotarsium n
 1467. acroteleutic n
 1468. acroter n
 1469. acroterial adj
 1470. acroterium n
 1471. acrotic adj
 1472. acrotism n
 1473. acrotomophilia n
 1474. acroyl n
 1475. ACRR init
 1476. acryl n
 1477. acrylaldehyde n
 1478. acrylamide n
 1479. acrylate n
 1480. acrylation n
 1481. acrylic adj n
 1482. acrylic acid n
 1483. acrylic fiber n
 1484. acrylic resin n
 1485. acrylonitrile n
 1486. acryloyl n
 1487. acryloyldimethyltaurate n
 1488. act n v
 1489. Act. abbr
 1490. ACT init
 1491. actability n
 1492. actable adj
 1493. act a fool v
 1494. actant n
 1495. actarit n
 1496. acte clair n
 1497. actedron n
 1498. acte gratuit n
 1499. actelyglucosamine n
 1500. acteme n
 1501. Acteon n
 1502. acter n
 1503. ACTH init
 1504. actigraph n
 1505. actigraphy n
 1506. actin n
 1507. actinal adj
 1508. acting adj n
 1509. acting scrum-half n
 1510. actinia n
 1511. actinian n
 1512. actinic adj
 1513. actinically adv
 1514. actinic keratosis n
 1515. actinide n
 1516. actinidic adj
 1517. actinidic acid n
 1518. actinidin n
 1519. actinidine n
 1520. actiniferous adj
 1521. actiniform adj
 1522. actinin n
 1523. actinism n
 1524. actinium n
 1525. actino- prefix
 1526. actinobacillosis n
 1527. actinobacterial adj
 1528. actinobacterium n
 1529. actinobiology n
 1530. actinochemistry n
 1531. actinodin n
 1532. actinogram n
 1533. actinograph n
 1534. actinoid n adj
 1535. actinolite n
 1536. actinolitic adj
 1537. actinologist n
 1538. actinology n
 1539. actinomere n
 1540. actinometer n
 1541. actinometric adj
 1542. actinometry n
 1543. actinomorphic adj
 1544. actinomorphous adj
 1545. actinomycete n
 1546. actinomycin n
 1547. actinomycosis n
 1548. actinomycotic adj
 1549. actinon n
 1550. actinophage n
 1551. actinophorous adj
 1552. actinopterygian n adj
 1553. actinorhiza n
 1554. actinorhizal adj
 1555. actinorhodin n
 1556. actinoscopy n
 1557. actinosome n
 1558. actinost n
 1559. actinostele n
 1560. actinostelic adj
 1561. actinostome n
 1562. actinote n
 1563. actinotherapy n
 1564. actinotrichium n
 1565. actino-uranium n
 1566. actinouranium n
 1567. actinozoal adj
 1568. actinozoon n
 1569. action n int v
 1570. actionability n
 1571. actionable adj
 1572. actionably adv
 1573. action adventure n
 1574. actional adj
 1575. Action democratique proper
 1576. Action démocratique du Québec proper
 1577. action doll n
 1578. actionee n
 1579. actioner n
 1580. actionfest n
 1581. action figure n
 1582. action group n
 1583. action hero n
 1584. actionism n
 1585. Actionism proper
 1586. action item n
 1587. actionless adj
 1588. action man n
 1589. action movie n
 1590. action painting n
 1591. action plan n
 1592. action potential n
 1593. actions speak louder than words proverb
 1594. action star n
 1595. action stations n
 1596. action verb n
 1597. actio popularis n
 1598. activable adj
 1599. activatability n
 1600. activatable adj
 1601. activate v
 1602. activated carbon n
 1603. activated charcoal n
 1604. activated complex n
 1605. activated sludge n
 1606. activation n
 1607. activational adj
 1608. activation analysis n
 1609. activation energy n
 1610. activationist n
 1611. activationless adj
 1612. activation record n
 1613. activator n
 1614. active adj n
 1615. active couple n
 1616. active dry yeast n
 1617. active duty n
 1618. active fault n
 1619. active front n
 1620. active galactic nucleus n
 1621. active galaxy n
 1622. active ingredient n
 1623. active listening n
 1624. actively adv
 1625. active matrix n
 1626. activeness n
 1627. active power n
 1628. active vocabulary n
 1629. active voice n
 1630. active volcano n
 1631. activewear n
 1632. activin n
 1633. activism n
 1634. activist n
 1635. activistic adj
 1636. activist judge n
 1637. activist justice n
 1638. activity n
 1639. activity trap n
 1640. actless adj
 1641. act of Congress n
 1642. act of God n
 1643. act of independent significance n
 1644. Act of Parliament n
 1645. Act of Parliament clock n
 1646. actol n
 1647. actomyosin n
 1648. act on v
 1649. acton n
 1650. Acton proper
 1651. act one's age v
 1652. actor n
 1653. actorial adj
 1654. actorish adj
 1655. actorishly adv
 1656. actorishness n
 1657. actorly adj
 1658. act out v
 1659. actress n
 1660. actressy adj
 1661. Acts proper
 1662. Acts of the Apostles proper
 1663. ACTU acronym
 1664. actual adj n
 1665. actual bodily harm n
 1666. actualise v
 1667. actualism n
 1668. actualist n
 1669. actuality n
 1670. actualization n
 1671. actualize v
 1672. actually adv
 1673. actual malice n
 1674. actualness n
 1675. actual occasions n
 1676. actual parameter n
 1677. actuals n
 1678. actuarial adj
 1679. actuarially adv
 1680. actuarily adv
 1681. actuary n
 1682. actuate v
 1683. actuation n
 1684. actuator n
 1685. actuopalynology n
 1686. actuose adj
 1687. actuosity n
 1688. act up v
 1689. act upon v
 1690. acture n
 1691. acturience n
 1692. actus reus n
 1693. acuate adj v
 1694. acuation n
 1695. acucullophilia n
 1696. acuition n
 1697. acuity n
 1698. aculeate adj
 1699. aculeated adj
 1700. aculeiform adj
 1701. aculeolate adj
 1702. aculeous adj
 1703. aculeus n
 1704. acultural adj
 1705. aculturally adv
 1706. acumen n
 1707. acuminate adj v
 1708. acumination n
 1709. acuminite n
 1710. acuminose adj
 1711. acuminous adj
 1712. A-cup adj
 1713. acupoint n
 1714. acupressure n
 1715. acupunctuate v
 1716. acupuncturation n
 1717. acupuncture n v
 1718. acupuncturist n
 1719. acushla n
 1720. acutance n
 1721. acutangular adj
 1722. acute adj n v
 1723. acute accent n
 1724. acute-angled adj
 1725. acute-angled triangle n
 1726. acutely adv
 1727. acute lymphoblastic leukemia n
 1728. acute necrotizing ulcerative gingivitis n
 1729. acuteness n
 1730. acuter adj
 1731. acute sedge n
 1732. acute toxicity n
 1733. acute triangle n
 1734. acutifoliate adj
 1735. ACV init
 1736. ACWV init
 1737. acyanoblepsia n
 1738. acyanophilous adj
 1739. acyclic adj
 1740. acyclical adj
 1741. acyclicality n
 1742. acyclically adv
 1743. acyclicity n
 1744. acycloguanosine n
 1745. acyclovir n
 1746. acyl n
 1747. acylal n
 1748. acylamide n
 1749. acylamido n
 1750. acylamino n
 1751. acyl anhydride n
 1752. acylanilide n
 1753. acylase n
 1754. acylate v
 1755. acylated adj
 1756. acylation n
 1757. acylative adj
 1758. acyl bromide n
 1759. acyl chloride n
 1760. acyldepsipeptide n
 1761. acylethanolamine n
 1762. acyl fluoride n
 1763. acylfulvene n
 1764. acylglycerol n
 1765. acylglycerophosphate n
 1766. acylglycerophosphocholine n
 1767. acylglycerophosphoethanolamine n
 1768. acylglycerophosphoglucose n
 1769. acylglycerophosphoglycerol n
 1770. acylglycerophosphoinositol n
 1771. acylglycerophosphoserine n
 1772. acyl halide n
 1773. acylimine n
 1774. acyliminium n
 1775. acyl iodide n
 1776. acylium n
 1777. acyloin n
 1778. acyloxy n
 1779. acyloxyl n
 1780. acylphosphatidylethanolamine n
 1781. acylpyridine n
 1782. acylpyrrole n
 1783. acylsilane n
 1784. acyltransferase n
 1785. acyrologia n
 1786. acyrology n
a aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am [[../a2#an|an]] [[../a2#ao|ao]] [[../a2#ap|ap]] [[../a2#aq|aq]] [[../a2#ar|ar]] [[../a2#as|as]] [[../a2#at|at]] [[../a2#au|au]] [[../a2#av|av]] [[../a2#aw|aw]] [[../a2#ax|ax]] [[../a2#ay|ay]] [[../a2#az|az]]

