ويكاموس:فهرس فرنسي a

من ويكاموس، القاموس الحر

A[عدل]

le a est la premiére lettre de l'alphabet.il vient avant le "b" C'est une Voyelle

à

ab[عدل]

abaca
abacule
abaissable
abaissant
abaissé
abaisse
abaissée
abaissement
abaisser
abaisseur
abajoue
abandon
abandonnataire
abandonné
abandonnée
abandonner
abandonnique
abaque
abasourdi
abasourdir
abasourdissant
abasourdissement
abat
abattage
abatant
abâtardir
abâtardissement
abatée
abattage
abattant
abattée
abattement
abatteur
abattoir
abattre
abattu
abbatial
abbatiale
abbaye
abbé
abbesse
abbevillien
abcédant
abcéder
abdicataire
abdication
abdiquer
abdomen
abdominal
abducteur
abduction
abécédaire
abée
abeille
abélien
abélite
aber
aberrance
aberrant
aberration
aberrer
abêtir
abêtissant
abêtissement
abhorrer
abiétin
abîmant
abîmé
abîme
abîmer
abiotique
abject
abjectement
abjection
abjurant
abjuration
abjurer
ablater
ablatif
ablation
able
ablégat
ableret
ablette
ablier
ablution
abnégation
aboi
[[aboiement

Ahmed]]

aboli
abolir
abolition
abolitionnisme
abolitionniste
abominable
abominablement
abomination
abominer
abondamment
abondance
abondanciste
abondant
abonder
abonné
abonnée
abonnement
abonner
abonnir
aboniment
abordable
abord
abordage
abordé
aborder
aborigène
aborner
abortif
abot
abouchement
aboucher
abouler
aboulie
aboulique
about
abouté
aboutement
abouter
aboutir
aboutissant
aboutissement
aboyer
aboyeur
aboyeuse
abracadabrant
abraser
abrasif
abrasion
abréaction
abrégé
abrégement
abrègement
abréger
abreuver
abreuvoir
abréviatif
abréviation
abréviativement
abri
abricot
abricoté
abricotier
abrité
abriter
abrivent
abri-sous-roche
abrogatif
abrogation
abrogatoire
abrogeable
abroger
abrupt
abruptement
abruti
abrutie
abrutir
abrutissant
abrutissement
abscisse
absconse
absence
absent
absente
absentéisme
absentéiste
absenter
absidal
abside
absidiole
absinthe
absinthisme
absolu
absolue
absolument
absolution
absolutisme
absolutiste
absolutoire
absorbant
absorbé
absorber
absorbeur
absorption
absorptivité
absoudre
absoute
abstème
abstenir
abstention
abstentionnisme
abstentionniste
abstinence
abstinent
abstinente
abstracteur
abstraction
abstractionnisme
abstraire
abstrait
abstraitement
absurde
absurdité
abuser
abusif
abusivement
abyssal
abysse
abyssin
abyssine
abyssinien
abyssinienne

ac[عدل]

acabit
acacia
académicien
académicienne
académie
académique
académiquement
académisme
acadien
acagnarder
acajou
acanthe
acanthocéphale
acariâtre
acariâtreté
acaule
accablant
accablé
accablement
accabler
accalmie
accaparant
accaparement
accaparer
accapareur
accapareuse
accastiller
accédant
accéder
accelerando
accélérateur
accélération
accéléré
accélérer
accélérographe
accéléromètre
accent
accentuation
accentué
accentuel
accentuer
acceptabilité
acceptable
acceptant
acceptante
acceptation
accepté
accepter
accepteur
acception
accessibilité
accessible
accession
accessit
accessoire
accessoirement
accessoiriser
accessoiriste
accident
accidenté
accidentel
accidentellement
accidenter
accise
acclamation
acclamer
acclimatable
acclimatation
acclimatement
acclimater
accointer
accolade
accolé
accoler
accommodant
accommodat
accommodateur
accommodation
accommodé
accommodement
accommoder
accompagnateur
accompagnatrice
accompagné
accompagnement
accompagner
accompli
accomplir
accomplissement
accordable
accord
accordé
accordée
accordement
accordéon
accordéoniste
accorder
accordeur
accordoir
accore
accorer
accort
accostable
accostage
accoster
accot
accotement
accoter
accotoir
accouchée
accouchement
accoucher
accoucheur
accoucheuse
accoudé
accoudement
accouder
accoudoir
accouer
accouplé
accouple
accouplement
accoupler
accourcir
accourcissement
accourir
accoutrement
accoutrer
accoutumance
accoutumé
accoutumée
accoutumer
accouvage
accréditant
accréditation
accrédité
accréditée
accréditer
accréditeur
accréditif
accrescent
accrétion
accroc
accrochage
accroché
accroche
accrocher
accrocheur
accrocheuse
accroche-coeur
accroire
accroissement
accroître
accroupir
accroupissement
accru
accrue
accu
accueil
accueillant
accueillir
acculée
acculer
acculturation
acculturer
accumulateur
accumulation
accumulé
accumuler
accusateur
accusatif
accusation
accusatoire
accusatrice
accusé
accusée
accuser
ace
acenser
acéphale
acerbe
acerbité
acéré
acérer
acescence
acescent
acétamide
acétate
acétifier
acétique
acétobacter
acétone
acétonémie
acétonurie
acétyle
acétylène
acétylénique
acétylsalicylique
acétylure
achaine
achalandage
achalandé
achalander
achalasie
achard
acharisme
acharné
acharnée
acharnement
acharner
achat
ache
achéen
achéenne
achéménide
acheminement
acheminer
achetable
achète
acheter
acheteur
acheteuse
acheuléen
achevé
achèvement
achever
achigan
achillée
acholie
achondroplasie
achoppement
achopper
achromat
achromaticité
achromatique
achromatiser
achromatisme
achromatopsie
achrome
achromie
achromique
achylie
aciculaire
acidalie
acide
acidifiable
acidifiant
acidification
acidifier
acidimètre
acidimétrie
acidité
acidocétose
acidophile
acidose
acidulation
acidulé
aciduler
acier
aciérage
aciération
aciéré
aciérer
aciérie
acinésie
aclinal
aclinique
acmé
acméisme
acméiste
acmite
acné
acnéique
acnodal
acolytat
acolyte
acompte
acon
aconage
acône
aconier
aconit
aconitine
acoquinement
acoquiner
acore
acotylédone
acoumètre
acoumétrie
acouphène
acousticien
acousticienne
acoustique
acquéreur
acquérir
acquêt
acquiescement
acquiescer
acquisitif
acquisition
acquit
acquittable
acquitté
acquittée
acquittement
acquitter
âcre
acre
âcrement
âcreté
acridien
acrimonie
acrimonieusement
acrobate
acrobatie
acrobatique
acrobatiquement
acrocéphale
acrocéphalie
acrocyanose
acrodynie
acroléine
acrolithe
acromégale
acromégalie
acromégalique
acromion
acron
acronyme
acrophobie
acropole
acrostiche
acrotère
acrylique
actant
acte
actée
acteur
actif
actine
acting
actiniaire
actinide
actinie
actinique
actinisme
actinite
actinium
actinologie
actinomètre
actinométrie
actinométrique
actinomycète
actinomycine
actinomycose
actinopode
actinoscopie
actinote
actinothérapie
action
actionnable
actionnaire
actionnalisme
actionnaliste
actionnariat
actionnement
actionner
actionneur
activant
activateur
activation
active
activé
active
activement
activer
activeur
activisme
activiste
activité
actrice
actuaire
actualisation
actualiser
actualité
actuariat
actuariel
actuateur
actuel
actuellement
acuité
aculéate
aculéiforme
acuminé
acuponcteur
acuponctrice
acuponcture
acupuncteur
acupunctrice
acupuncture
acutangle
acyclique
acyle
acyler

