انتقل إلى المحتوى

وحدة:links/templates

من ويكاموس، القاموس الحر

يمكن إنشاء صفحة توثيق الوحدة في وحدة:links/templates/شرح

local m_links = require("Module:links")

local export = {}

local params = {
	[1] = {required = true},
	[2] = {},
	[3] = {},
	[4] = {alias_of = "gloss"},
	["g"] = {list = true},
	["gloss"] = {},
	["id"] = {},
	["lit"] = {},
	["pos"] = {},
	["tr"] = {},
	["sc"] = {},
}

-- Used in [[Template:l]] and [[Template:m]]
function export.l_term_t(frame, fakeargs)
	-- fakeargs should be removed, this tracks any pages that still use it
	if fakeargs ~= nil then
		require("Module:debug").track("links/fakeargs")
	end
	
	local face = frame.args["face"]
	local allowSelfLink = frame.args["notself"]; allowSelfLink = not allowSelfLink or allowSelfLink == ""
	
	local params = mw.clone(params)
	
	-- Compatibility mode for {{term}}.
	-- If given a nonempty value, the function uses lang= to specify the
	-- language, and all the positional parameters shift one number lower.
	local compat = (frame.args["compat"] or "") ~= ""
	
	if compat then
		params["lang"] = {},
		table.remove(params, 1)
	end
	
	local args = require("Module:parameters").process(frame:getParent().args, params)
	
	local lang = args[(compat and "lang" or 1)] or "und"
	local sc = args["sc"]
	
	local term = args[(compat and 1 or 2)]
	local alt = args[(compat and 2 or 3)]
	local id = args["id"]
	
	local tr = args["tr"]
	local gloss = args["gloss"]
	local pos = args["pos"]
	local lit = args["lit"]
	local genders = args["g"]
	
	-- Check parameters
	lang = require("Module:languages").getByCode(lang) or error("The language code \"" .. lang .. "\" is not valid.")
	sc = (sc and (require("Module:scripts").getByCode(sc) or error("The script code \"" .. sc .. "\" is not valid.")) or nil)
	
	if not term and not alt and mw.title.getCurrentTitle().nsText == "Template" then
		term = "term"
	end
	
	-- Forward the information to full_link
	return m_links.full_link(term, alt, lang, sc, face, id, {tr = tr, genders = genders, gloss = gloss, pos = pos, lit = lit}, allowSelfLink)
end

function export.ll(frame)
	local args = frame:getParent().args
	
	local text = args[2]
	local alt = args[3]
	if text == "" then return alt or "" end
	if alt == "" then alt = nil end
	
	local lang = args[1]
	lang = require("Module:languages").getByCode(lang) or error("The language code \"" .. lang .. "\" is not valid.")
	
	local id = args["id"]; if id == "" then id = nil end
	local allowSelfLink = args["allowSelfLink"]; allowSelfLink = not not (allowSelfLink and allowSelfLink ~= "")
	
	return m_links.language_link(text, alt, lang, id, allowSelfLink)
end

return export