 1. -ad suffix
 2. ad n prep
 3. ad- prefix
 4. AD init
 5. Ada proper
 6. ADA n
 7. ADAA init
 8. Adabe proper
 9. ad absurdum adv
 10. adactylism n
 11. adactylous adj
 12. adage n
 13. adagial adj
 14. adagietto n adv adj
 15. adagio n adv adj
 16. adagissimo adv
 17. Adah proper
 18. Adair proper
 19. adalimumab n
 20. Adam proper
 21. adamance n
 22. adamancy n
 23. Adam and Eve proper v
 24. Adam and Steve n
 25. adamant adj n
 26. adamantane n
 27. adamantanethiol n
 28. adamantanoid adj
 29. adamantean adj
 30. adamantine adj
 31. adamantinely adv
 32. adamantinoma n
 33. adamantium n adj
 34. adamantly adv
 35. adamantoblast n
 36. adamantyl n
 37. adamantylamine n
 38. adambulacral adj
 39. Adamesque adj
 40. Adamic adj
 41. Adamical adj
 42. adamite n
 43. Adamite n
 44. Adamnan proper
 45. Adamorobe Sign Language proper
 46. Adamos proper
 47. AD&D init
 48. Adams proper
 49. Adam's ale n
 50. Adam's apple n
 51. adamsite n
 52. Adamson proper
 53. Adam teasing n
 54. Adam Tiler n
 55. adance adv
 56. Adang proper
 57. Adangbe proper
 58. adangle adj
 59. Adangme proper
 60. adansonia n
 61. Adap proper
 62. ADAP init
 63. adapalene n
 64. adapiform n
 65. adapoid n
 66. adapt v adj
 67. adaptability n
 68. adaptable adj
 69. adaptableness n
 70. adaptably adv
 71. adaptation n
 72. adaptational adj
 73. adaptationism n
 74. adaptationist n
 75. adaptative adj
 76. adaptatively adv
 77. adaptativeness n
 78. adaptedness n
 79. adapter n
 80. adaptin n
 81. adaption n
 82. adaptional adj
 83. adaptitude n
 84. adaptive adj
 85. adaptive control n
 86. adaptive-control function n
 87. adaptive enzyme n
 88. adaptive immune system n
 89. adaptive intelligence n
 90. adaptively adv
 91. adaptive management n
 92. adaptiveness n
 93. adaptive optics n
 94. adaptive radiation n
 95. adaptive zone n
 96. adaptivity n
 97. adaptly adv
 98. adaptness n
 99. adaptogen n
 100. adaptogenic adj
 101. adaptometer n
 102. adaptorial adj
 103. Adar proper
 104. ADAR acronym
 105. adarce n
 106. adat n
 107. adatis n
 108. adatom n
 109. adatomic adj
 110. adaxial adj
 111. adaxially adv
 112. adays adv
 113. ADB init
 114. ad baculum adj
 115. ad banner n
 116. ADC init
 117. ad captandum adj
 118. Adcock proper
 119. ad coelum n
 120. add v n
 121. ADD init
 122. Addams proper
 123. addax n
 124. addedly adv
 125. addeem v
 126. addend n v
 127. addended adj
 128. addendum n
 129. adder n
 130. Adderall proper
 131. adder fly n
 132. adderlike adj
 133. adder's tongue n
 134. adder's-tongue n
 135. adderwort n
 136. Addey proper
 137. add fuel to the fire v
 138. addibility n
 139. addible adj
 140. addice n
 141. Addick n
 142. addict n v
 143. addicted adj
 144. addictedness n
 145. addicting adj
 146. addictingly adv
 147. addiction n
 148. addictionlike adj
 149. addictionologist n
 150. addictionology n
 151. addictive adj n
 152. addictively adv
 153. addictiveness n
 154. addictive personality n
 155. addictivity n
 156. addictologist n
 157. addictology n
 158. Addie proper
 159. add-in n
 160. adding machine n
 161. Addington proper
 162. add insult to injury v
 163. Addis proper
 164. Addis Ababa proper
 165. Addis Abeba proper
 166. Addison proper
 167. Addisonian adj
 168. Addison's disease n
 169. additament n
 170. addition n
 171. additional adj
 172. additionality n
 173. additionally adv
 174. additionary adj
 175. addition polymerization n
 176. addition reaction n
 177. addititious adj
 178. additive adj n
 179. additive function n
 180. additive group n
 181. additive identity n
 182. additive inverse n
 183. additively adv
 184. additiveness n
 185. additive operation n
 186. additivity n
 187. additory adj
 188. additur n
 189. addle v adj n
 190. addle-brain n
 191. addlebrained adj
 192. addled adj
 193. addleness n
 194. addle pate n
 195. addlepated adj
 196. addle-patedness n
 197. addlepatedness n
 198. addling n
 199. addlings n
 200. addolorato n adv adj
 201. add on v
 202. add-on n
 203. addon n
 204. add one's twopenn'orth v
 205. addoom v
 206. addorsed adj
 207. address n v
 208. addressability n
 209. addressable adj
 210. address bar n
 211. address book n
 212. addressed adj
 213. addressedness n
 214. addressee n
 215. addresser n
 216. addressin n
 217. addressing n
 218. addression n
 219. addressive adj
 220. addressivity n
 221. address message n
 222. address of record n
 223. addressograph n
 224. Address Resolution Protocol proper
 225. address space n
 226. address verification service n
 227. adduce v
 228. adduceable adj
 229. adducent adj
 230. adducer n
 231. adducible adj
 232. adducin n
 233. adduct v n
 234. adduction n
 235. adductive adj
 236. adductively adv
 237. adductome n
 238. adductor n
 239. addulce v
 240. add up v
 241. add up to v
 242. add value v
 243. addy n
 244. Addy proper
 245. Addyman proper
 246. -ade suffix
 247. Ade proper
 248. adecatumumab n
 249. adeciduate adj
 250. adecticous adj
 251. adeem v
 252. adefovir dipivoxil n
 253. Adel proper
 254. Adela proper
 255. Adelaide proper
 256. Adelaidean n adj
 257. adelantadillo n
 258. adelaster n
 259. Adele proper
 260. adelgid n
 261. -adelic suffix
 262. adelic adj
 263. Adélie Land proper
 264. Adelie penguin n
 265. Adeline proper
 266. adeling n
 267. adelite n
 268. Adelman proper
 269. adelocodonic adj
 270. adelomorphous adj
 271. adelopod n
 272. adelphia n
 273. adelphic adj
 274. adelphogamy n
 275. adelphophagy n
 276. adelphopoiesis n
 277. -adelphous adj
 278. adelphy n
 279. adempt v
 280. ademption n
 281. Aden proper
 282. adenalgia n
 283. adendritic adj
 284. adenectomy n
 285. adeniform adj
 286. adenine n
 287. adenitis n
 288. adeno- prefix
 289. adenoacanthoma n
 290. adenoameloblastoma n
 291. adenoblast n
 292. adenocarcinogenesis n
 293. adenocarcinoma n
 294. adenocarcinomatous adj
 295. adenocellulitis n
 296. adenochondroma n
 297. adenocystoma n
 298. adenocyte n
 299. adenodiastasis n
 300. adenodynia n
 301. adenoepithelioma n
 302. adenofibroma n
 303. adenofibromyoma n
 304. adenographic adj
 305. adenography n
 306. adenohypophysis n
 307. adenoid adj n
 308. adenoidal adj
 309. adenoidally adv
 310. adenoidectomy n
 311. adenoidism n
 312. adenoiditis n
 313. adenological adj
 314. adenology n
 315. adenolymphoma n
 316. adenoma n
 317. adenomatoid adj
 318. adenomatosis n
 319. adenomatous adj
 320. adenomyosis n
 321. adenomyotic adj
 322. adenopathy n
 323. adenophorous adj
 324. adenophyllous adj
 325. adenose adj
 326. adenosine n
 327. adenosine diphosphate n
 328. adenosine monophosphate n
 329. adenosinetriphosphatase n
 330. adenosine triphosphate n
 331. adenosis n
 332. adenosquamous adj
 333. adenosyl n
 334. adenosylcobalamin n
 335. adenosylhomocysteine n
 336. adenosylmethionine n
 337. adenosyltransferase n
 338. adenotomic adj
 339. adenotomy n
 340. adenotonsillectomy n
 341. adenous adj
 342. adenovector n
 343. adenoviral adj
 344. adenovirus n
 345. adenyl n
 346. adenylate n v
 347. adenylation n
 348. adenylic adj
 349. adenylic acid n
 350. adenylic aid n
 351. adenylosuccinase n
 352. adenylosuccinate n
 353. adenyltransferase n
 354. adenylyl n
 355. adenylyltransferase n
 356. adepescent adj
 357. adeps n
 358. adept adj n
 359. adeption n
 360. adeptist n
 361. adeptly adv
 362. adeptness n
 363. adequacy n
 364. adequal adj
 365. adequate adj
 366. adequately adv
 367. adequately wet adj
 368. adequateness n
 369. adequation n
 370. Ades proper
 371. adesmy n
 372. adespotic adj
 373. Adessenarian n
 374. adessive adj n
 375. adessive case n
 376. adessively adv
 377. Adey proper
 378. ADF init
 379. ADFA init
 380. adfix n
 381. Adgarley proper
 382. ADH init
 383. adhan n
 384. adharmic adj
 385. ADHD init
 386. ADHD-C init
 387. ADHD-PH/I init
 388. ADHD-PI init
 389. adhere v
 390. adherence n
 391. adherency n
 392. adherend n
 393. adherens junction n
 394. adherent adj n
 395. adherently adj
 396. adherer n
 397. adheringly adv
 398. adhesin n
 399. adhesion n
 400. adhesional adj
 401. adhesionless adj
 402. adhesiotomy n
 403. adhesive adj n
 404. adhesively adv
 405. adhesiveness n
 406. adhesive tape n
 407. adhesivity n
 408. adhibit v
 409. adhibition n
 410. ad hoc adj adv
 411. ad hocery n
 412. ad hocism n
 413. adhocracy n
 414. Adhola proper
 415. ad hominem n adj adv
 416. ad hominem argument n
 417. adhort v
 418. adhortation n
 419. adhortatory adj
 420. Adi proper
 421. adiabat n
 422. adiabatic adj
 423. adiabatically adv
 424. adiabaticity n
 425. adiabatic lapse rate n
 426. adiabatic wall n
 427. adiabolist n
 428. adiactinic adj
 429. adiadokokinesis n
 430. adialectal adj
 431. adianoeta n
 432. adiantum n
 433. adiaphanous adj
 434. adiaphorism n
 435. adiaphorist n
 436. Adiaphorist proper
 437. adiaphoristic adj
 438. adiaphoron n
 439. adiaphorous adj
 440. adiaphory n
 441. adiathermancy n
 442. adiathermic adj
 443. Adi-Buddha proper
 444. Adi-Buddha Avatar proper
 445. -adic suffix
 446. adicity n
 447. Adidas proper n
 448. ad idem adv
 449. Adie proper
 450. adieu int n
 451. Adige proper
 452. Adigoppula proper
 453. adi-guru n
 454. adimensional adj
 455. ad infinitum adv
 456. adinkra n
 457. ad interim adv
 458. ad inventory n
 459. adiopocere n
 460. adios int
 461. Adioukrou proper
 462. adipamide n
 463. adipate n
 464. adipic adj
 465. adipic acid n
 466. adipimidate n
 467. adipiodone n
 468. adipo- prefix
 469. adipocerated adj
 470. adipoceration n
 471. adipocere n
 472. adipoceriform adj
 473. adipocerous adj
 474. adipocire n
 475. adipocyte n
 476. adipocytic adj
 477. adipocytokine n
 478. adipogenesis n
 479. adipogenic adj
 480. adipokine n
 481. adipokinin n
 482. adiponectin n
 483. adiponitrile n
 484. adipophilin n
 485. adipose adj n
 486. adipose fin n
 487. adiposeness n
 488. adipose tissue n
 489. adiposis n
 490. adiposity n
 491. adiposogenital adj
 492. adipous adj
 493. adipoyl n
 494. adipsia n
 495. adipsin n
 496. adipyl n
 497. Adirondack n
 498. Adirondacks proper
 499. adit n
 500. aditus n
 501. Aditya proper
 502. Adivasi n
 503. adj. abbr
 504. adjacency n
 505. adjacent adj n prep
 506. adjacently adv
 507. Adjara proper
 508. Adjaran adj n
 509. adject v
 510. adjection n
 511. adjectional adj
 512. adjectitious adj
 513. adjectival adj n
 514. adjectivality n
 515. adjectivally adv
 516. adjectival noun n
 517. adjective adj n
 518. adjectivehood n
 519. adjectiveless adj
 520. adjectively adv
 521. adjective phrase n
 522. adjectivity n
 523. adjectivize v
 524. adjika n
 525. adjoin v
 526. adjoinant adj
 527. adjoinedly adv
 528. adjoining adj
 529. adjoint adj n
 530. adjointable adj
 531. adjointness n
 532. adjourn v
 533. adjournal n
 534. adjourner n
 535. adjournment n
 536. adjudge v
 537. adjudger n
 538. adjudgment n
 539. adjudicate v
 540. adjudication n
 541. adjudicative adj
 542. adjudicator n
 543. adjudicatory adj
 544. adjudicatrix n
 545. adjudicature n
 546. adjugate v n
 547. adjument n
 548. adjunct n adj
 549. adjunction n
 550. adjunctive adj n
 551. adjunctively adv
 552. adjunctiveness n
 553. adjunctivity n
 554. adjunctly adv
 555. adjuration n
 556. adjuratory adj
 557. adjure v
 558. adjurer n
 559. adjust v
 560. adjustability n
 561. adjustable adj
 562. adjustable spanner n
 563. adjustage n
 564. adjuster n
 565. adjustive adj
 566. adjustment n
 567. adjustor n