[عدل]

adage
adagio
adamantin
adamien
adamique
adamisme
adamite
adaptabilité
adaptable
adaptateur
adaptatif
adaptation
adaptatrice
adapté
adapter
addict
addiction
additif
addition
additionnable
additionné
additionnel
additionner
additionneur
adducteur
adduction
adèle
adénite
adénocarcinome
adénogramme
adénoïde
adénoïdectomie
adénomatose
adénome
adénopathie
adénosine
adent
adepte
adéquat
adéquatement
adéquation
adermine
adextré
adhérence
adhérent
adhérente
adhérer
adhésif
adhésion
adhésivité
adiabatique
adiabatiquement
adiantum
adiaphorèse
adieu
adipique
adipolyse
adipopexie
adipose
adiposité
adipsie
adiré
adjacent
adjectif
adjectival
adjectivateur
adjectivation
adjectivé
adjectivement
adjectiver
adjoindre
adjoint
adjointe
adjonction
adjudant
adjudant-chef
adjudicataire
adjudicateur
adjudicatif
adjudication
adjudicatrice
adjugé
adjuger
adjuration
adjurer
adjuvant
adjuvat
admettre
adminicule
administrable
administrateur
administratif
administration
administrative
administrativement
administratrice
administré
administrée
administrer
admirable
admirablement
admirant
admirateur
admiratif
admiration
admirativement
admiratrice
admirer
admise
admissibilité
admissible
admission
admittance
admittatur
admixtion
admonestation
admonester
admonition
adné
adnominal
adobe
adolescence
adolescent
adolescente
adoniser
adonner
adoptable
adoptant
adoptante
adopté
adoptée
adopter
adoptianisme
adoptianiste
adoptif
adoption
adoptive
adorable
adorablement
adoral
adorant
adorateur
adoration
adoratrice
adoré
adorée
adorer
adossé
adossement
adosser
adoubement
adouber
adouci
adoucir
adoucissage
adoucissant
adoucissement
adoucisseur
adragante
adrénaline
adrénergique
adressage
adressé
adresse
adresser
adret
adroit
adroitement
adscrit
adsorbant
adsorbat
adsorber
adsorption
adstrat
adulaire
adulateur
adulation
adulatrice
aduler
adulte
adultération
adultère
adultérer
adultérin
adultisme
advection
advenir
adventice
adventif
adventiste
adverbal
adverbe
adverbial
adverbialement
adversaire
adversatif
adverse
adversité
adynamie
adynamique

ae[عدل]

aède
aegagropile
aegosome
aérateur
aération
aéré
aérer
aérien
aérobie
aérodrome
aérodynamique
aérogare
aéroglisseur
aérolite
aérolithe
aérologie
aéronautique
aéronaval
aéronavale
aéronef
aérophagie
aéroplane
aéroport
aéroporté
aérosol
aérospatial
aérospatiale
aérostat
aérotrain
aéro-club
aeschne
aethusa

af[عدل]

affabilité
affable
affablement
affabulateur
affabulation
affabulatrice
affabuler
affacturage
affacturer
affadir
affadissant
affadissement
affaibli
affaiblir
affaiblissant
affaiblissement
affaiblisseur
affairé
affaire
affairé
affairée
affairement
affairer
affairisme
affairiste
affaissement
affaisser
affaitage
affaitement
affaiter
affaiteur
affale
affalement
affaler
affamé
affamée
affamer
affameur
affameuse
afféage
afféager
affectable
affect
affectataire
affectation
affecté
affectée
affecter
affectif
affection
affectionné
affectionner
affective
affectivité
affectueusement
affenage
afférent
affermable
affermage
affermer
affermi
affermir
affermissement
affété
afféterie
affichage
affiche
afficher
affichette
afficheur
afficheuse
affichiste
affidavit
affidé
affidée
affilage
affilé
affilée
affiler
affileur
affiliation
affilié
affiliée
affilier
affiloir
affin
affinage
affine
affiné
affinement
affiner
affineur
affinité
affiquet
affirmatif
affirmation
affirmative
affirmativement
affirmer
affixal
affixe
affixé
affixe
affleurée
affleurement
affleurer
afflictif
affliction
affligé
affligeant
affligée
affliger
afflouage
afflouer
affluence
affluent
affluer
affolant
affolé
affolée
affolement
affoler
affouage
affouagiste
affouillement
affouiller
affouragement
affourager
affourcher
affranchi
affranchie
affranchir
affranchissement
affrètement
affréter
affréteur
affreuse
affreusement
affriander
affriolant
affrioler
affriquée
affriter
affront
affronté
affrontement
affronter
affruiter
affublement
affubler
affurer
affusion
affût
affûtage
affûté
affûter
affûteur
affûteuse
afghan
afghane
aficionado
afocal
africain
africanisation
africaniser
africaniste
afrikaans
afrikander
afrikaner
afro-asiatique
afro-cubain

ag[عدل]

