وحدة:headword/templates

من ويكاموس، القاموس الحر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

يمكن إنشاء صفحة توثيق الوحدة في وحدة:headword/templates/شرح

local export = {}

-- Part of speech types that should not be pluralized.
local invariable = {
	["cmavo"] = true,
	["cmene"] = true,
	["fu'ivla"] = true,
	["gismu"] = true,
	["Han tu"] = true,
	["hanzi"] = true,
	["hanja"] = true,
	["jyutping"] = true,
	["kanji"] = true,
	["lujvo"] = true,
	["phrasebook"] = true,
	["pinyin"] = true,
	["rafsi"] = true,
	["romaji"] = true,
}

local params = {
	[1] = {required = true},
	["sc"] = {},
	["cat sc"] = {},
	["sort"] = {},
	
	[2] = {},
	["cat2"] = {},
	["cat3"] = {},
	
	["head"] = {},
	["head2"] = {},
	["head3"] = {},
	["head4"] = {},
	["head5"] = {},
	
	["tr"] = {},
	["tr2"] = {},
	["tr3"] = {},
	["tr4"] = {},
	["tr5"] = {},
	
	["g"] = {},
	["g2"] = {},
	["g3"] = {},
	["g4"] = {},
	["g5"] = {},
	
	[3] = {allow_empty = true}, [4] = {}, ["f1accel"] = {}, ["f1request"] = {}, ["f1alt"] = {}, ["f1sc"] = {}, ["f1id"] = {}, ["f1tr"] = {}, ["f1g"] = {}, ["f1qual"] = {}, ["f1nolink"] = {type = "boolean"}, ["f1lang"] = {},
	[5] = {allow_empty = true}, [6] = {}, ["f2accel"] = {}, ["f2request"] = {}, ["f2alt"] = {}, ["f2sc"] = {}, ["f2id"] = {}, ["f2tr"] = {}, ["f2g"] = {}, ["f2qual"] = {}, ["f2nolink"] = {type = "boolean"}, ["f2lang"] = {},
	[7] = {allow_empty = true}, [8] = {}, ["f3accel"] = {}, ["f3request"] = {}, ["f3alt"] = {}, ["f3sc"] = {}, ["f3id"] = {}, ["f3tr"] = {}, ["f3g"] = {}, ["f3qual"] = {}, ["f3nolink"] = {type = "boolean"}, ["f3lang"] = {},
	[9] = {allow_empty = true}, [10] = {}, ["f4accel"] = {}, ["f4request"] = {}, ["f4alt"] = {}, ["f4sc"] = {}, ["f4id"] = {}, ["f4tr"] = {}, ["f4g"] = {}, ["f4qual"] = {}, ["f4nolink"] = {type = "boolean"}, ["f4lang"] = {},
	[11] = {allow_empty = true}, [12] = {}, ["f5accel"] = {}, ["f5request"] = {}, ["f5alt"] = {}, ["f5sc"] = {}, ["f5id"] = {}, ["f5tr"] = {}, ["f5g"] = {}, ["f5qual"] = {}, ["f5nolink"] = {type = "boolean"}, ["f5lang"] = {},
	[13] = {allow_empty = true}, [14] = {}, ["f6accel"] = {}, ["f6request"] = {}, ["f6alt"] = {}, ["f6sc"] = {}, ["f6id"] = {}, ["f6tr"] = {}, ["f6g"] = {}, ["f6qual"] = {}, ["f6nolink"] = {type = "boolean"}, ["f6lang"] = {},
	[15] = {allow_empty = true}, [16] = {}, ["f7accel"] = {}, ["f7request"] = {}, ["f7alt"] = {}, ["f7sc"] = {}, ["f7id"] = {}, ["f7tr"] = {}, ["f7g"] = {}, ["f7qual"] = {}, ["f7nolink"] = {type = "boolean"}, ["f7lang"] = {},