 568. adjutancy n
 569. adjutant n adj
 570. adjutant stork n
 571. adjutator n
 572. adjute v
 573. adjutor n
 574. adjutory adj
 575. adjutrix n
 576. adjuvant n adj
 577. adjuvanted adj
 578. adjuvanticity n
 579. adjuvant therapy n
 580. adjuvate v
 581. Adkin proper
 582. Adkins proper
 583. ADL n
 584. Adlai proper
 585. adland n
 586. adlayer n
 587. adle n
 588. adlect v
 589. adlegation n
 590. adless adj
 591. ad lib adv adj v
 592. ad-lib v
 593. ad-libber n
 594. Adlington proper
 595. ad litem adj
 596. ad loc. adv
 597. adluminal adj
 598. adm. abbr
 599. admail n
 600. adman n
 601. admarginate v
 602. admaxillary adj
 603. ADME init
 604. admeasure v
 605. admeasurement n
 606. admeasurer n
 607. ADMET init
 608. admin abbr n v
 609. admin. abbr
 610. adminhood n
 611. adminicle n
 612. adminicular adj
 613. adminisphere n
 614. administer v
 615. administerial adj
 616. administering n
 617. administrable adj
 618. administrant adj n
 619. administrate v
 620. administration n
 621. administrational adj
 622. administrative adj
 623. administrative kingship n
 624. administrative leave n
 625. administratively adv
 626. administrativia n
 627. administrator n
 628. administratorship n
 629. administratrix n
 630. administratrixship n
 631. administrivia n
 632. adminship n
 633. admin vortex n
 634. admirability n
 635. admirable adj
 636. admirableness n
 637. admirably adv
 638. admiral n
 639. admiralcy n
 640. admiral of the fleet n
 641. Admiral of the Fleet proper
 642. admiral's barge n
 643. Admiral's eighth n
 644. admiralship n
 645. admiralty n
 646. Admiralty ham n
 647. admiralty law n
 648. admirance n
 649. admiration n
 650. admirative adj
 651. admiratively adv
 652. admire v
 653. admirer n
 654. admiring adj
 655. admiringly adv
 656. admissability n
 657. admissibility n
 658. admissible adj
 659. admissibleness n
 660. admissibly adv
 661. admission n
 662. admissive adj
 663. admissory adj
 664. admit v
 665. admittable adj
 666. admittance n
 667. admittedly adv
 668. admitter n
 669. admittingly adv
 670. admittivity n
 671. admix v
 672. admixtion n
 673. admixture n
 674. admixtured adj
 675. ad modum adj
 676. ad modum Donders adv
 677. admonish v
 678. admonisher n
 679. admonishingly adv
 680. admonishment n
 681. admonition n
 682. admonitive adj
 683. admonitor n
 684. admonitorial adj
 685. admonitory adj
 686. admonitrix n
 687. admontite n
 688. admortization n
 689. ADN init
 690. aDNA n
 691. Adnan proper
 692. adnascent adj
 693. adnate adj
 694. adnation n
 695. ad nauseam adv
 696. Adnett proper
 697. adnexa n
 698. adnexal adj
 699. adnexectomy n
 700. adnexed adj
 701. adnexitis n
 702. Adnitt proper
 703. adnominal adj n
 704. adnominalization n
 705. adnominalize v
 706. adnominalizer n
 707. adnominally adv
 708. adnoun n
 709. Adnyamathanha proper
 710. ado n
 711. ADO init
 712. adobe n
 713. adobelike adj
 714. adobo n
 715. adolesce v
 716. adolescence n
 717. adolescency n
 718. adolescent adj n
 719. adolescently adv
 720. Adolf proper
 721. Adolophine n
 722. Adolph proper
 723. Adolpho proper
 724. Adolphus proper
 725. Adonai proper
 726. Adonara proper
 727. Adonean adj
 728. Adonic adj
 729. Adonis proper n
 730. Adonis belt n
 731. adonis blue n
 732. adonist n
 733. adonitol n
 734. adonize v
 735. Adoo proper
 736. adopt v
 737. adoptability n
 738. adoptable adj
 739. adoptedly adv
 740. adoptee n
 741. adopter n
 742. adoption n
 743. adoptionism n
 744. adoptionist n adj
 745. adoptious adj
 746. adoptive adj
 747. adoptive father n
 748. adoptively adv
 749. adoptive mother n
 750. adopt out v
 751. adorability n
 752. adorable adj
 753. adorableness n
 754. adorably adv
 755. adorabubble adj
 756. adoral adj
 757. adorally adv
 758. adorant adj
 759. adorate v
 760. adoration n
 761. adorative adj
 762. adore v
 763. adorement n
 764. adorer n
 765. adoring adj
 766. adoringly adv
 767. adorkable adj
 768. adorn v
 769. adornation n
 770. adorner n
 771. adorningly adv
 772. adornment n
 773. Adornoian adj
 774. ados n
 775. adosculation n
 776. adown adv prep
 777. adoxography n
 778. adoze adj adv
 779. ADP init
 780. adpaper n
 781. adperson n
 782. ADPLL init
 783. adposition n
 784. adpositional adj
 785. adpositionally adv
 786. ADQ init
 787. ADR n
 788. adrad adj
 789. adrafinil n
 790. adraw v
 791. adreamed adj
 792. adree v
 793. ad referendum adv
 794. ad rem adj adv
 795. adrenal adj n
 796. adrenal artery n
 797. adrenal cortex n
 798. adrenalectomize v
 799. adrenalectomized adj
 800. adrenalectomy n
 801. adrenal gland n
 802. adrenaline n
 803. adrenaline rush n
 804. adrenalin rush n
 805. adrenalise v
 806. adrenalitis n
 807. adrenalize v
 808. adrenarche n
 809. adrenergic adj
 810. adrenergic receptor n
 811. adrenic adj
 812. adrenic acid n
 813. adreno- prefix
 814. adrenoceptor n
 815. adrenochrome n
 816. adrenocortical adj
 817. adrenocortical hormone n
 818. adrenocorticotrophic adj
 819. adrenocorticotrophin n
 820. adrenocorticotropic adj
 821. adrenocorticotropic hormone n
 822. adrenocorticotropin n
 823. adrenodoxin n
 824. adrenoleukodystrophy n
 825. adrenomedullin n
 826. adrenomyeloneuropathy n
 827. adrenoreceptor n
 828. adrenosterone n
 829. adret n
 830. adriamycin n
 831. Adrian proper
 832. Adriana proper
 833. Adrianna proper
 834. Adrianopolitan n adj
 835. Adriatic adj proper
 836. Adriatic Sea proper
 837. Adrienne proper
 838. adrift adj adv
 839. adrip adj
 840. adroit adj
 841. adroitly adv
 842. adroitness n
 843. adroop adj
 844. adry adj
 845. Ads proper
 846. ADS-B init
 847. adscititious adj
 848. adscititiously adv
 849. adscript n
 850. adscription n
 851. adscriptive adj
 852. ad seriatum adj adv
 853. adsignification n
 854. adsignify v
 855. ADSL init
 856. adsorb v
 857. adsorbability n
 858. adsorbable adj
 859. adsorbant adj
 860. adsorbate n
 861. adsorbent adj n
 862. adsorber n
 863. adsorp v
 864. adsorption n
 865. adsorptional adj
 866. adsorptionally adv
 867. adsorptive adj
 868. adsorptively adv
 869. adsorptiveness n
 870. adspeak n
 871. adstratum n
 872. adstringent adj
 873. adsuki bean n
 874. ad truck n
 875. Aduge proper
 876. aduki bean n
 877. adularescence n
 878. adularia n
 879. adulate v
 880. adulation n
 881. adulator n
 882. adulatory adj
 883. Adullamite n
 884. adult n adj
 885. adult content n
 886. adulter v
 887. adulterant n
 888. adulterate adj v
 889. adulterated adj
 890. adulterateness n
 891. adulteration n
 892. adulterator n
 893. adulterer n
 894. adulteress n
 895. adulterine adj n
 896. adulterize v
 897. adulterous adj
 898. adulterously adv
 899. adulterousness n
 900. adultery n
 901. adultescent n
 902. adulthood n
 903. adulticidal adj
 904. adulticide n
 905. adultism n
 906. adultization n
 907. adultize v
 908. adultlike adj
 909. adultly adv
 910. adult movie n
 911. adultness n
 912. adultress n
 913. adult third culture kids n
 914. adumbral adj
 915. adumbrate v
 916. adumbrated adj
 917. adumbration n
 918. adumbrative adj
 919. adumbratively adv
 920. adunation n
 921. aduncate adj
 922. aduncity n
 923. aduncous adj
 924. Adurol proper
 925. adusted adj
 926. adustible adj
 927. adustiosis n
 928. adustness n
 929. adv abbr
 930. Advaita proper
 931. Advaitism proper
 932. ad valorem adj
 933. ad valorem tax n
 934. advance v n adj
 935. advanceable adj
 936. advanced adj
 937. Advanced Access Content System proper
 938. Advanced Encryption Standard n
 939. advanced green n
 940. advancedness n
 941. advanced traffic management n
 942. advanced train control system n
 943. advance fee scam n
 944. advance guard n
 945. advance man n
 946. advancement n
 947. advance person n
 948. advancer n
 949. advance woman n
 950. advancingly adv
 951. advancive adj
 952. advantage n
 953. advantageable adj
 954. advantageous adj
 955. advantageously adv
 956. advantageousness n
 957. advect v
 958. advection n
 959. advection fog n
 960. advective adj
 961. advectively adv
 962. advene v
 963. advenement n
 964. advenient adj
 965. advent n
 966. Advent proper
 967. Advent calendar n
 968. Adventist n adj
 969. adventitia n
 970. adventitial adj
 971. adventitious adj
 972. adventitiously adv
 973. adventitiousness n
 974. adventive adj
 975. Advent Sunday proper
 976. adventual adj
 977. adventure n v
 978. adventure education n
 979. adventureful adj
 980. adventure game n
 981. adventureless adj
 982. adventurer n
 983. adventuresome adj
 984. adventuresomely adv
 985. adventuresomeness n
 986. adventuress n
 987. adventuring n
 988. adventurish adj
 989. adventurism n
 990. adventurist n
 991. adventurous adj
 992. adventurously adv
 993. adventurousness n
 994. adverb n
 995. adverbative adj
 996. adverbial adj n
 997. adverbial case n
 998. adverbial clause n
 999. adverbial genitive n
 1000. adverbialise v
 1001. adverbiality n
 1002. adverbialization n
 1003. adverbialize v
 1004. adverbially adv
 1005. adverbialness n
 1006. adverbial number n
 1007. adverbial participle n
 1008. adverbial phrase n
 1009. adverb phrase n
 1010. adverb phrases n
 1011. ad verbum adv
 1012. advergame n
 1013. advergaming n
 1014. advermation n
 1015. adversaria n
 1016. adversarial adj
 1017. adversarially adv
 1018. adversarial system n
 1019. adversarious adj
 1020. adversary n
 1021. Adversary proper
 1022. adversative adj n
 1023. adversatively adv
 1024. adverse adj
 1025. adverse effect n
 1026. adverse impact n
 1027. adversely adv
 1028. adversely possess v
 1029. adverseness n
 1030. adverse party n
 1031. adverse possession n
 1032. adverse selection n
 1033. adverse witness n
 1034. adversifoliate adj
 1035. adversion n
 1036. adversity n
 1037. advert n v
 1038. advertainment n
 1039. advertecture n
 1040. advertence n
 1041. advertency n
 1042. advertent adj
 1043. advertently adv
 1044. advertese n
 1045. advertisable adj
 1046. advertisement n
 1047. advertiser n
 1048. advertising n
 1049. advertising mail n
 1050. advertizer n
 1051. advertorial n
 1052. advesperate v
 1053. advice n
 1054. advice boat n
 1055. adview v
 1056. advisability n
 1057. advisable adj
 1058. advisableness n
 1059. advisably adv
 1060. advisatory adj
 1061. advise v
 1062. advised adj
 1063. advisedly adv
 1064. advisedness n
 1065. advisee n
 1066. advisement n
 1067. adviser n
 1068. advisership n
 1069. advisingly adv
 1070. advisive adj
 1071. adviso n
 1072. advisor n
 1073. advisory adj n
 1074. advisory opinion n
 1075. advocaat n
 1076. advocacy n
 1077. advocate n v
 1078. advocateship n
 1079. advocateth v
 1080. advocation n
 1081. advocator n
 1082. advocatory adj
 1083. advoke v
 1084. advolution n
 1085. advoutrer n
 1086. advoutress n
 1087. advowee n
 1088. advowson n
 1089. advt abbr
 1090. ADW init
 1091. adware n
 1092. adwesch v
 1093. adwoman n
 1094. Adygea proper
 1095. Adygei proper
 1096. Adyghe proper
 1097. Adyghe Autonomous Oblast proper
 1098. adynamia n
 1099. adynamic adj
 1100. adynamy n
 1101. adynaton n
 1102. adyt n
 1103. adze n v
 1104. adzebill n
 1105. Adzera proper
 1106. adzuki n
 1107. adzuki bean n
a aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am [[../a2#an|an]] [[../a2#ao|ao]] [[../a2#ap|ap]] [[../a2#aq|aq]] [[../a2#ar|ar]] [[../a2#as|as]] [[../a2#at|at]] [[../a2#au|au]] [[../a2#av|av]] [[../a2#aw|aw]] [[../a2#ax|ax]] [[../a2#ay|ay]] [[../a2#az|az]]