agaçant
agace
agacement
agacer
agacerie
agalactie
agamète
agami
agamie
agape
agar
agaric
agate
agatisé
agave
agavé
âgé
age
âge
agence
agencement
agencer
agenda
agénésie
agenouillement
agenouiller
agenouilloir
agent
ager
agérate
aggiornamento
agglomérant
agglomérat
agglomération
aggloméré
agglomérer
agglutinant
agglutination
agglutiné
agglutiner
aggravant
aggravation
aggraver
agha
agile
agilement
agilité
agio
agiotage
agioter
agioteur
agir
agissant
agitant
agitateur
agitation
agitato
agitatrice
agité
agitée
agiter
aglyphe
agnat
agnathe
agneau
agnelage
agnelée
agneler
agnelet
agnelin
agneline
agnosie
agnosticisme
agnostique
agonie
agonir
agonisant
agonisante
agoniser
agora
agoraphobie
agouti
agrafage
agrafé
agrafe
agrafer
agrafeuse
agraire
agrammatical
agrammatisme
agrandi
agrandir
agrandissement
agrandisseur
agranulocytose
agraphie
agrarien
agrarienne
agréable
agréablement
agréé
agréée
agréer
agrégat
agrégatif
agrégation
agrégative
agrégé
agréger
agrément
agrémenter
agressé
agressée
agresser
agresseur
agressif
agression
agressive
agressivement
agressivité
agreste
agricole
agriculteur
agricultrice
agriculture
agriffer
agrile
agrion
agriote
agripaume
agripper
agrochimie
agrologie
agrologique
agronome
agronomie
agronomique
agrostide
agro-alimentaire
agrume
agrumiculture
aguardiente
aguerrir
aguerrissement
agueusie
agui
aguichant
aguicher
aguicheur
aguicheuse

ah[عدل]

ah
ahan
ahanant
ahaner
ahuri
ahurie
ahurir
ahurissant
ahurissement

ai[عدل]

aiche
aicher
aide
aider
aide-comptable
aïe
aïeul
aïeule
aigle
aiglefin
aiglon
aiglonne
aigre
aigrefin
aigrelet
aigrement
aigremoine
aigretté
aigrette
aigreur
aigre-doux
aigri
aigrie
aigrin
aigrir
aigrissement
aigu
aiguail
aigue
aigue-marine
aiguière
aiguillage
aiguillat
aiguille
aiguillée
aiguiller
aiguilletage
aiguilleté
aiguilleter
aiguillette
aiguilleur
aiguillon
aiguillonnement
aiguillonner
aiguillot
aiguisage
aiguisé
aiguisement
aiguiser
aiguiseur
aiguiseuse
aiguisoir
ail
ailante
ailé
aile
aileron
ailette
ailier
ailler
ailleurs
ailloli
aimable
aimablement
aimant
aimantation
aimanté
aimanter
aimé
aime
aimé
aimée
aimer
aîné
aine
aîné
aînée
aînesse
ainsi
aïoli
airain
air
aire
airedale
airelle
airer
aisance
aise
aisé
aise
aisément
aisseau
aisselle
aisy

aj[عدل]

ajaccien
ajacéen
ajiste
ajointer
ajonc
ajour
ajouré
ajourer
ajourné
ajournée
ajournement
ajourner
ajout
ajoute
ajouté
ajouter
ajustage
ajusté
ajustement
ajuster
ajusteur

ak[عدل]

akène
akinésie
akkadien
akkadienne
akvavit

al[عدل]

alabandine
alabastrite
alacrité
alaire
alaise
alambic
alambiqué
alambiquer
alandier
alangui
alanguir
alanguissement
alanine
alarmant
alarmé
alarme
alarmer
alarmiste
alastrim
alaterne
albanais
albanaise
albâtre
albédo
alberge
albergier
albinisme
albite
albuginé
albuginée
albugo
album
albumen
albumine
albuminoïde
albuminurie
albuminurique
albumose
alcade
alcaïque
alcalescence
alcalescent
alcali
alcalifiant
alcalimètre
alcalimétrie
alcalin
alcalinisant
alcaliniser
alcalinité
alcaloïde
alcalose
alcazar
alcène
alchémille
alchimie
alchimique
alchimiste
alcool
alcoolat
alcoolature
alcoolé
alcoolémie
alcoolification
alcoolique
alcoolisable
alcoolisation
alcoolisé
alcooliser
alcoolisme
alcoomètre
alcootest
alcoran
alcotest
alcôve
alcoyle
alcyne
alcyon
aldéhyde
aldéhydique
alderman
aldin
aldol
aldostérone
aléa
ale
aléatoire
alémanique
alêne
alentour
alépine
alérion
alerte
alertement
alerter
alésage
alésé
alèse
aléser
aléseur
aléseuse
alésien
alésoir
aleurite
aleurode
aleurone
alevinage
alevin
aleviner
alevinier
alevinière
alexandra
alexandrin
alexandrine
alexie
alexine
alezan
alfa
alfange
alfatier
alfatière
alfénide
algarade
algazelle
algèbre
algébrique
algébriquement
algébriste
algérien
algérienne
algide
algidité
algie
alginate
algine
algique
algol
algonquin
algorithme
algorithmique
algue
alias
alibi
aliboufier
alidade
aliénabilité
aliénable
aliénant
aliénataire
aliénateur
aliénation
aliénatrice
aliéné
aliénée
aliéner
aliéniste
alifère
aliforme
alignée
alignement
aligner
aligoté
alimentaire
aliment
alimentation
alimenter
alinéa
aliphatique
aliquote
alise
alisier
alisme
alité
alitée
alitement
aliter
alizari
alizarine
alizé
alizier
alkékenge
allaitant
allaitement
allaiter
allant
allante
allantoïde
alléchant
allèchement
allécher
allée
allégation
allégé
allège
allégeance
allégeant
allégement
alléger
allégorie
allégorique
allégoriquement
allégoriser
allègre
allégrement
allègrement
allégresse
allegretto
allégretto
allegro
allégro
alléguer
allèle
allélomorphe
alléluia
allemand
allemande
allène
aller
allergène
allergie
allergique
allergisant
allergologie
allergologiste
allergologue
alleu
alleutier
alliable
alliacé
alliage
alliaire
alliance
allié
alliée
allier
alligator
allitération
allô
allocataire
allocation
allocentrisme
allocentriste
allochtone
allocutaire
allocution
allodial
allogamie
allogène
allongeable
allongé
allonge
allongement
allonger
allopathe
allopathie
allopathique
allopurinol
allostérie
allostérique
allotir
allotissement
allotropie
allotropique
allouable
allouer
alluchon
allumage
allumant
allumé
allumer
allumette
allumettier
allumeur
allumeuse
allume-cigare
allumoir
alluré
allure
allusif
allusion
allusivement
alluvial
alluvion
alluvionnaire
alluvionnement
alluvionner
allyle
allylène
allylique
almageste
almanach
almandin
almasilium
almée
almicantarat
alogie
alogique
aloi
alopécie
alors
alose
alouate
alouette
alourdir
alourdissant
alourdissement
aloyau
alpaga
alpage
alpaguer
alpe
alpenstock
alpestre
alphabet
alphabète
alphabétique
alphabétiquement
alphabétisation
alphabétiser
alphabétisme
alphanumérique
alphonse
alpiculteur
alpiculture
alpin
alpinisme
alpiniste
alpiste
alsace
alsacien
alsacienne
altaïque
altérabilité
altérable
altéragène
altérant
altération
altercation
altéré
altérer
altérité
alternance
alternant
alternat
alternateur
alternatif
alternative
alternativement
alterne
alterné
alterner
altesse
althaea
altier
altièrement
altimètre
altimétrie
altiport
altise
altiste
altitude
alto
altruisme
altruiste
alucite
aluette
aluminage
aluminate
alumine
aluminer
aluminiage
aluminium
aluminosilicate
aluminothermie
alun
aluner
alunifère
alunir
alunissage
alunite
alvéolaire
alvéole
alvéolite
alvin
alysse
alysson
alyte