	[17] = {allow_empty = true}, [18] = {}, ["f8accel"] = {}, ["f8request"] = {}, ["f8alt"] = {}, ["f8sc"] = {}, ["f8id"] = {}, ["f8tr"] = {}, ["f8g"] = {}, ["f8qual"] = {}, ["f8nolink"] = {type = "boolean"}, ["f8lang"] = {},
	[19] = {allow_empty = true}, [20] = {}, ["f9accel"] = {}, ["f9request"] = {}, ["f9alt"] = {}, ["f9sc"] = {}, ["f9id"] = {}, ["f9tr"] = {}, ["f9g"] = {}, ["f9qual"] = {}, ["f9nolink"] = {type = "boolean"}, ["f9lang"] = {},
	[21] = {allow_empty = true}, [22] = {}, ["f10accel"] = {}, ["f10request"] = {}, ["f10alt"] = {}, ["f10sc"] = {}, ["f10id"] = {}, ["f10tr"] = {}, ["f10g"] = {}, ["f10qual"] = {}, ["f10nolink"] = {type = "boolean"}, ["f10lang"] = {},
	[23] = {allow_empty = true}, [24] = {}, ["f11accel"] = {}, ["f11request"] = {}, ["f11alt"] = {}, ["f11sc"] = {}, ["f11id"] = {}, ["f11tr"] = {}, ["f11g"] = {}, ["f11qual"] = {}, ["f11nolink"] = {type = "boolean"}, ["f11lang"] = {},
	[25] = {allow_empty = true}, [26] = {}, ["f12accel"] = {}, ["f12request"] = {}, ["f12alt"] = {}, ["f12sc"] = {}, ["f12id"] = {}, ["f12tr"] = {}, ["f12g"] = {}, ["f12qual"] = {}, ["f12nolink"] = {type = "boolean"}, ["f12lang"] = {},
	[27] = {allow_empty = true}, [28] = {}, ["f13accel"] = {}, ["f13request"] = {}, ["f13alt"] = {}, ["f13sc"] = {}, ["f13id"] = {}, ["f13tr"] = {}, ["f13g"] = {}, ["f13qual"] = {}, ["f13nolink"] = {type = "boolean"}, ["f13lang"] = {},
	[29] = {allow_empty = true}, [30] = {}, ["f14accel"] = {}, ["f14request"] = {}, ["f14alt"] = {}, ["f14sc"] = {}, ["f14id"] = {}, ["f14tr"] = {}, ["f14g"] = {}, ["f14qual"] = {}, ["f14nolink"] = {type = "boolean"}, ["f14lang"] = {},
	[31] = {allow_empty = true}, [32] = {}, ["f15accel"] = {}, ["f15request"] = {}, ["f15alt"] = {}, ["f15sc"] = {}, ["f15id"] = {}, ["f15tr"] = {}, ["f15g"] = {}, ["f15qual"] = {}, ["f15nolink"] = {type = "boolean"}, ["f15lang"] = {},
	[33] = {allow_empty = true}, [34] = {}, ["f16accel"] = {}, ["f16request"] = {}, ["f16alt"] = {}, ["f16sc"] = {}, ["f16id"] = {}, ["f16tr"] = {}, ["f16g"] = {}, ["f16qual"] = {}, ["f16nolink"] = {type = "boolean"}, ["f16lang"] = {},
	[35] = {allow_empty = true}, [36] = {}, ["f17accel"] = {}, ["f17request"] = {}, ["f17alt"] = {}, ["f17sc"] = {}, ["f17id"] = {}, ["f17tr"] = {}, ["f17g"] = {}, ["f17qual"] = {}, ["f17nolink"] = {type = "boolean"}, ["f17lang"] = {},
}

function export.head_t(frame)
	local args = require("Module:parameters").process(frame:getParent().args, params)
	
	-- Get language and script information
	local lang = args[1] or "und"
	local sc = args["sc"]
	local cat_sc = args["cat sc"]
	lang = require("Module:languages").getByCode(lang) or error("The language code \"" .. lang .. "\" is not valid.")
	