ae

 1. a.e. abbr
 2. æ symbol
 3. ae adj symbol
 4. Æ symbol proper
 5. AE init
 6. AEA init
 7. Ææa proper
 8. AEC init
 9. Æchmea proper
 10. æcidium n
 11. aeciospore n
 12. aecium n
 13. AED init
 14. aedeagus n
 15. aëdes n
 16. aedicula n
 17. aedicule n
 18. aedile n
 19. ædile n
 20. ædileship n
 21. aedileship n
 22. ædœ- prefix
 23. ædœology n
 24. ædœotomy n
 25. Áed Ruad proper
 26. AEDT init
 27. A.E.F. init
 28. aefauld adj
 29. Aegadian Islands proper
 30. Aegean adj proper
 31. Ægean adj proper
 32. Aegeans proper
 33. Aegean Sea proper
 34. Aegen proper
 35. Aegenbald proper
 36. Aegenwulf proper
 37. Ægeus proper
 38. aegicrane n
 39. Aegidius proper
 40. aegilops n
 41. Aegina proper
 42. Aeginetan adj n
 43. aegipan n
 44. Ægir proper
 45. aegirine n
 46. aegis n
 47. Aegis class cruiser n
 48. Aegis cruiser n
 49. aegrotat n
 50. Ægypto- prefix
 51. Aegyptus proper
 52. AEIOU TIPS init
 53. Aeka proper
 54. -aemia suffix
 55. AEMT n
 56. æmulations n
 57. Aeneas proper
 58. Aeneid proper
 59. aeneolithic adj
 60. aeneous adj
 61. aenigmatite n
 62. Æolia proper
 63. aeolian adj
 64. Aeolian adj
 65. aeolian harp n
 66. Aeolian Islands proper
 67. aeolianite n
 68. Aeolian mode n
 69. Aeolic proper
 70. Æolic adj
 71. aeolipile n
 72. aeolipyle n
 73. Aeolis proper
 74. aeolist n
 75. æolo- prefix
 76. aeolotropic n
 77. aeolotropy n
 78. Aeolus proper
 79. Æolus proper
 80. aeon n
 81. aeonium n
 82. æqu- prefix
 83. aequalis n
 84. æqui- prefix
 85. aequihymeniiferous adj
 86. æquilibrium n
 87. æquinoxes n
 88. aequorin n
 89. Aer proper
 90. aeratable adj
 91. aerate v
 92. aeration n
 93. aeration zone n
 94. aerator n
 95. aerenchyma n
 96. aerial adj n
 97. aerial cableway n
 98. aerial camera n
 99. aerialist n
 100. aeriality n
 101. aerial ladder n
 102. aerially adv
 103. aerial photography n
 104. aerial ping pong n
 105. aerial railway n
 106. aerial root n
 107. aerial ropeway n
 108. aerial runway n
 109. aerial survey n
 110. aerial surveying n
 111. aerian adj
 112. aerie n
 113. aeried adj
 114. aeriferous adj
 115. aerification n
 116. aerified adj
 117. aeriform adj
 118. aerify v
 119. aerily adv
 120. aerinite n
 121. aerious adj
 122. aero adj n
 123. aero- prefix
 124. aeroallergen n
 125. aeroallergic adj
 126. aeroatelectasis n
 127. aerobactin n
 128. aeroballistics n
 129. aerobatic adj
 130. aerobatics n
 131. aerobe n
 132. aerobeacon n
 133. aerobia n
 134. aerobic adj
 135. aerobically adv
 136. aerobicize v
 137. aerobicized adj
 138. aerobics n
 139. aerobies n
 140. aerobiologic adj
 141. aerobiological adj
 142. aerobiologically adv
 143. aerobiologist n
 144. aerobiology n
 145. aerobiosis n
 146. aerobiotic adj
 147. aeroboard n
 148. aerobot n
 149. aerobraking n
 150. aerobridge n
 151. aeroclub n
 152. aerocolpos n
 153. aerocraft n
 154. aerocyst n
 155. aerodigestive adj
 156. aerodonetics n
 157. aerodontalgia n
 158. aerodrome n
 159. aerodromics n
 160. aeroduct n
 161. aerodynamic adj
 162. aerodynamical adj
 163. aerodynamically adv
 164. aerodynamicist n
 165. aerodynamics n
 166. aerodyne n
 167. aeroelastic adj
 168. aeroelasticity n
 169. aeroembolism n
 170. aeroemphysema n
 171. Aeroflot proper
 172. aerofoil n
 173. aerogel n
 174. aerogram n
 175. aerogrammes n
 176. aerographer n
 177. aerography n
 178. aerohydrodynamic adj
 179. aerokinesis n
 180. aerolite n
 181. aerolith n
 182. aerolithology n
 183. aerolitic adj
 184. aerologic adj
 185. aerological adj
 186. aerologist n
 187. aerology n
 188. aeromagnetic adj
 189. aeromagnetics n
 190. aeromancer n
 191. aeromancy n
 192. aeromechanic n
 193. aeromechanical adj
 194. aeromechanics n
 195. aeromedical adj
 196. aeromedicine n
 197. aeromete n
 198. aerometer n
 199. aerometric adj
 200. aerometry n
 201. aeromodelling n
 202. aeronaut n
 203. aeronautic adj
 204. aeronautical adj
 205. aeronautically adv
 206. aeronautics n
 207. aeronaval adj
 208. aeronomic adj
 209. aeronomical adj
 210. aeronomy n
 211. aeropalynology n
 212. aeropause n
 213. aerophagia n
 214. aerophagy n
 215. aerophare n
 216. aerophilately n
 217. aerophobia n
 218. aerophone n
 219. aerophysics n
 220. aerophyte n
 221. aeroplane n
 222. aeroplankton n
 223. aeropleustic adj
 224. aeroponic adj
 225. aeroponics n
 226. aeroport n
 227. aeropulse n
 228. aeroscope n
 229. aeroscopy n
 230. aerose adj
 231. aeroshell n
 232. aerosiderite n
 233. aerosil n
 234. aerosinusitis n
 235. aerosol adj n
 236. aerosol can n
 237. aerosolisation n
 238. aerosolise v
 239. aerosolization n
 240. aerosolize v
 241. aerosolized adj
 242. aerospace n adj
 243. aerospatial adj
 244. aerosphere n
 245. aerospike n
 246. aerostat n
 247. aerostatic adj
 248. aerostatical adj
 249. aerostatically adv
 250. aerostatics n
 251. aerostation n
 252. aerostructure n
 253. aerotaxis n
 254. aerothermodynamic adj
 255. aerothermodynamics n
 256. aerothermoelasticity n
 257. aerotolerance n
 258. aerotolerant adj
 259. aerotowing n
 260. aerotrain n
 261. aerotrekker n
 262. aerotrekking n
 263. aerotropism n
 264. Aertel proper
 265. aeruginosin n
 266. aeruginous adj
 267. aerugite n
 268. aerugo n
 269. ærumna n
 270. aery adj
 271. aes n
 272. AES init
 273. æs alienum n
 274. æsc n
 275. Aeschylean adj
 276. Aeschylus proper
 277. aeschynite n
 278. aesculapian adj
 279. Aesculapian adj
 280. aesculapian staff n
 281. Aesculapius proper
 282. æsculin n
 283. aesir n
 284. Æsir proper
 285. Aesop proper
 286. Aesopian adj
 287. AEST init
 288. aesthesia n
 289. aesthesodic adj
 290. aesthetasc n
 291. aesthete n
 292. æsthetes n
 293. aesthetic adj n
 294. aesthetical adj
 295. aesthetically adv
 296. aesthetican n
 297. aesthetic emotion n
 298. aesthetician n
 299. aestheticise v
 300. aestheticism n
 301. aesthetics n
 302. æsthetics n
 303. aesthetic surgeon n
 304. aesthetic surgery n
 305. aesthophysiology n
 306. æstiferous adj
 307. aestival adj
 308. aestivation n
 309. aestivoautumnal adj
 310. a.e.t. init
 311. æt. adj
 312. aetat adj
 313. æ-tensing n
 314. aetheogam n
 315. aetheogamous adj
 316. aëtheogamous adj
 317. aethiops n
 318. aethogen n
 319. aethrioscope n
 320. aetiologia n
 321. aetiologic adj
 322. aetiologics n
 323. aetiology n
 324. Aetolia proper
 325. aetosaur n
 326. aett n
 327. AEV init
 328. aeviternity n
a aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am [[../a2#an|an]] [[../a2#ao|ao]] [[../a2#ap|ap]] [[../a2#aq|aq]] [[../a2#ar|ar]] [[../a2#as|as]] [[../a2#at|at]] [[../a2#au|au]] [[../a2#av|av]] [[../a2#aw|aw]] [[../a2#ax|ax]] [[../a2#ay|ay]] [[../a2#az|az]]