am[عدل]

amabilité
amadou
amadouer
amadouvier
amaigri
amaigrir
amaigrissant
amaigrissement
amalgamation
amalgame
amalgamer
amandaie
amande
amandier
amanite
amant
amante
amarantacée
amarante
amareyeur
amaril
amarinage
amariner
amarnien
amarrage
amarre
amarrer
amaryllidacée
amasser
amassette
amateur
amateurisme
amatir
amaurose
amaurotique
amazone
amazonien
amazonite
ambassade
ambassadeur
ambassadrice
ambiance
ambiant
ambidextre
ambigu
ambiguïté
ambigument
ambiophonie
ambisexué
ambitieuse
ambitieusement
ambition
ambitionner
ambivalence
ambivalent
amble
ambler
ambleur
amblyope
amblyopie
amblyoscope
amblystome
ambon
ambré
ambre
ambrer
ambroisie
ambrosien
ambulacre
ambulance
ambulancier
ambulancière
ambulant
ambulante
ambulatoire
âme
améliorable
améliorant
amélioration
améliorer
aménageable
aménagement
aménager
aménageur
amen
amendable
amende
amendement
amender
amène
amenée
amener
aménité
aménorrhée
amentifère
amenuisement
amenuiser
amer
amèrement
américain
américaine
américanisation
américaniser
américanisme
américaniste
américium
amérindien
amérindienne
amerloque
amerrir
amerrissage
amertume
améthyste
amétrope
amétropie
ameublement
ameublir
ameublissement
ameuter
amharique
amiable
ami
amiante
amibe
amibiase
amibien
amiboïde
amical
amicale
amicalement
amict
amide
amidon
amidonnage
amidonner
amidonnerie
amidonnier
amidopyrine
amie
amincir
amincissant
amincissement
aminé
aminoplaste
amiral
amirauté
amitié
amitose
ammodyte
ammoniacal
ammoniac
ammoniaque
ammonisation
ammonite
ammonium
ammophile
amnésie
amnésique
amniocentèse
amnioscopie
amniotique
amnistiable
amnistiant
amnistié
amnistie
amnistié
amnistiée
amnistier
amocher
amodiataire
amodiateur
amodiation
amodier
amoindrir
amoindrissant
amoindrissement
amollir
amollissant
amollissement
amome
amonceler
amoncellement
amont
amontillado
amoral
amoralisme
amoraliste
amorçage
amorce
amorcer
amordancer
amoroso
amorphe
amorti
amortie
amortir
amortissable
amortissement
amortisseur
amouracher
amour
amourette
amoureuse
amoureusement
amour-propre
amovibilité
amovible
ampélidacée
ampélographie
ampère
ampèremètre
amphétamine
amphi
amphiarthrose
amphibie
amphibien
amphibole
amphibologie
amphibologique
amphictyon
amphictyonie
amphictyonique
amphigouri
amphigourique
amphimixie
amphisbène
amphithéâtre
amphitryon
ampholyte
amphore
amphotère
ample
amplectif
amplement
ampleur
ampli
ampliatif
ampliation
amplifiant
amplificateur
amplification
amplifié
amplifier
amplitude
ampoulé
ampoule
amputation
amputé
amputée
amputer
amstellodamien
amuïr
amuïssement
amulette
amure
amurer
amusant
amusé
amusement
amuser
amusette
amuseur
amuseuse
amusie
amygdale
amygdalectomie
amygdalite
amylacé
amylase
amyle
amylène
amylique
amylobacter
amyotrophie

an[عدل]