	if cat_sc then
		cat_sc = (cat_sc and (require("Module:scripts").getByCode(cat_sc) or error("The script code \"" .. cat_sc .. "\" is not valid.")) or nil)
		sc = cat_sc
	else
		sc = (sc and (require("Module:scripts").getByCode(sc) or error("The script code \"" .. sc .. "\" is not valid.")) or nil)
	end
	
	-- Gather basic parameters
	local sort_key = args["sort"]
	local pos = args[2]
	local cat2 = args["cat2"]
	local cat3 = args["cat3"]
	
	-- Gather headwords and transliterations
	local heads = {}
	local translits = {}
	local head = args["head"] or ""
	local translit = args["tr"]
	local i = 1
	
	while head do
		if head then
			table.insert(heads, head)
			translits[#heads] = translit
		end
		
		i = i + 1
		head = args["head" .. i]
		translit = args["tr" .. i]
	end
	
	-- Gather gender and number specifications
	-- Iterate over all gn parameters (g2, g3 and so on) until one is empty
	local genders = {}
	local g = args["g"]
	local i = 2
	
	while g do
		table.insert(genders, g)
		g = args["g" .. i]
		i = i + 1
	end
	
	-- Gather inflected forms
	local inflections = {}
	
	local i = 1
	local label = args[i * 2 + 1]
	local accel = args["f" .. i .. "accel"]
	local request = args["f" .. i .. "request"]
	local parts = {label = label, accel = accel, request = request}
	
	local m_scripts = nil
	
	while label do
		local term = args[i * 2 + 2]
		local alt = args["f" .. i .. "alt"]
		local sc = args["f" .. i .. "sc"]
		local id = args["f" .. i .. "id"]
		local translit = args["f" .. i .. "tr"]
		local gender = args["f" .. i .. "g"]
		local qualifier = args["f" .. i .. "qual"]
		local nolink = args["f" .. i .. "nolink"]
		local lang = args["f" .. i .. "lang"]
		
		if lang ~= nil then
			lang = require("Module:languages").getByCode(lang) or error("The language code \"" .. lang .. "\" is not valid.")
		end
		
		if term or alt then
			if sc then
				m_scripts = m_scripts or require("Module:scripts")
				sc = (sc and (m_scripts.getByCode(sc) or error("The script code \"" .. sc .. "\" is not valid.")) or nil)
			end
			
			table.insert(parts, {term = term, alt = alt, sc = sc, id = id, translit = translit, genders = {gender}, qualifiers = {qualifier}, nolink = nolink, lang = lang})
		end
		
		i = i + 1
		label = args[i * 2 + 1]
		accel = args["f" .. i .. "accel"]
		request = args["f" .. i .. "request"]
		
		-- If the next label is not "or" then insert the previous one and create a new one.
		if label ~= "or" then
			-- Only insert if the previous label is not empty.
			if (parts.label or "") ~= "" then
				table.insert(inflections, parts)
			end
			
			parts = {label = label, accel = accel, request = request}
		end
	end
	
	-- Get/set categories
	local categories = {}
	local tracking_categories = {}
	
	if pos then
		if not pos:find("s$") and not invariable[pos] then
			--require("Module:debug").track("head tracking/singular category")
			
			-- Make the plural form of the part of speech
			if pos:find("x$") then
				pos = pos .. "es"
			else
				pos = pos .. "s"
			end
		end
		
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " " .. pos .. (cat_sc and " in " .. cat_sc:getCategoryName() or ""))
	end
	
	if cat2 then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " " .. cat2)
	end
	
	if cat3 then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " " .. cat3)
	end
	
	return require("Module:headword").full_headword(lang, sc, heads, translits, genders, inflections, categories, sort_key) ..
		require("Module:utilities").format_categories(tracking_categories, lang, sort_key)
end

return export