af

 1. AF init
 2. afa n
 3. Afade proper
 4. AFAIAC init
 5. AFAIC init
 6. AFAICR init
 7. AFAICS init
 8. AFAICT init
 9. afaik init
 10. AFAIK init
 11. AFAIR acronym
 12. afamin n
 13. afar adv
 14. Afar proper
 15. afare v
 16. AFB init
 17. Afbachir proper
 18. AFC init
 19. AFCS acronym
 20. AFDB init
 21. AFDC init
 22. afear v
 23. afeard adj
 24. afeared adj
 25. afebrile adj
 26. Afeefa proper
 27. afelimomab n
 28. Aferdita proper
 29. aff. abbr
 30. affability n
 31. affable adj
 32. affableness n
 33. affably adv
 34. affabrous adj
 35. affabulation n
 36. affair n
 37. affaire de cœur n
 38. affaire d'honneur n
 39. affamish v
 40. affamishment n
 41. affatuated adj
 42. aff'd abbr
 43. affear v
 44. affeard adj
 45. affeared adj
 46. affect v
 47. affectability n
 48. affectable adj
 49. affectation n
 50. affectationist n
 51. affectatious adj
 52. affect display n
 53. affected adj n
 54. affectedly adv
 55. affectedness n
 56. affectee n
 57. affecter n
 58. affectibility n
 59. affecting adj
 60. affectingly adv
 61. affection n v
 62. affectional adj
 63. affectionally adv
 64. affectionate adj v
 65. affectionately adv
 66. affectionateness n
 67. affectioned adj
 68. affectionless adj
 69. affective adj
 70. affectively adv
 71. affectivity n
 72. affectless adj
 73. affectlessness n
 74. affect perseverance n
 75. affectuous adj
 76. affeer v
 77. affeerment n
 78. Affenpinscher n
 79. afference n
 80. afferent adj n
 81. afferently adv
 82. affetti n
 83. aff'g abbr
 84. Affghanistan proper
 85. affiance v n
 86. affiancer n
 87. affiant n
 88. affibody n
 89. affidavit n
 90. affidavit men n
 91. affiliable adj
 92. affiliate n v
 93. affiliated adj
 94. affiliate marketing n
 95. affiliate network n
 96. affiliation n
 97. affiliative adj
 98. affinage n
 99. affinal adj
 100. affination n
 101. affine adj n v
 102. affine arithmetic n
 103. affine combination n
 104. affine geometry n
 105. affine group n
 106. affinely adv
 107. affines n
 108. affine space n
 109. affine transformation n
 110. affineur n
 111. affinitative adj
 112. affinitive adj
 113. affinity n
 114. affinity fraud n
 115. affinity reagent n
 116. affinization n
 117. affinized adj
 118. affinor n
 119. affirm v
 120. affirmable adj
 121. affirmably adv
 122. affirmance n
 123. affirmatio n
 124. affirmation n
 125. affirmative adj n
 126. affirmative action n
 127. affirmative defense n
 128. affirmatively adv
 129. affirmativeness n
 130. affirmative sentence n
 131. affirmative waste n
 132. affirmatory adj
 133. affirmer n
 134. affirmingly adv
 135. affirming the consequent n
 136. affix n v
 137. affixal adj
 138. affixation n
 139. affixational adj
 140. affixative n
 141. affixedness n
 142. affixer n
 143. affixing adj
 144. affixion n
 145. affixoid n
 146. affixture n
 147. afflated adj
 148. afflation n
 149. afflatus n
 150. afflict v
 151. afflictedness n
 152. afflicter n
 153. affliction n
 154. afflictionless adj
 155. afflictive adj
 156. afflictively adv
 157. affluence n
 158. affluency n
 159. affluent n adj
 160. affluential adj n
 161. affluently adv
 162. affluentness n
 163. affluenza n
 164. afflux n
 165. affluxion n
 166. affogato n
 167. affor adv prep conj v
 168. afforce v
 169. afford v
 170. affordability n
 171. affordable adj
 172. affordable luxury n
 173. affordably adv
 174. affordance n
 175. affordment n
 176. afforest v
 177. afforestation n
 178. afforested v adj
 179. afformative n
 180. affranchise v
 181. affranchisement n
 182. affrap v
 183. affray n v
 184. affrayer n
 185. affrayment n
 186. affreight v
 187. affreighter n
 188. affreightment n
 189. affret n
 190. affrettando adv
 191. affricate n
 192. affrication n
 193. affricative n adj
 194. affriction n
 195. affriended adj
 196. affright n v
 197. affrighted adj
 198. affrightedly adv
 199. affrighten v
 200. affrightened adj
 201. affrighter n
 202. affrightful adj
 203. affrightment n
 204. affront v n
 205. affrontedly adv
 206. affrontedness n
 207. affrontee n
 208. affronter n
 209. affrontery n
 210. affrontingly adv
 211. affrontingness n
 212. affrontive adj
 213. affrontively adv
 214. affrontiveness n
 215. affusion n
 216. affy v n
 217. afghan n
 218. Afghan n proper adj
 219. Afghan Hound n
 220. afghani n
 221. Afghani n adj
 222. Afghanisation n
 223. Afghanistan proper
 224. Afghanistani n adj
 225. Afghanistanism n
 226. afghanite n
 227. Afghanization n
 228. Afghan Sign Language proper
 229. a-fib n
 230. afib n
 231. aficionada n
 232. aficionado n
 233. afield adv
 234. afikomen n
 235. afire adj
 236. AFIS abbr
 237. AFK init
 238. afka abbr
 239. AFL init
 240. aflagellate adj n
 241. aflaj n
 242. aflame adj
 243. Aflao proper
 244. aflare adv
 245. aflastatin n
 246. aflat adv
 247. A-flat n
 248. A-flat major n
 249. A-flat minor n
 250. aflatoxin n
 251. aflaunt adj
 252. AFL-CIO proper
 253. aflibercept n
 254. aflicker adv adj
 255. afloat adv
 256. afloqualone n
 257. aflow adv
 258. aflower adj
 259. aflush adj
 260. aflutter adj
 261. afoam adj adv
 262. afocal adj
 263. AFOL acronym
 264. afoot adv
 265. afore adv prep
 266. afore- prefix
 267. aforecited adj
 268. aforegoing adj
 269. aforehand adv adj
 270. aforelisted adj
 271. aforementioned adj n
 272. aforenamed adj
 273. aforeness n
 274. aforesaid adj
 275. aforestated adj
 276. aforethought adj
 277. aforetime adv
 278. aforetimes adv
 279. afoul adv
 280. afoxe n
 281. AFP init
 282. AfPak proper
 283. afraid adj
 284. afraidness n
 285. afraid of one's own shadow adj
 286. A-frame n
 287. afresh adv
 288. Afric adj proper
 289. Africa proper
 290. Africa-Eurasia proper
 291. African adj n
 292. Africana n
 293. African-American adj n
 294. African American Vernacular إنجليزية proper
 295. African anteater n
 296. African buffalo n
 297. African cherry orange n
 298. African clawed frog n
 299. African crake n
 300. African elephant n
 301. African hunting dog n
 302. Africanism n
 303. Africanist n
 304. Africanist dance n
 305. Africanization n
 306. Africanize v
 307. African Lily n
 308. African mole cricket n
 309. Africanness n
 310. African penguin n
 311. African Union proper
 312. African violet n
 313. African wildcat n
 314. African wild dog n
 315. AFRICOM abbr
 316. Afrihili proper
 317. Afrikaans proper adj
 318. Afrikander proper
 319. Afrikaner n
 320. Afrikanerdom n
 321. Afrikaners proper
 322. afro n
 323. Afro- prefix
 324. Afro-American n adj
 325. Afro-Argentine adj n
 326. Afro-Asiatic adj
 327. afrobeat n
 328. Afro-Caribbean n adj
 329. Afrocentrism n
 330. Afro-Cuban adj
 331. Afro-Eurasia proper
 332. Afro-Indian n adj
 333. Afro-pessimism proper
 334. Afrophobia n
 335. afrormosia n
 336. Afro-Seminole Creole proper
 337. Afrosphere proper
 338. afroth adj
 339. afrothere n
 340. afrotherian adj n
 341. Afrotropic proper
 342. Afro-Usonian adj
 343. AFSP init
 344. aft n adv
 345. AFT init
 346. aftcastle n
 347. after adv prep conj adj
 348. after- prefix
 349. after-acquired title n
 350. after all adv
 351. afterbay n
 352. afterbeat n
 353. afterbirth n
 354. afterbite n
 355. afterbody n
 356. afterborn adj
 357. afterburner n
 358. afterburning n
 359. afterburthen n
 360. aftercare n
 361. after-cast n
 362. aftercast n
 363. aftercataract n
 364. after-clap n
 365. afterclap n
 366. afterclaps n
 367. aftercome n
 368. aftercomer n
 369. aftercoming n adj
 370. aftercooling n
 371. aftercourse n
 372. aftercrime n
 373. aftercrop n
 374. afterdamp n
 375. after dark adv
 376. afterdeal n
 377. afterdeck n
 378. after-dinner speech n
 379. afterdischarge n
 380. after-discovered evidence n
 381. after-eatage n
 382. after-effect n
 383. aftereffect n
 384. afteregg n
 385. aftereggs n
 386. after-eye v
 387. afterfeather n
 388. afterfest adj
 389. aftergame n
 390. after-glow n
 391. afterglow n
 392. aftergrass n
 393. aftergrowth n
 394. afterguard n
 395. afterheat n
 396. afterhind adv
 397. after hours adv
 398. after-hours adj
 399. after-image n
 400. afterimage n
 401. after-impression n
 402. afterings n
 403. afterlife n proper
 404. afterling n adj
 405. afterload n
 406. aftermarket n
 407. aftermath n
 408. aftermentioned adj
 409. aftermind n
 410. aftermost adj
 411. afterness n
 412. afternoon n
 413. afternoon tea n
 414. afternote n
 415. after one's own heart adj
 416. afterpain n
 417. afterpart n
 418. after-party n
 419. afterparty n
 420. afterpeak n
 421. afterpiece n
 422. afterpotential n
 423. afterpulse n
 424. afterpulsing n
 425. afters n
 426. afterschool adj
 427. after school special n
 428. after-school special n
 429. aftersee v
 430. afterseen adj v
 431. afterset n adj
 432. aftershaft n
 433. after-shave n
 434. aftershave n
 435. aftershock n
 436. aftershow adj
 437. afterslip n
 438. aftersun adj
 439. aftertale n
 440. aftertales n
 441. aftertaste n
 442. aftertax adj
 443. after the fact
 444. after the Lord Mayor's show phrase
 445. afterthink v
 446. afterthought n
 447. after-time n
 448. aftertime n
 449. aftertouch n
 450. afterwar adj
 451. afterward adv
 452. afterwards adv
 453. afterwardsness n
 454. afterwise adj
 455. afterwit n
 456. afterword n
 457. afterworld n
 458. aftmost adj
 459. aftward adv
 460. AFU init
 461. AFUD acronym
 462. AFUE init
 463. Afula proper
 464. afutuzumab n
 465. AFV init
 466. afwillite n
 467. Afyonkarahisar proper
a aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am [[../a2#an|an]] [[../a2#ao|ao]] [[../a2#ap|ap]] [[../a2#aq|aq]] [[../a2#ar|ar]] [[../a2#as|as]] [[../a2#at|at]] [[../a2#au|au]] [[../a2#av|av]] [[../a2#aw|aw]] [[../a2#ax|ax]] [[../a2#ay|ay]] [[../a2#az|az]]