anabaptisme
anabaptiste
anabolisant
anabolisme
anabolite
anacardier
anachorète
anachorétique
anachorétisme
anachronique
anachronisme
anacoluthe
anaconda
anacréontique
anacrouse
anacruse
anaérobie
anaglyphe
anaglyptique
anagnoste
anagogie
anagogique
anagrammatique
anagramme
anal
anale
analeptique
analgésie
analgésique
analité
anallergique
analogie
analogique
analogiquement
analogon
analogue
analphabète
analphabétisme
analycité
analysable
analysant
analyse
analysé
analysée
analyser
analyseur
analyste
analytique
analytiquement
anamnèse
anamorphose
an
anapeste
anaphase
anaphore
anaphorèse
anaphorique
anaphrodisiaque
anaphrodisie
anaphylactique
anaphylaxie
anaplastie
anar
anarchie
anarchique
anarchiquement
anarchisant
anarchisante
anarchisme
anarchiste
anarcho
anarcho-syndicalisme
anarcho-syndicaliste
anarthrie
anasarque
anastigmat
anastomosé
anastomose
anastomoser
anastrophe
anathématisation
anathématiser
anathème
anatidé
anatife
anatocisme
anatomie
anatomique
anatomiquement
anatomiser
anatomiste
anatomopathologie
anavenin
ancestral
ancêtre
anche
ancien
ancienne
anciennement
ancienneté
ancillaire
ancolie
ancrage
ancre
ancrer
andain
andalou
andalouse
andante
andantino
andésite
andin
andine
andorran
andouille
andouiller
andouillette
andrène
andrinople
androcée
androcéphale
androgène
androgenèse
androgénie
androgyne
androïde
andrologie
andrologue
andropause
androstérone
âne
anéantir
anéantissement
anecdote
anecdotier
anecdotière
anecdotique
anémiant
anémié
anémie
anémier
anémique
anémographe
anémomètre
anémone
anémophile
ânerie
anéroïde
ânesse
anesthésiant
anesthésie
anesthésier
anesthésiologie
anesthésiologiste
anesthésique
anesthésiste
aneth
anévrismal
anévrisme
anévrysme
anfractuosité
angarie
ange
angéite
angelet
angélique
angélisme
angelot
angevin
angevine
angiectasie
angiite
angine
angineuse
angiocardiographie
angiocholite
angiographie
angiologie
angiome
angiosperme
anglais
anglaise
anglaiser
angle
angledozer
anglet
anglican
anglicane
anglicanisme
anglicisant
angliciser
anglicisme
angliciste
anglomane
anglomanie
anglophile
anglophilie
anglophobe
anglophobie
anglophone
anglo-arabe
anglo-normand
anglo-saxon
angoissant
angoissé
angoisse
angoissé
angoissée
angoisser
angon
angora
angor
angstroem
anguiforme
anguille
anguillère
anguillule
angulaire
angusticlave
angustifolié
angustura
angusture
anharmonique
anhélation
anhéler
anhidrose
anhydre
anhydride
anhydrite
ani
anicroche
ânier
ânière
aniline
anilisme
anima
animadversion
animal
animalcule
animalerie
animalier
animaliser
animalité
animateur
animation
animatrice
animé
anime
animer
animisme
animiste
animosité
anion
anisé
aniser
anisette
anisogamie
anisotrope
anisotropie
ankylosant
ankylosé
ankylose
ankyloser
ankylostome
annal
annaliste
annalité
annamite
anneau
annécien
année
année-lumière
annelé
anneler
annexe
annexer
annexion
annexionnisme
annexionniste
annihilation
annihiler
anniversaire
annonce
annoncer
annonceur
annonceuse
annonciateur
annonciation
annoncier
annoncière
annone
annotateur
annotation
annotatrice
annoter
annuaire
annualité
annuel
annuellement
annuité
annulable
annulaire
annulation
annuler
anobli
anoblie
anoblir
anoblissant
anoblissement
anode
anodin
anodiser
anodonte
anomala
anomal
anomale
anomalie
anomie
ânon
ânonnant
ânonnement
ânonner
anonymat
anonyme
anonymement
anophèle
anorak
anordir
anorexie
anorexique
anormal
anormale
anormalement
anormalité
anosmie
anoure
anoxémie
ansé
anse
ansérine
anspect
antagonique
antagonisme
antagoniste
antalgique
antarctique
ante
antécédence
antécédent
antéchrist
antédiluvien
antéfixe
antenne
antépénultième
antéposer
antérieur
antérieurement
antériorité
antérograde
anthère
anthérozoïde
anthologie
anthonome
anthracène
anthracite
anthracnose
anthracose
anthraquinone
anthrène
anthropique
anthropocentrique
anthropocentrisme
anthropogenèse
anthropogénie
anthropoïde
anthropologie
anthropologique
anthropologiste
anthropologue
anthropométrie
anthropométrique
anthropomorphe
anthropomorphique
anthropomorphisme
anthropophage
anthropophagie
anthropopithèque
antiacide
antiaérien
antialcoolique
antialcoolisme
antiallergique
antiamaril
antiasthmatique
antiatome
antiatomique
antibiotique
antibrouillage
antibrouillé
anticapitaliste
anticathode
antichambre
antichar
antichrèse
anticipant
anticipation
anticipé
anticiper
anticlérical
anticléricale
anticléricalisme
anticlinal
anticolonialisme
anticolonialiste
anticommunisme
anticommuniste
anticonceptionnel
anticonformisme
anticonformiste
anticonjoncturel
anticonstitutionnel
anticonstitutionnellement
anticorpuscule
anticryptogamique
anticyclique
anticyclonal
anticyclone
anticyclonique
antidate
antidater
antidéflagrant
antidémocratique
antidépresseur
antidérapant
antidétonant
antidiphtérique
antidote
antienne
antiesclavagiste
antifasciste
antigang
antigel
antigène
antigouvernemental
antigravitation
antigravitationnel
antihalo
antihistaminique
antihygiénique
antilithique
antillaise
antilogarithme
antilope
antimatière
antiméridien
antimilitarisme
antimilitariste
antimissile
antimite
antimitotique
antimoine
antimonarchique
antimonarchiste
antimonial
antimoniure
antimorale
antimycotique
antinational
antinaturel
antinazi
antinévralgique
antinomie
antinomique
antinucléaire
antioxydant
antipaludéen
antipaludique
antipape
antiparallèle
antiparasite
antiparlementaire
antiparlementarisme
antiparticule
antipathie
antipathique
antipatriotique
antipatriotisme
antipéristaltique
antiphlogistique
antiphonaire
antiphrase
antipyrétique
antiquaille
antiquaire
antique
antiquement
antiquité
antirabique
antirachitique
antiracisme
antiraciste
antiradar
antirationnel
antireflet
antiréglementaire
antirépublicain
antirépublicaine
antirévisionnisme
antirévisionniste
antiroman
antiscorbutique
antiségrégationniste
antisémite
antisémitisme
antisepsie
antiseptique
antisocial
antispasmodique
antisportif
antistreptolysine
antistrophe
antisymétrique
antisyphilitique
antitétanique
antithermique
antithèse
antithétique
antitoxine
antitoxique
antityphique
antivariolique
antivol
anti-américanisme
anti-scientifique
anti-sous-marin
antonyme
antonymie
antre
antrustion
anuiter
anurie
anxiété
anxieusement

ao[عدل]

aoriste
aorte
aortique
aortite
août
aoûtat
aoûté
aoûtement
aotopes
aoûtien

ap[عدل]