ag

 1. ag abbr int
 2. Ag abbr
 3. Ag. abbr
 4. A/G init
 5. AG init
 6. Aga n
 7. AGA cooker n
 8. again adv prep
 9. again- prefix
 10. again and again adv
 11. againbuy v
 12. again-coming n
 13. againe adv
 14. againrising n
 15. againsaw n
 16. againsay v
 17. against prep conj
 18. against all odds
 19. againstand v
 20. againstness n
 21. against the clock
 22. against the collar
 23. against the grain
 24. against the law
 25. against the run of play adv
 26. against time adj adv
 27. againward adv
 28. agal n
 29. agalactia n
 30. agalactous adj
 31. agalloch n
 32. agallochum n
 33. agalmatolite n
 34. agalmatophilia n
 35. agama n
 36. Agamemnon proper
 37. agamete n
 38. agamic adj
 39. agamically adv
 40. agamid n
 41. agamist n
 42. agammaglobulinemia n
 43. agamogenesis n
 44. agamogenetic adj
 45. agamogenetically adv
 46. agamospermy n
 47. agamous adj
 48. A-gang n
 49. aganglionic adj
 50. agapanthus n
 51. agape adj adv n
 52. agapeic adj
 53. agar n
 54. agar-agar n
 55. agardite n
 56. agaric n
 57. agaricologist n
 58. agaricology n
 59. agarita n
 60. agaritine n
 61. agaropectin n
 62. agarose n
 63. Agartala proper
 64. agarwood n
 65. Aga saga n
 66. agasp adj
 67. agastric adj
 68. agate n adv
 69. agatelike adj
 70. agateophobia n
 71. agateware n
 72. Agatha proper
 73. agathism n
 74. agathodaemon n
 75. agathodaimon n
 76. agathodemon n
 77. agathokakological adj
 78. agathological adj
 79. agathology n
 80. agatiferous adj
 81. agatine adj
 82. agatize v
 83. agaty adj
 84. agave n
 85. A-gay n
 86. agaze adj
 87. agazed adj
 88. AGB init
 89. AGC init
 90. -age suffix
 91. age n v
 92. age before beauty phrase
 93. aged adj n prep
 94. age distribution n
 95. agedly adv
 96. agedness n
 97. aged R-value n
 98. ageest adj
 99. age group n
 100. ageing n adj
 101. ageism n
 102. ageist adj n
 103. agelasimine n
 104. agelast n
 105. agelastatin n
 106. agelastic adj
 107. ageless adj
 108. agelessly adv
 109. agelessness n
 110. age limit n
 111. agelong adj
 112. agenbite n
 113. agency n
 114. agencylike adj
 115. agency pricing n
 116. agenda n
 117. agendaless adj
 118. agenda-setting n
 119. agendum n
 120. agene n
 121. agenesic adj
 122. agenesis n
 123. agenetic adj
 124. agennesis n
 125. agent n
 126. agented adj
 127. agenthood n
 128. agential adj
 129. agentic adj
 130. agenting n
 131. agentive adj n
 132. agentively adv
 133. agentive nominalisation n
 134. agentivity n
 135. agentless adj
 136. agent noun n
 137. Agent Orange proper
 138. agent participle n
 139. agent provocateur n
 140. agentry n
 141. agentship n
 142. age of consent n
 143. Age of Enlightenment proper
 144. age of judgment n
 145. age of majority n
 146. age of reason n
 147. age-old adj
 148. ageplay n
 149. ager n
 150. agerasia n
 151. age rating n
 152. ageratum n
 153. age-reversal n
 154. Agesilaus proper
 155. age standardized rate n
 156. ageusia n
 157. ageusiac n
 158. ageusic adj
 159. agewise adv
 160. agflation n
 161. Aggadah proper
 162. aggadic adj
 163. aggeneration n
 164. agger n
 165. aggerate v
 166. aggeration n
 167. aggerose adj
 168. aggest v
 169. aggie n
 170. Aggie proper n
 171. agging adj
 172. aggiornamento n
 173. agglomerate adj n v
 174. agglomeration n
 175. agglomerative adj
 176. agglutin n
 177. agglutinant adj n
 178. agglutinate adj v
 179. agglutination n
 180. agglutinative adj
 181. agglutinatively adv
 182. agglutinin n
 183. agglutinogen n
 184. aggrace v
 185. aggradation n
 186. aggradational adj
 187. aggrade v
 188. aggrandise v
 189. aggrandisement n
 190. aggrandizable adj
 191. aggrandization n
 192. aggrandize v
 193. aggrandizement n
 194. aggrandizer n
 195. aggrate v
 196. aggravate v
 197. aggravated assault n
 198. aggravatedly adv
 199. aggravatingly adv
 200. aggravation n
 201. aggravative adj n
 202. aggrecan n
 203. aggrecanase n
 204. aggregability n
 205. aggregate n adj v
 206. aggregate fruit n
 207. aggregately adv
 208. aggregateness n
 209. aggregate species n
 210. aggregation n
 211. aggregational adj
 212. aggregation number n
 213. aggregative adj
 214. aggregator n
 215. aggrege v
 216. aggresome n
 217. aggress n v
 218. aggressin n
 219. aggression n
 220. aggressive adj
 221. aggressively adv
 222. aggressiveness n
 223. aggressivity n
 224. aggressor n
 225. aggri adj
 226. aggrievance n
 227. aggrieve v
 228. aggrieved adj
 229. aggrievedly adv
 230. aggrievedness n
 231. aggrievement n
 232. aggriever n
 233. aggro n adj v
 234. aggroup v
 235. aggroupment n
 236. aggrupation n
 237. aggry adj
 238. agh int
 239. agha n
 240. aghast adj
 241. aghastness n
 242. Aghori proper
 243. Aghul proper
 244. Aghvank proper
 245. Agia Napa proper
 246. agible adj
 247. agile adj
 248. agile gibbon n
 249. agilely adv
 250. agileness n
 251. agile wallaby n
 252. agility n
 253. aginator n
 254. aging n adj
 255. agio n
 256. agiotage n
 257. agist v
 258. agistment n
 259. agistor n
 260. agita n
 261. agitable adj
 262. agitate v
 263. agitatedly adv
 264. agitation n
 265. agitational adj
 266. agitative adj
 267. agitato n adv adj
 268. agitator n
 269. agitatrix n
 270. agito n
 271. agitpop n
 272. agitprop n
 273. AGL init
 274. Aglaia proper
 275. aglaonema n
 276. aglare adj
 277. agleam adj
 278. aglet n
 279. agley adv
 280. aglimmer adj
 281. aglint adj
 282. agliophobia n
 283. aglitter adj
 284. aglossal adj
 285. aglow adj
 286. aglutition n
 287. aglycone n
 288. aglyconic adj
 289. aglycosuria n
 290. aglycosuric adj
 291. aglyphous adj
 292. AGM n
 293. agmatinase n
 294. agmatine n
 295. AGN init
 296. agnail n
 297. agnate n adj
 298. agnath n
 299. agnatha n
 300. agnathan adj n
 301. agnathia n
 302. agnathic adj
 303. agnathous adj
 304. agnatic adj
 305. Agnes proper
 306. Agni proper
 307. agnise v
 308. agnition n
 309. agnize v
 310. agnoiology n
 311. agnolotti n
 312. agnomen n
 313. agnominate v
 314. agnomination n
 315. agnosia n
 316. agnosis n
 317. agnostic n adj
 318. agnostically adv
 319. agnosticism n
 320. agnostid n
 321. agnotology n
 322. agnus castus n
 323. Agnus Dei n
 324. ago adj prep
 325. -agog suffix
 326. agog adj adv
 327. agoge n
 328. agogic n
 329. agogo n
 330. agogo bell n
 331. -agogue suffix
 332. agogwe n
 333. -agogy suffix
 334. agomelatine n
 335. agomphious adj
 336. agon n
 337. agonal adj
 338. agones n
 339. agonic adj
 340. agonic line n
 341. agonism n
 342. agonist n
 343. agonistes n
 344. agonistic adj
 345. agonistical adj
 346. agonistically adv
 347. agonistic monoclonal antibody n
 348. agonistics n
 349. agonization n
 350. agonize v
 351. agonizing adj
 352. agonizingly adv
 353. agonothete n
 354. agonothetic adj
 355. agony n
 356. agony aunt n
 357. agony box n
 358. agony uncle n
 359. agood adv
 360. agora n
 361. agoraphobe n
 362. agoraphobia n
 363. agoraphobic n adj
 364. agostic adj
 365. agouara n
 366. agouti n
 367. AGP init
 368. agpaite n
 369. agpaitic adj
 370. Agra proper
 371. Agrabad proper
 372. agraff n
 373. agraffe n
 374. agrammatism n
 375. agrammatist n
 376. agranular adj
 377. agranulocyte n
 378. agranulocytic adj
 379. agranulocytosis n
 380. agraphia n
 381. agraphic adj
 382. agraphobia n
 383. agrarian adj n
 384. agrarianism n
 385. agrarianize v
 386. agrarian party n
 387. agravic adj
 388. agree v
 389. agreeability n
 390. agreeable adj
 391. agreeableness n
 392. agreeably adv
 393. agreeance n
 394. agreed adj int
 395. agreeeth v
 396. agreeingly adv
 397. agreeingness n
 398. agreement n
 399. agreement in principle n
 400. agreemony n
 401. agreer n
 402. agree to disagree v
 403. agrellite n
 404. agrémens n
 405. agrestal adj
 406. agrestic adj
 407. agri- prefix
 408. agribiotech n
 409. agribiotechnology n
 410. agribusiness n
 411. agribusinessman n
 412. agrichemical n
 413. agricolation n
 414. agricolist n
 415. agricultural adj
 416. agricultural biodiversity n
 417. agriculturalist n
 418. agriculturalize v
 419. agricultural lien n
 420. agriculturally adv
 421. agricultural revolution n
 422. agricultural shot n
 423. agricultural surplus n
 424. agriculture n
 425. agriculturism n
 426. agriculturist n adj
 427. agriculturize v
 428. agrief adv
 429. agri-entertainment n
 430. agri-food n
 431. agrifood n
 432. agriforest n
 433. Agrigento proper
 434. agriglyph n
 435. agrimation n
 436. agrimi n
 437. agrimony n
 438. agrin adj n
 439. agrinierite n
 440. Agrinio proper
 441. Agrinion proper
 442. agriologist n
 443. agriology n
 444. agrion n
 445. agriotype n
 446. Agrippa proper
 447. Agrippina proper
 448. agriproduct n
 449. agriscience n
 450. agrise v
 451. agrisystem n
 452. agritainment n
 453. agritourism n
 454. agritourist n
 455. agro adj
 456. agro- prefix
 457. agrobacterium n
 458. agrobiologic adj
 459. agrobiological adj
 460. agrobiologically adv
 461. agrobiologist n
 462. agrobiology n
 463. agrobiotechnology n
 464. agrochemical n
 465. agrochemist n
 466. agrochemistry n
 467. agroecological adj
 468. agroecology n
 469. agroeconomic adj
 470. agroecosystem n
 471. agroforestry n
 472. agrofuel n
 473. agrogorod n
 474. agroindustry n
 475. agrology n
 476. agrom n
 477. agromania n
 478. agrometeorology n
 479. agronomic adj
 480. agronomical adj
 481. agronomically adv
 482. agronomics n
 483. agronomist n
 484. agronomy n
 485. agropastoral adj
 486. agropastoralism n
 487. agropastoralist n
 488. agrope adv
 489. agrophyte n
 490. agrostis n
 491. agrostography n
 492. agrostological adj
 493. agrostologist n
 494. agrostology n
 495. agrosystem n
 496. agrotech n
 497. agrotechnology n
 498. agroterrorism n
 499. agroterrorist n
 500. aground adj adv
 501. agrypnia n
 502. agrypnotic adj n
 503. AGU abbr
 504. agua de jamaica n
 505. agua fresca n
 506. aguardiente n
 507. Aguaruna proper
 508. Aguascalientes proper
 509. ague n v
 510. aguelike adj
 511. agueweed n
 512. aguilarite n
 513. aguilla n
 514. aguinaldo n
 515. aguise v
 516. aguised adj
 517. aguish adj
 518. aguishly adv
 519. aguishness n
 520. Agul proper
 521. Aguly proper
 522. agurin n
 523. agush adj
 524. agyen adv prep
 525. agynous adj
 526. agyria n
a aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am [[../a2#an|an]] [[../a2#ao|ao]] [[../a2#ap|ap]] [[../a2#aq|aq]] [[../a2#ar|ar]] [[../a2#as|as]] [[../a2#at|at]] [[../a2#au|au]] [[../a2#av|av]] [[../a2#aw|aw]] [[../a2#ax|ax]] [[../a2#ay|ay]] [[../a2#az|az]]

ah

 1. ah int n pronoun
 2. Ah abbr int
 3. AH init
 4. aha int
 5. AHA init
 6. Ahab proper
 7. Ahabian adj
 8. AHAM init
 9. Aharon proper
 10. Ahasuerus proper
 11. ahata n
 12. Ahaz proper
 13. AHB init
 14. a-h conduction time n
 15. AHD init
 16. ahead adv
 17. ahead in the count adj
 18. ahead of prep
 19. ahead of one's time
 20. ahead of the curve
 21. ahead of the game
 22. ahead of time
 23. aheap adv
 24. aheight adv
 25. ahem int n
 26. ahemeral adj
 27. ahemeral day n
 28. ahermatypic adj
 29. aheylite n
 30. Ahhnold proper
 31. ahi n
 32. ahigh adv
 33. ahimsa n
 34. ahind prep
 35. ahistorical adj
 36. ahistorically adv
 37. ahl al-kitab n
 38. ahlfeldite n
 39. ahlspiess n
 40. Ahmad proper
 41. Ahmadi n
 42. Ahmed proper
 43. Ahmedabad proper
 44. AHO init
 45. ahold adv n
 46. a-hole n
 47. aholehole n
 48. ahool n
 49. ahorse adv
 50. ahorseback adv
 51. ahoy int
 52. ahoy-hoy int
 53. Ah Puch proper
 54. Ahriman proper
 55. Ahrimanic adj
 56. AHRQ init
 57. Ahti proper
 58. Ahtna proper
 59. ahull adv
 60. Ahuna Vairya proper
 61. ahungered adj
 62. Ahura Mazda proper
 63. ahuruhuru n
 64. Ahwai proper
a aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am [[../a2#an|an]] [[../a2#ao|ao]] [[../a2#ap|ap]] [[../a2#aq|aq]] [[../a2#ar|ar]] [[../a2#as|as]] [[../a2#at|at]] [[../a2#au|au]] [[../a2#av|av]] [[../a2#aw|aw]] [[../a2#ax|ax]] [[../a2#ay|ay]] [[../a2#az|az]]

ai

 1. ai n
 2. Ai proper
 3. AI init
 4. aia n
 5. aiblins adv
 6. AIBN abbr
 7. aibohphobia n
 8. AICC acronym
 9. Aichi proper
 10. aichmophobia n
 11. Aicken proper
 12. AICMFP init
 13. AICR init
 14. aid n v
 15. AID init
 16. Aida proper
 17. Aidan proper
 18. aidance n
 19. aid and abet v
 20. aidant adj
 21. aid climbing n
 22. aide n
 23. aided awareness n
 24. aide-de-camp n
 25. aide-mémoire n
 26. Aiden proper
 27. Aidenn proper
 28. aider n
 29. aidful adj
 30. aidless adj
 31. aid-major n
 32. aidman n
 33. Aids acronym
 34. AIDS acronym
 35. AIDS baby n
 36. AIDS ribbon n
 37. AIDS whore n
 38. Aiea proper
 39. aiel n
 40. AIF abbr
 41. Aífe proper
 42. AIFF init
 43. AIFV init
 44. Aigaleo proper
 45. Aigburth proper
 46. a'ight int
 47. aight adv
 48. Aighton proper
 49. Aigio proper
 50. aiglet n
 51. aigremore n
 52. aigrets n
 53. aigrette n
 54. aiguillette n
 55. AIH init
 56. AIHA init
 57. AIIA init
 58. Aiken proper
 59. Aikens proper
 60. aikido n
 61. aikidoka n
 62. Aikin proper
 63. aikinite n
 64. Aikins proper
 65. ail v n
 66. ailanthus n
 67. ailantus n
 68. Aileen proper
 69. aileron n
 70. aileron authority n
 71. Ailill mac Máta proper
 72. ailing n v
 73. aillt n
 74. ailment n
 75. ailuro- prefix
 76. ailuromancy n
 77. ailurophile n
 78. ailurophilia n
 79. ailurophiliac adj
 80. ailurophobe n
 81. ailurophobia n
 82. aim n v init
 83. AIM init
 84. aim at v
 85. aimbot n
 86. Aimee proper
 87. aimer n
 88. aiming v
 89. aimless adj
 90. aimlessly adv
 91. aimlessness n
 92. aimworthiness n
 93. aimworthy adj
 94. Ain proper
 95. AINEC init
 96. ainhum n
 97. Ainsdale proper
 98. Ainsworth proper
 99. ain't contraction
 100. ain'tcha contraction
 101. Aintree proper
 102. Ainu adj proper
 103. AIO init
 104. aioli n
 105. AION init
 106. AIPAC acronym
 107. air n v
 108. airable adj
 109. air ambulance n
 110. airan n
 111. air bag n
 112. airbag n
 113. air ball n
 114. airball n
 115. airband n
 116. air base n
 117. airbase n
 118. air bed n
 119. airbill n
 120. air biscuit n
 121. air bladder n
 122. airblast n
 123. air-blown asphalt n
 124. airboat n
 125. airborne adj n
 126. air bounce n
 127. airbox n
 128. airbrake n
 129. airbreather n
 130. airbreathing adj
 131. airbreathing catfish n
 132. air brick n
 133. air bridge n
 134. airbridge n
 135. airbrush n v
 136. airbrusher n
 137. air bubble n
 138. air burst n
 139. airburst n
 140. airbus n
 141. Airbus proper
 142. air cadet n
 143. aircar n
 144. air cargo n
 145. air carrier n
 146. air cell n
 147. air chamber n
 148. aircheck n
 149. Air Chief Marshal proper
 150. air cleaner n
 151. Air Commodore proper
 152. air compressor n
 153. air-con n
 154. air-condition v
 155. air-conditioned adj
 156. air conditioner n
 157. air conditioning n
 158. air-cooled adj
 159. air corridor n
 160. aircraft n
 161. aircraft attitude n
 162. aircraft carrier n
 163. aircraft engine n
 164. aircraftlike adj
 165. aircraftman n
 166. aircraftsman n
 167. aircraftswoman n
 168. aircraftwoman n
 169. aircrane n
 170. aircrew n
 171. aircrewman n
 172. air cushion n
 173. air-cushion vehicle n
 174. airdash v
 175. airdate n
 176. air display n
 177. airdock n
 178. air drainage n
 179. air drill n
 180. airdrome n
 181. air-drop n v
 182. airdrop n v
 183. airdroppable adj
 184. air-dry adj v
 185. air duct n
 186. air du temps n
 187. airedale n
 188. Airedale proper n
 189. Airedale Terrier n
 190. air embolism n
 191. airer n
 192. airfare n
 193. airfares n
 194. airfield n
 195. air filter n
 196. air flow n
 197. airflow n
 198. airfoil n
 199. airfoiled adj
 200. air force n
 201. Air Force proper
 202. airframe n
 203. air-freight v
 204. airfreight n v
 205. air freshener n
 206. airgap n
 207. airglow n
 208. air guitar n
 209. air-guitar v
 210. air guitarist n
 211. air gun n
 212. airhead n
 213. airheaded adj
 214. airheadedness n
 215. air hockey n
 216. air hole n
 217. airhole n
 218. airhorn n
 219. air hostess n
 220. airily adv
 221. airiness n
 222. airing n
 223. airing cupboard n
 224. air intake n
 225. airish adj
 226. air jacket n
 227. air kerma rate n
 228. air kiss n
 229. air lane n
 230. airless adj
 231. airlessly adv
 232. airlessness n
 233. air letter n
 234. airletter n
 235. air level n
 236. airlift n v
 237. airlike adj
 238. airline n
 239. airliner n
 240. airlinese n
 241. airling n
 242. airlock n
 243. airlocked adj
 244. airly adv
 245. air mail n
 246. airmail adj n v
 247. airman n
 248. airmanship n
 249. air marshal n
 250. Air Marshal n
 251. air mass n
 252. airmass n
 253. air mass classification n
 254. airmass source region n
 255. air mattress n
 256. air mile n
 257. airmobile adj
 258. air navigation n
 259. airometer n
 260. air out v
 261. air parcel n
 262. airpark n
 263. airpath n
 264. airpipe n
 265. air piracy n
 266. air pirate n
 267. air pistol n
 268. airplane n
 269. airplanelike adj
 270. airplane mode n
 271. air plant n
 272. airplay n
 273. air pocket n
 274. air pollutant n
 275. air pollution n
 276. airport n
 277. airport book n
 278. airport fiction n
 279. airportless adj
 280. airportlike adj
 281. airport novel n
 282. air potato n
 283. airpower n
 284. air pressure n
 285. air-proof adj
 286. airproof adj
 287. airproofed adj
 288. air pump n
 289. air purifier n
 290. air quote n
 291. air quotes n
 292. air rage n
 293. air raid n
 294. air-raid shelter n
 295. air raid siren n
 296. air-raid warden n
 297. air resistance n
 298. air ride n
 299. air rifle n
 300. air rights n
 301. airs n
 302. airscoop n
 303. air scooter n
 304. airscrew n
 305. Air Sea Rescue proper
 306. air shaft n
 307. airshaft n
 308. air shed n
 309. air ship v
 310. airship n
 311. air-shot n
 312. air show n
 313. air shower n
 314. airsick adj
 315. airside adj
 316. air sign n
 317. airsoft n
 318. airspace n
 319. airspeed n
 320. airspeed indicator n
 321. air sport n
 322. airstair n
 323. airstone n
 324. air stove n
 325. airstream n
 326. air strike n
 327. airstrike n
 328. airstrip n
 329. air superiority n
 330. air support n
 331. air supremacy n
 332. air suspension n
 333. airt v
 334. air tanker n
 335. air taxi n
 336. air terminal n
 337. air ticket n
 338. airtight adj
 339. airtightly adv
 340. airtightness n
 341. air time n
 342. airtime n
 343. air-to-air adj
 344. air-to-air missile n
 345. air-to-ground adj
 346. air-to-surface adj
 347. air traffic control n
 348. air traffic controller n
 349. air travel n
 350. air turborocket n
 351. air vent n
 352. Air Vice Marshal n
 353. airwall n
 354. airwave n
 355. airwaves n
 356. airway n
 357. airwaybill n
 358. airwise adj
 359. airwoman n
 360. airworthiness n
 361. airworthy adj
 362. airwound adj
 363. airy adj
 364. Airy beam n
 365. Airy equation n
 366. airy fairy adj
 367. Airy function n
 368. AIS acronym init
 369. aisle n
 370. aisled adj
 371. aisleless adj
 372. Aisne proper
 373. ait n
 374. AIT n
 375. aitchbone n
 376. Aitchison proper
 377. aithochrous adj
 378. Aitken proper
 379. Aitkens proper
 380. Aitkin proper
 381. Aitkins proper
 382. AITYD init
 383. AIUI init
 384. Aiwoo proper
 385. ai yah int
 386. Aiyush proper
 387. Aizawl proper
 388. Aizu proper
a aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am [[../a2#an|an]] [[../a2#ao|ao]] [[../a2#ap|ap]] [[../a2#aq|aq]] [[../a2#ar|ar]] [[../a2#as|as]] [[../a2#at|at]] [[../a2#au|au]] [[../a2#av|av]] [[../a2#aw|aw]] [[../a2#ax|ax]] [[../a2#ay|ay]] [[../a2#az|az]]