apache
apagogie
apagogique
apaisant
apaisement
apaiser
apanage
apanager
apanagiste
aparté
apartheid
apathie
apathique
apathiquement
apatride
apepsie
aperception
apercevable
apercevoir
aperçu
apériteur
apéritif
apéro
aperture
apesanteur
apétale
apeuré
apeurement
apeurer
aphasie
aphasique
aphélie
aphérèse
aphone
aphonie
aphorisme
aphoristique
aphrodisiaque
aphte
aphylle
apical
apicale
apicole
apiculteur
apiculture
apidé
apiéceur
apiol
apion
apiquage
apiquer
apitoiement
apitoyer
aplanat
aplanétique
aplanir
aplanissement
aplasie
aplasique
aplat
aplati
aplatir
aplatissage
aplatissement
aplatisseur
aplatissoir
aplatissoire
aplomb
apnée
apoastre
apocalypse
apocalyptique
apocope
apocryphe
apode
apodictique
apogamie
apogée
apolitique
apolitisme
apollinien
apollon
apologétique
apologie
apologiste
apologue
apomorphine
aponévrose
aponévrotique
aponter
apophonie
apophtegme
apophysaire
apophyse
apoplectique
apoplexie
aporétique
aporie
aposiopèse
apostasie
apostasier
apostat
aposter
apostille
apostiller
apostolat
apostolique
apostoliquement
apostrophe
apostropher
apothème
apothéose
apothicaire
apôtre
appairer
appalachien
apparaître
apparat
apparatchik
appareil
appareillade
appareillage
appareillement
appareiller
appareilleur
apparemment
apparence
apparent
apparenté
apparentement
apparenter
apparié
appariement
apparier
appariteur
apparition
apparoir
appartement
appartenance
appartenant
appartenir
appassionato
appât
appâter
appauvrir
appauvrissement
appeal
appeau
appelant
appelante
appel
appelé
appelée
appeler
appellatif
appellation
appendice
appendicectomie
appendicite
appendiculaire
appendre
appertisation
appesantir
appesantissement
appétence
appétissant
appétit
applaudimètre
applaudir
applaudissement
applaudisseur
applicabilité
applicable
applicage
applicateur
application
applicatrice
appliqué
applique
appliquer
appoggiature
appogiature
appointage
appoint
appointé
appointée
appointer
appontage
appontement
apponter
apponteur
apport
apporter
apporteur
apposé
apposer
apposition
appréciabilité
appréciable
appréciateur
appréciatif
appréciation
apprécier
appréhender
appréhensif
appréhension
apprenant
apprendre
apprenti
apprentie
apprentissage
apprêtage
apprêt
apprêté
apprêter
apprêteur
apprêteuse
apprivoisable
apprivoisé
apprivoisement
apprivoiser
apprivoiseur
apprivoiseuse
approbateur
approbatif
approbation
approbativement
approbativité
approbatrice
approchable
approchant
approché
approche
approcher
approfondi
approfondir
approfondissement
appropriation
approprié
approprier
approuvable
approuvé
approuver
approvisionnement
approvisionner
approvisionneur
approvisionneuse
approximatif
approximation
approximativement
appui
appui-bras
appui-main
appui-tête
appuyé
appuyer
apragmatique
apragmatisme
apraxie
apraxique
âpre
âprement
après
après-demain
après-dîner
après-guerre
après-midi
après-rasage
après-ski
âpreté
apriorique
apriorisme
aprioriste
apriorité
apside
apte
aptère
aptérygote
aptitude
apurement
apurer

aq[عدل]

aquaculteur
aquaculture
aquafortiste
aquaplane
aquarelle
aquarelliste
aquarium
aquatinte
aquatique
aquavit
aqueduc
aquicole
aquiculteur
aquiculture
aquilin
aquilon
aquisextain
aquitain

ar[عدل]

ara
arabe
arabesque
arabica
arabique
arabisant
arabisante
arabisation
arabiser
arabiste
arable
arabophone
aracée
arachide
arachnéen
arachnide
arachnoïde
aragonite
araignée
araire
araméen
araméenne
aramon
arantèle
arase
arasement
araser
aratoire
araucaria
arbalète
arbalétrier
arbalétrière
arbitrage
arbitragiste
arbitraire
arbitrairement
arbitral
arbitre
arbitrer
arboisien
arboré
arborer
arborescence
arborescent
arboretum
arboricole
arboriculteur
arboricultrice
arboriculture
arborisation
arborisé
arboriser
arbouse
arbousier
arbre
arbrisseau
arbuste
arbustier
arbustif
arcade
arcadien
arcane
arcanne
arcanson
arc
arcasse
arcature
arceau
archaïque
archaïsant
archaïser
archaïsme
archal
archange
archangélique
archanthropien
arche
archée
archéen
archégone
archelle
archéologie
archéologique
archéologue
archéomagnétisme
archer
archère
archerie
archet
archèterie
archetier
archétypal
archétype
archétypique
archevêché
archevêque
archiatre
archichancelier
archiconfrérie
archicube
archidiacre
archidiocésain
archiduc
archiduché
archiduchesse
archiépiscopal
archiépiscopat
archière
archimandrite
archimédien
archine
archipel
archiphonème
archiplein
archipresbytéral
archiprêtre
archiptère
architecte
architectonie
architectonique
architectoniquement
architectural
architecturé
architecture
architecturer
architrave
archivage
archive
archiver
archiviste
archivistique
archivolte
archontat
archonte
arçon
arçonner
arctique
arcure
arc-boutant
arc-bouter
arc-doubleau
arc-en-ciel
ardéiforme
ardemment
ardennaise
ardent
ardeur
ardillon
ardoisé
ardoise
ardoiser
ardoisier
ardoisière
ardu
aréage
are
arec
aréflexie
aréique
aréisme
arénacé
arène
arénicole
arénisation
arénite
aréographie
aréolaire
aréole
aréomètre
aréométrie
aréométrique
aréopage
aréopagite
aréostyle
aréquier
arête
arêtier
arganier
argentage
argentan
argent
argenté
argenter
argenterie
argenteur
argentier
argentifère
argentin
argentine
argentique
argentite
argenture
argien
argienne
argilacé
argilane
argile
argilière
argilique
argon
argonaute
argonide
argot
argotier
argotique
argotisme
argotiste
argoulet
argousier
argousin
argue
arguer
argumentaire
argumentant
argument
argumentateur
argumentatif
argumentation
argumenter
argutie
argyraspide
argyrie
argyrisme
argyronète
argyrose
aria
arianisme
aride
aridité
arien
arienne
ariette
arille
arioso
ariser
aristarque
aristo
aristocrate
aristocratie
aristocratique
aristocratiquement
aristocratisme
aristoloche
aristophanesque
aristotélicien
aristotélicienne
aristotélique
aristotélisme
arithméticien
arithméticienne
arithmétique
arithmétiquement
arithmétisation
arithmomanie
arkose
arlequinade
arlequin
arlequine
arlésien
armada
armagnac
armailli
armateur
armatole
armature
armé
arme
armé
armée
armeline
armement
arménien
armer
armet
armeuse
armillaire
arminianisme
arminien
armistice
armoire
armoise
armon
armorial
armoricain
armoricaine
armorier
armure
armurerie
armurier
arnaque
arnaquer
arnaqueur
arnica
arobe
aroïdée
aromal
aromate
aromatique
aromatisant
aromatisation
aromatiser
arôme
aronde
arpège
arpègement
arpéger
arpentage
arpent
arpenter
arpenteur
arpenteuse
arpète
arpette
arpion
arqué
arquebusade
arquebuse
arquebusier
arquer
arrachage
arraché
arrachement
arracher
arracheur
arracheuse
arraisonnement
arraisonner
arrangeable
arrangeant
arrangée
arrangement
arranger
arrangeur
arrenter
arrérager
arrestation
arrêt
arrêté
arrêter
arrêtiste
arrêtoir
arriération
arriéré
arrière
arriérée
arriérer
arrière-ban
arrière-bec
arrière-bouche
arrière-boutique
arrière-cerveau
arrière-choeur
arrière-cour
arrière-cuisine
arrière-garde
arrière-gorge
arrière-goût
arrière-grand-mère
arrière-grand-père
arrière-grand-tante
arrière-main
arrière-pensée
arrière-petite-fille
arrière-petite-nièce
arrière-petit-fils
arrière-petit-neveu
arrière-plan
arrière-saison
arrière-train
arrière-vassal
arrimage
arrimer
arrimeur
arriser
arrivage
arrivant
arrivante
arrivé
arrivée
arriver
arrivisme
arriviste
arrobe
arroche
arrogamment
arrogance
arrogant
arrogante
arroger
arrondi
arrondir
arrondissage
arrondissement
arrosable
arrosage
arrosé
arrosement
arroser
arroseur
arroseuse
arrosoir
arroyo
arsenal
arséniate
arsenical
arsenic
arsénique
arsénite
arséniure
arsin
arsine
arsouille
art
artefact
artel
artère
artériectomie
artériel
artériographie
artériole
artériosclérose
artériotomie
artérite
artéritique
artésien
artésienne
arthralgie
arthrite
arthritique
arthritisme
arthrodie
arthrographie
arthropathie
arthropode
arthrose
artichaut
artichautière
article
articulaire
articulation
articulatoire
articulé
articuler
articulet
artifice
artificiel
artificiellement
artificier
artificieusement
artillerie
artilleur
artimon
artisanal
artisanalement
artisan
artisanat
artiste
artistement
artistique
artistiquement
artocarpe
arum
aruspice
aryen
aryenne
aryle
aryténoïde
arythmie
arythmique

as[عدل]

asbeste
asbestose
ascaride
ascaridiase
ascaridiose
ascendance
ascendant
ascendante
ascenseur
ascension
ascensionnel
ascensionner
ascensionniste
ascèse
ascète
ascétique
ascétisme
ascidie
ascite
ascitique
asclépiadacée
asclépiade
asepsie
aseptique
aseptisation
aseptiser
asexualité
asexué
asexuel
ashkénaze
ashram
asialie
asiate
asiatique
asilaire
asile
asinien
asociabilité
asocial
asociale
asparagine
aspe
aspect
asperge
asperger
aspergille
aspergillose
aspérité
aspermatisme
asperme
aspersion
aspersoir
asphaltage
asphalte
asphalter
asphodèle
asphyxiant
asphyxié
asphyxie
asphyxié
asphyxiée
asphyxier
aspic
aspidistra
aspirant
aspirante
aspirateur
aspiration
aspiratoire
aspiré
aspirée
aspirer
aspirine
asple
asque
assagir
assagissement
assai
assaillant
assaillante
assaillir
assainir
assainissant
assainissement
assainisseur
assaisonné
assaisonnement
assaisonner
assarmenter
assassinant
assassin
assassinat
assassiner
assaut
asse
asseau
assèchement
assécher
assemblage
assemblé
assemblée
assembler
assembleur
assembleuse
asséner
assentiment
asseoir
assermenté
assermentée
assermenter
assertion
asservir
asservissant
asservissement
asservisseur
assesseur
assette
assez
assibilation
assibiler
assidu
assiduité
assidûment
assiégeant
assiégeante
assiégé
assiégée
assiéger
assiette
assiettée
assignable
assignat
assignation
assigné
assignée
assigner
assimilable
assimilateur
assimilation
assimilatrice
assimilé
assimilée
assimiler
assise
assistanat
assistance
assistant
assistante
assisté
assistée
assister
associatif
association
associationnisme
associationniste
associativité
associé
associer
assoiffé
assoiffée
assolement
assoler
assombrir
assombrissement
assommant
assommer
assommeur
assommoir
assomption
assomptionniste
assonancé
assonance
assonant
assoner
assorti
assortiment
assortir
assoupi
assoupir
assoupissant
assoupissement
assouplir
assouplissement
assouplisseur
assourdir
assourdissant
assourdissement
assouvir
assouvissement
assuétude
assujetti
assujettie
assujettir
assujettissant
assujettissement
assumer
assurable
assurance
assurance-chômage
assurance-crédit
assuré
assurée
assurément
assurer
assureur
assyrien
assyrienne
assyriologie
assyriologue
astasie
astate
astatique
aster
astéréognosie
astéride
astérie
astérisque
astéroïde
asthénie
asthénique
asthénosphère
asthmatique
asthme
asti
asticot
asticoter
astigmate
astigmatisme
astiquage
astiquer
astragale
astrakan
astral
astre
astreignant
astreindre
astreinte
astringence
astringent
astrobiologie
astroblème
astrolabe
astrolâtrie
astrologie
astrologique
astrologue
astrométrie
astrométrique
astrométriste
astronaute
astronautique
astronef
astronome
astronomie
astronomique
astronomiquement
astrophysique
astuce
astucieusement
asturien
asymétrie
asymétrique
asymptotique
asymptotiquement
asynchrone
asyndète
asynergie
asystolie

at[عدل]