aj

 1. aj abbr
 2. AJ init abbr
 3. AJA abbr
 4. Ajaccio proper
 5. ajaeng n
 6. ajapsandali n
 7. ajar adv adj v
 8. Ajar n
 9. ajaraca n
 10. Ajax proper n
 11. Ajaxify v
 12. Ajay proper
 13. AJE abbr
 14. Ajeesh proper
 15. Ajië proper
 16. Ajish proper
 17. ajiva n
 18. ajmalicine n
 19. ajmaline n
 20. ajog adv
 21. ajoite n
 22. ajon n
 23. ajowan n
 24. ajutage n
 25. ajvar n
 26. ajwain n
a aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am [[../a2#an|an]] [[../a2#ao|ao]] [[../a2#ap|ap]] [[../a2#aq|aq]] [[../a2#ar|ar]] [[../a2#as|as]] [[../a2#at|at]] [[../a2#au|au]] [[../a2#av|av]] [[../a2#aw|aw]] [[../a2#ax|ax]] [[../a2#ay|ay]] [[../a2#az|az]]

ak

 1. AK abbr
 2. AK-47 n
 3. a/k/a init
 4. AKA prep
 5. Aka-Bea proper
 6. Aka-Bo proper
 7. Aka-Cari proper
 8. Akademeia proper
 9. akaganéite n
 10. akageneite n
 11. Aka-Kora proper
 12. Akan adj proper
 13. Akar-Bale proper
 14. akaryocyte n
 15. akaryote n
 16. akasa n
 17. akashic adj
 18. akataphasia n
 19. akathisia n
 20. akathisic adj
 21. akatoreite n
 22. Akawaio proper
 23. AKC init
 24. akçe n
 25. akdalaite n
 26. ake adv
 27. Ake proper
 28. akeake n
 29. akebia n
 30. akee n
 31. Akela proper n
 32. aken v
 33. akeni n
 34. akenned adj
 35. akenness n
 36. akepiro n
 37. åkermanite n
 38. akether v
 39. aketon n
 40. Akeu proper
 41. Akha proper
 42. akhara n
 43. Akhaury proper
 44. akhirah n
 45. Akhmimic proper
 46. Akhoury proper
 47. akhtenskite n
 48. Akhvakh proper
 49. akiapolaau n
 50. Akihabara proper
 51. akimbo adj adv
 52. Akimel O'odham proper
 53. akimotoite n
 54. akin adj
 55. akinesia n
 56. akinesic adj
 57. akinetic adj
 58. akinetically adv
 59. akinetopsia n
 60. akiraho n
 61. Akita proper
 62. Akkad proper
 63. Akkadian adj proper n
 64. Akkala Sami proper
 65. Akkineni proper
 66. Akkub proper
 67. Aklanon n proper
 68. Akmola proper
 69. aknee adv
 70. akoasm n
 71. Akoli proper
 72. akonting n
 73. akousma n
 74. Akpes proper
 75. AKR init
 76. akratic adj
 77. akrochordite n
 78. Akron proper
 79. akroposthion n
 80. Akrukay proper
 81. aks v
 82. aksaite n
 83. AKST init
 84. aktashite n
 85. Akubra n
 86. Akureyri proper
 87. akutaq n
a aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am [[../a2#an|an]] [[../a2#ao|ao]] [[../a2#ap|ap]] [[../a2#aq|aq]] [[../a2#ar|ar]] [[../a2#as|as]] [[../a2#at|at]] [[../a2#au|au]] [[../a2#av|av]] [[../a2#aw|aw]] [[../a2#ax|ax]] [[../a2#ay|ay]] [[../a2#az|az]]

al

 1. -al suffix
 2. a.l. abbr
 3. al n
 4. al- prefix
 5. al. abbr
 6. Al proper
 7. AL abbr
 8. ala n
 9. Ala. abbr
 10. ALA init
 11. Alaafin n
 12. Alaba-K'abeena proper
 13. Alabama proper
 14. Alabaman adj n
 15. Alabama-Quassarte Tribal Town proper
 16. Alabamian adj n
 17. alabamine n
 18. alabamium n
 19. alabandite n
 20. alabaster n adj
 21. Alacalufan proper
 22. alachlor n
 23. alacizumab n
 24. alack int
 25. alacranite n
 26. alacrious adj
 27. alacriously adv
 28. alacriousness n
 29. alacritous adj
 30. alacrity n
 31. Aladdin proper
 32. Alagoas proper
 33. Alaina proper
 34. alakazam int
 35. alalia n
 36. Alamblak proper
 37. alamethicin n
 38. alamo n
 39. Alamo proper
 40. alamodality n
 41. alamode n
 42. alamodeness n
 43. alamort adv
 44. alamosite n
 45. alan n
 46. Alan proper
 47. Alana proper
 48. alanate n
 49. aland adv
 50. Aland proper
 51. Åland proper
 52. Al-Andalus proper
 53. Alander proper
 54. Ålander n
 55. alane n
 56. Alania proper
 57. alanine n
 58. alanna n
 59. Alanna proper
 60. Alannah proper
 61. Al-Anon n
 62. Alans n
 63. Alan Whickers n
 64. alanyl n
 65. alar adj n
 66. ALARA init
 67. alar canal n
 68. alar foramen n
 69. Alaric proper
 70. alarm n v
 71. alarmable adj
 72. alarm bell n
 73. alarm-bell n
 74. alarm clock n
 75. alarmed adj
 76. alarmedly adv
 77. alarmer n
 78. alarming adj
 79. alarmingly adv
 80. alarmingness n
 81. alarmism n
 82. alarmist n
 83. alarm substance n
 84. alarm system n
 85. alarsite n
 86. alarum n v
 87. alarums and excursions n
 88. alary adj
 89. alaryngeal adj
 90. alas int
 91. Alaska proper
 92. Alaska hand n
 93. Alaskan adj proper
 94. Alaskan Malamute n
 95. Alaska Standard Time proper
 96. Alaska time n
 97. Alastair proper
 98. alastrim n
 99. alatae n
 100. alate adj n
 101. alated adj
 102. alation n
 103. alaudine adj
 104. alb n
 105. alba n
 106. albaconazole n
 107. albacore n
 108. Alban proper
 109. Albania proper
 110. Albanian adj n proper
 111. Albanianness n
 112. Albanic adj
 113. Albanisation n
 114. Albanologist n
 115. Albanology proper
 116. Albany proper
 117. albarello n
 118. albarium n
 119. albariza n
 120. albaspine n
 121. albata n
 122. albatross n
 123. albatross around one's neck n
 124. albe conj
 125. albedo n
 126. albedo feature n
 127. albedometer n
 128. albeit conj
 129. albendazole n
 130. Albert proper
 131. Alberta proper
 132. Alberta clipper n
 133. Albertan adj n
 134. Albert chain n
 135. Albertine proper
 136. albertite n
 137. albertosaurus n
 138. Alberts proper
 139. Albertville proper
 140. albertype n
 141. albescence n
 142. albescent adj
 143. Albi proper
 144. albicanal n
 145. albicanol n
 146. albication n
 147. Albie proper
 148. albification n
 149. Albigenses proper
 150. Albigensian adj
 151. Albin proper
 152. Albina proper
 153. albiness n
 154. albinism n
 155. albinistic adj
 156. albino adj n
 157. albinoes n
 158. albinoid adj
 159. albinoism n
 160. albinotic adj
 161. Albion proper
 162. Albireo proper
 163. albite n
 164. albocracy n
 165. albolabrin n
 166. albolith n
 167. albondiga n
 168. albondigas n
 169. albonoursin n
 170. albrechtschraufite n
 171. Albright knot n
 172. albuginea n
 173. albugineous adj
 174. albugo n
 175. albularyo n
 176. album n
 177. albumen n
 178. albumenize v
 179. album graecum n
 180. albumin n
 181. albuminate n
 182. albuminemia n
 183. albuminiferous adj
 184. albuminimeter n
 185. albuminiparous adj
 186. albuminization n
 187. albuminize v
 188. albuminizer n
 189. albuminoid adj n
 190. albuminoidal adj
 191. albuminous adj
 192. albuminousness n
 193. albuminuria n
 194. albuminuric adj
 195. albumose n
 196. albumosuria n
 197. album track n
 198. Albuquerque proper
 199. alburnous adj
 200. alburnum n
 201. albuterol n
 202. Alby proper
 203. Albyn proper
 204. alc abbr
 205. Alcaeus proper
 206. alcaic adj n
 207. Alcaic verse proper
 208. alcaide n
 209. alcarraza n
 210. alcatote n
 211. Alcatraz proper
 212. alcavala n
 213. alcazar n
 214. alchemic adj
 215. alchemical adj
 216. alchemically adv
 217. alchemilla n
 218. alchemise v
 219. alchemist n
 220. alchemistic adj
 221. alchemistical adj
 222. alchemistry n
 223. alchemy n
 224. alchemystical adj
 225. alchie n
 226. alcian blue n
 227. Alcides proper
 228. Alcman proper
 229. Alcmene proper
 230. alco n