ataraxie
ataraxique
atavique
atavisme
ataxie
ataxique
atèle
atelier
atemporel
atérien
atermoiement
atermoyer
athanor
athée
athéisme
athématique
athénée
athénien
athermane
athermique
athérome
athérosclérose
athétose
athétosique
athlète
athlétique
athlétisme
athrepsie
athymie
atlante
atlanthrope
atlantique
atlantisme
atlantosaure
atmosphère
atmosphérique
atoll
atome
atome-gramme
atomicité
atomique
atomisation
atomisé
atomisée
atomiser
atomiseur
atomisme
atomiste
atomistique
atonal
atonalité
atone
atonie
atonique
atour
atout
atoxique
atrabilaire
atrabile
âtre
atrésie
atriau
atrium
atroce
atrocement
atrocité
atrophiant
atrophié
atrophie
atrophier
atropine
attabler
attachant
attache
attaché
attachée
attachement
attacher
attaché-case
attagène
attaquable
attaquant
attaquante
attaque
attaquer
attardé
attardée
attarder
atteindre
atteint
atteinte
attelage
atteler
attelle
attenant
attendre
attendrir
attendrissant
attendrissement
attendrisseur
attendu
attentat
attentatoire
attente
attenter
attentif
attention
attentionné
attentisme
attentiste
attentivement
atténuant
atténuateur
atténuation
atténuer
atterrage
atterrant
atterrer
atterrir
atterrissage
atterrissement
attestation
attesté
attester
atticisme
attiédir
attiédissement
attifement
attifer
attiger
attique
attirable
attirail
attirance
attirant
attirer
attisement
attiser
attisoir
attitré
attitrer
attitude
attorney
attouchement
attracteur
attractif
attraction
attrait
attrapade
attrapage
attrape
attraper
attrape-mouche
attrape-nigaud
attrayant
attribuable
attribuer
attributaire
attribut
attributif
attribution
attriquer
attristant
attrister
attrition
attroupement
attrouper
atypique

au[عدل]

au
aubade
aubain
aubaine
aube
aubépine
aubère
auberge
aubergine
aubergiste
aubette
aubier
aubin
auboise
auburnien
aucuba
aucun
aucune
aucunement
audace
audacieuse
audacieusement
audibilité
audible
audience
audiencier

audimat

audimutité
audioconférence
audiofréquence
audiogramme
audiomètre
audiométrie
audiophone
audioprothésiste
audiovisuel
audio-visuel
audit
auditeur
auditif
audition
auditionner
auditive
auditoire
auditorat
auditorium
auditrice
audi-mutité
auge
augeron
auget
augmentable
augmentatif
augmentation
augment
augmenter
augural
augure
augurer
auguste
augustin
augustine
augustinien
augustinienne
augustinisme
aujourd'hui
aulique
aulne
aumône
aumônerie
aumônier
aumônière
aune
auner
auparavant
auprès
auquel
aura
auréole
auréoler
auréomycine
auriculaire
auricule
aurifère
aurification
aurifier
aurige
aurignacien
aurore
auscitain
auscultation
auscultatoire
ausculter
auspice
aussi
aussière
aussitôt
austère
austèrement
austérité
austral
australien
australienne
australopithèque
autan
autant
autarcie
autarcique
autel
auteur
authenticité
authentification
authentifier
authentique
authentiquement
authentiquer
autisme
autiste
autistique
auto
autoberge
autobiographie
autobiographique
autocar
autocassable
autocensure
autochenille
autochtone
autocinétique
autoclave
autocollant
autoconduction
autoconsommation
autocopie
autocrate
autocratie
autocratique
autocritique
autocuiseur
autodafé
autodéfense
autodestructeur
autodestruction
autodétermination
autodidacte
autodiscipline
autodrome
autofinancement
autofinancer
autogame
autogamie
autogène
autogéré
autogestion
autogestionnaire
autogire
autographe
autographie
autographier
autoguidé
automate
automation
automatique
automatiquement
automatisation
automatiser
automatisme
automédication
automédon
automitrailleuse
automnal
automne
automobile
automobilisable
automobilisme
automobiliste
automorphisme
automoteur
automotrice
automutilation
autoneige
autonettoyant
autonome
autonomie
autonomiste
autonyme
autoplastie
autopompe
autoportant
autoporteur
autoportrait
autopropulsé
autopropulsion
autopsie
autopsier
autopunition
autoradio
autoradiographie
autorail
autoréglage
autorégulateur
autorégulation
autorisation
autorisé
autoriser
autoritaire
autoritarisme
autorité
autoroute
autoroutier
autosatisfaction
autoscopie
autostrade
autosuffisance
autosuggestion
autosuggestionner
autotomie
autotrophe
autour
autovaccination
autovaccin
auto-accusation
auto-adhésif
auto-allumage
auto-amorçage
auto-école
auto-imposition
auto-intoxication
auto-stop
auto-stoppeur
auto-stoppeuse
autre
autrefois
autrement
autrichien
autruche
auvent
auvergnat
auvergnate
auxiliaire
auxiliairement
auxine
au-dedans
au-dehors
au-dessous
au-dessus
au-devant

av[عدل]

av.
avachi
avachir
avachissement
avalanche
avalant
aval
avalé
avaler
avaleur
avaliser
avaliseur
avaliste
avaloir
avaloire
avancé
avance
avancée
avancement
avancer
avanie
avantage
avantager
avantageuse
avantageusement
avant
avant-coureur
avant-dernier
avant-garde
avant-gardisme
avant-gardiste
avant-goût
avant-guerre
avant-hier
avant-main
avant-port
avant-poste
avant-première
avant-projet
avant-scène
avant-toit
avant-train
avant-veille
avare
avarice
avarié
avarie
avarier
avatar
avec
aveline
avelinier
avenant
aven
avènement
avenir
avent
aventuré
aventure
aventurer
aventureusement
aventurier
aventurière
aventurine
aventurisme
avenu
avenue
average
avéré
avérer
averse
aversion
averti
avertir
avertissement
avertisseur
aveu
aveuglant
aveugle
aveuglément
aveuglement
aveugler
aveuglette
aveulir
aveulissement
aviaire
aviateur
aviation
aviatrice
avicole
aviculteur
avicultrice
aviculture
avide
avidement
avidité
avili
avilir
avilissant
avilissement
aviné
aviner
avion
avionique
avionnette
avionneur
avion-cargo
aviron
avisé
aviser
aviso
avitaillement
avitailler
avitaminose
avivage
avivé
avivement
aviver
avocaillon
avocasserie
avocassier
avocat
avocate
avocatier
avocette
avodiré
avoine
avoir
avoisinant
avoisiner
avorté
avortée
avortement
avorter
avorteur
avorton
avouable
avoué
avouer
avril
avulsion
avunculaire

ax[عدل]

axe
axer
axérophtol
axial
axile
axillaire
axiologie
axiologique
axiomatique
axiomatisation
axiomatiser
axiome
axolotl
axone
axonge
axonométrie
axonométrique

ay[عدل]

ayant
ayatollah
aye
ayuntamiento

az[عدل]

azalée
azéotrope
azéotropique
azerole
azerolier
azilien
azimutal
azimut
azimuté
azoïque
azoospermie
azotate
azoté
azote
azotémie
azotémique
azotique
azotite
azotobacter
azoturie
aztèque
azulejo
azurage
azurant
azur
azuré
azurer
azurite
azyme

قاموس فرنسي